ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

Правила прийому та Положення про приймальну комісію
 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Статус предмету

Мінімальна кіль-кість балів для доступу до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та цивільна інженерія

192

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або Хімія або Географія

Профільний

100

Агрономія

201

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Біологія або Хімія або Географія

Профільний

100

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Біологія або Історія України або Географія

Профільний

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або Фізика або Історія України

Профільний

100

Агроінженерія

208

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або Фізика або Історія України

Профільний

100 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для доступу до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та цивільна інженерія

192

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Агрономія

201

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Агроінженерія

208

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

 

  

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до відокремленого структурного підрозділу Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 у 2019 році

 

  

І. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурному підрозділі Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. №1565 в межах ліцензованих обсягів.

Найменування спеціальностей:

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 

201 «Агрономія»; 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

208 «Агроінженерія». 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України №1082 від 10 жовтня 2018 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за №1231/32683, затверджені Вченою радо Уманського національного університету садівництва. 

Прийом до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Умов.

Організацію прийому вступників до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Уманського національного університету садівництва. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС, затвердженим вченою радою Уманського національного університету садівництва відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15  жовтня  2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора коледжу, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

II. Визначення термінів

 

1. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу (додаток 1), фахового випробування тощо;
 • вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
 • єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;
 • іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
 • квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);
 • квота-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560);
 • конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
 • конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Умов та Правил прийому;
 • конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);
 • конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
 • небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
 • право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Умов;
 • рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;
 • співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
 • технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

2. Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення". Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про вищу освіту" та "Про освіту".

 

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1.  Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

3.  Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

4. Особливості прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.

5. Особливості прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.

 

ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2.  Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в державних і комунальних закладах освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4.  Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони:

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

5.  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

6.  Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

7.  Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного або комунального професійно-технічного або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

 

V. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

1.  Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним (регіональним) замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС здійснюють самостійно.

Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які здобули ліцензію за відповідною спеціальністю не пізніше 31 грудня 2018 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.

 

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Порядок роботи приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва (дні тижня та години): понеділок–п’ятниця – з 800 до 1700; субота та неділя – вихідний (окрім періоду з 01 липня до 29 липня – графік роботи у суботу з 800 до 1300 без перерви). Обідня перерва – з 1200 до 1300 .

2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 01 липня та закінчується 30 серпня.

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти у ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва за денною формою навчання проводиться в строки, наведені у табл. 6.1.

 

 

Таблиця 6.1.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж

о 1800 13 липня 2019 року

Строки проведення коледжем фахових вступних випробувань

з 14 по 21 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 години

23 липня 2019 року

Строки вибору вступниками місця навчання

за державним замовленням – до 1200 години    27 липня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1800 години 29 липня 2019 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 01 серпня 2019 року;

додаткове зарахування – не пізніше 30 серпня 2019 року.

Переведення на вакантні місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 06 серпня 2019 року.

 

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, проводиться в строки, наведені у табл. 6.2 та 6.3. 

 

Таблиця 6.2.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

Реєстрація електронних кабінетів

з 01 липня по 30 серпня 2019 року

з 01 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж

о 1800 22 липня  2019 року для вступників на основі співбесід та вступних іспитів;

о 1800 29 липня 2019 року для вступників на основі сертифікатів ЗНО

о 1800 годині

07 серпня 2019 року

Строки проведення коледжем фахових вступних випробувань

з 23 по 28 липня 2019 року

08-15 серпня 2019 року

Строки проведення коледжем співбесід

з 23 по 25 липня 2019 року

08-15 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

до 1200 01 серпня 2019 року для вступників на основі співбесід;

до 1200 01 серпня 2019 року для вступників на основі сертифікатів ЗНО

не пізніше 1200 години

16 серпня 2019 року

Строки вибору вступниками місця навчання

до 1800 03 серпня 2019 року для вступників на основі співбесід та вступних іспитів;

до 1200 05 серпня 2019 року для вступників на основі сертифікатів ЗНО

до 1700 години 19 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

до 1200 04 серпня 2019 року для вступників на основі співбесід та вступних іспитів;

до 1200 06 серпня 2019 року для вступників на основі сертифікатів ЗНО. За кошти фізичних та юридичних осіб – до 1200 16 серпня 2019 року.

Переведення на вакантні місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 20 серпня.

за державним замовленням не пізніше 1200 години

20 серпня 2019 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

21 серпня 2019 р.

 

 

Таблиця 6.3.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі ОКР "Кваліфікований робітник"

(денна форма навчання)

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 1800 годині

22 липня 2019 року

о 1800 годині

07 серпня 2019 року

Строки проведення фахових випробувань

23-28 липня 2019 року

08-15 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 години

01 серпня 2019 року

не пізніше 1200 години

16 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування

до 1700 години 03 серпня 2019 року

до 1700 години 19 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

04 серпня 2019 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше

16 серпня 2019 р.

за державним замовленням не пізніше 1200 години

20 серпня 2019 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

21 серпня 2019 р.

 

VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

 

1.  Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих

Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом п’ятим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

2.  Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС згідно з чинним законодавством.

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру коледжу з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

4.  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом

№ 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

7.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

9.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ цих Умов. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

10.  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

11.  Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

13.  Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504

«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

16.  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

17. Вступники та студенти мають право на поселення у гуртожиток згідно з Положенням про студентський гуртожиток затвердженим педагогічною радою ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС протокол №4 від 15.10.2015року.

18. Для осіб з особливими освітніми потребами створені умови для заїзду до головного корпусу, де на першому поверсі розміщені в достатній кількості аудиторії для проведення занять.

 

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1.  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати 15 оцінку із сертифікатів 2018-2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань;

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

2.  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) і математики (другий предмет) та середній бал свідоцтва.

4.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (на вибір з трьох предметів)(додаток 2) та середній бал атестату.

5.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

 

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здобутого за іншою спеціальністю, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту у формі тестування з української мови (перший предмет) та математики (другий предмет) для спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 Агроінженерія, або біології (другий предмет) для спеціальностей 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

7.  Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам 16 III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

8.  Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3).

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + ОУ,

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року; П2 - оцінка фахового вступного випробування; ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів 17 професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

10.  В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

11.  Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає

«6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

12.  У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

13. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими допускається до участі у конкурсі в ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС не менше ніж 4 бали за 12-бальною шкалою.

14. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

15.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

16. Апеляції на результати вступних випробувань, що ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

17.  Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

18. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

 

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1.  Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2.  Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

3. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 1. Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

5.  Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які в 2019 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа). Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

6.  Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 01 грудня 2018 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

7.  Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 1. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 23 проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов'язків військової служби.

 1. Переводяться  на   вакантні   місця   державного  або   регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого - сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

12. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

 

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2.  Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3.  У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 25 приймальних комісій та веб-сайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі VI цих Правил. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Подані оригінали документів зберігаються у ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

2.  Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1.  Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2.  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XІІI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

1. Заклад освіти самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ цих Правил.

 1. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

3.  Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 10 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 11 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи, які зазначені в пункті 12 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Не допускається переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які відмовились від рекомендації на бюджетні місця, які були надані в порядку адресного розміщення бюджетних місць в поточному році, а також у разі невиконання вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у терміни, встановлені розділом V цих Правил.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені у ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.

2.  Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.

 1. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 2. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 3. 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до год. 19 вересня.

 

XVІ. Вимоги до Правил прийому

 

 1. Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою Уманського національного університету садівництва до 20 грудня 2018 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
 2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

Правила прийому повинні містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом; порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування; порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;

умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитках, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у закладі вищої освіти порядку;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (у разі потреби);

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Правилами;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

квоти для прийому за державним або регіональним замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3.  Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

4.  Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

5.  До 31 грудня 2018 року Правила прийому подаються закладом освіти, що претендує на отримання місць за державним (регіональним) замовленням до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до  01 червня 2019 року.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 01 червня 2019 року до 15 серпня 2019 року не здійснюється.

6.  Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

7.  Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

8.  Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у закладах освіти (структурних підрозділах закладів вищої освіти), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених закладах вищої освіти) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

9.  Квоти-2 встановлюються в Правилах прийому у закладах освіти у структурі визначених Міністерством освіти і науки України уповноважених закладах вищої освіти в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

 

XVІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

 

1.  На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому – додаток .

2.  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб- сторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС.

5.  Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

Ухвалено на засіданні приймальної комісії,

Протокол № 1 від 19 грудня 2018 року.

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                          Л. В. Мельник


Додаток 1 до Правил прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

30

3р.

6 міс.

2р. 6 міс.

7000

4500

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

50

40

3р.

10 міс.

2 р.10 міс.

7000

4500

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

100

40

3р.

10 міс.

2 р.10 міс.

7000

4500

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

50

30

3р.

10 міс.

2 р.10 міс.

7000

4500

20

Аграрні науки та продовольство

208

Агроінженерія

80

30

3р.

10 міс.

2 р.10 міс.

7000

4500

  

 

Додаток 2 до Правил прийому до ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Статус предмету

Мінімальна кіль-кість балів для доступу до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та цивільна інженерія

192

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або хімія або географія

Профільний

100

Агрономія

201

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Біологія або хімія або географія

Профільний

100

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Біологія або Історія України або географія

Профільний

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або фізика або Історія України

Профільний

100

Агроінженерія

208

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова та література

 

100

2. Математика або фізика або Історія України

Профільний

100

 

 

 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Статус предмету

Мінімальна кіль-кість балів для доступу до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та цивільна інженерія

192

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Агрономія

201

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

Агроінженерія

208

Встановлено 75 відсотків

1.Українська мова

 

4

2. Математика

Профільний

4

  

 

Додаток 3 до Правил прийому до ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС (пункт 6 розділу VІI)

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200

 

 


Додаток 4 до Правил прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

За денною формою навчання

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

 

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Лаборант аналізу газу

8229.2

192

Будівництво та цивільна інженерія

2

 

2р. 6 міс.

 

 

 

Оператор котельні

8162.2

 

Контролер газового господарства

7136.2

 

Машиніст газороздавальної станції

8155.2

 

Зварники та газорізальники

7212

 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136.2

 

Газорізальники

7212.2

 

Електрозварник ручного зварювання

 

 

Електрогазозварник

 

 

Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти і природного газу

8155.0

 

Будівельники будівель та споруд

7112

 

Штукатур

7133

 

Муляр

7122

 

Маляр

7141.2

 

Тесля

7124.2

 

 

 

Столяр будівельник

7124.2

 

Лицювальник-плиточник

7132.2

 

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

   

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

Курс

Термін навчання

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Фермер

6131

201

Агрономія

2

 

 

2р. 10 міс.

 

 

 

Овочівник

6111

Плодоовочівник

6111

Садівник

6113

Апаратник оброблення зерна

8273.2

Апаратник борошномельного виробництва

8273.2

Апаратник комбікормового виробництва

8273.2

Апаратник круп’яного виробництва

8273.2

Машиніст насіневоочисних машин

8331.2

Квітникар

6113

Озеленювач

6113

Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту

6113

Робітник зеленого будівництва

6113

Кухар

5122

Тракторист-машиніст с/г виробництва

8331.2

Готувач сумішей (хлібопекарське та кондитерське виробництво)

7412

Пекар

7412.2

Кондитер

7412.2

Інші спеціальності

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

 

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних,

юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Бджоляр

6123

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

2

 

2р. 10 міс.

 

 

 

Дояр

6121

 

Коняр

6121

 

Кролівник

6121

 

Оператор птахофабрик та механізованих ферм

6122

 

Оператор свинарських комплексів та механізованих ферм

6121

 

Оператор інкубаторно-птахівничої станції

6122

 

Оператор машинного доїння

6121

 

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

6121

 

Птахівник

6122

 

Свинар

6121

 

Тваринник

6121

 

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

 

Апаратник виробництва харчових жирів

6121

 

Апаратник виробництва плавленого сиру

8271.2

 

Апаратник виробництва топленого масла

8272.2

 

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

8272.2

 

Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів )

8271.2

 

Оператор інкубаторно-птахівничої станції

6122

 

Оператор машинного доїння

6121

 

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

6121

 

Птахівник

6122

 

Свинар

6121

 

Тваринник

6121

 

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

 

Апаратник виробництва харчових жирів

8271.1

 

Апаратник виробництва плавленого сиру

8272.2

 

Апаратник виробництва топленого масла

8272.2

 

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

8272.2

 

Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів)

8271.2

 

Інші спеціальності

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

 

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Майстер налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку

8331.2

 

Агроінженерія

2

2р. 10 міс.

 

 

 

Налагоджувальник с.г. машин та тракторів

7231.2

 

Слюсар з ремонту с.г. машин та устаткування

7233.2

 

Слюсар з ремонту автомобілів

7231.2

 

Слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин та тракторів

7233.2

 

Тракторист-машиніст с.г. виробництва

8331.2

 

Фермер

6131

 

Машиніст насіневоочисних машин

8331.2

 

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичнихі, юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Випробовував електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

2р. 10 міс.

 

 

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин

7233.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

Складальник електричних машин та апаратів

8282.2

Електромонтер з випробування та вимірювання

7241.1

Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту і автоматики

7241.1

Електромонтер з ремонту та монтажу повітряних ліній електропередач

7241.2

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.2

Електромонтажник акумуляторних батарей

7241.2

Електромонтажник електричних машин

7241.2

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

7241.2

Електромонтажник розпридільних пристроїв

7241.2

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

 

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Лаборант аналізу газу

8229.2

192

Будівництво та цивільна інженерія

1

 

2р. 6 міс.

 

 

 

Оператор котельні

8162.2

 

Контролер газового господарства

7136.2

 

Машиніст газороздавальної станції

8155.2

 

Зварники та газорізальники

7212

 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136.2

 

Газорізальники

7212.2

 

Електрозварник ручного зварювання

 

 

Електрогазозварник

 

 

Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти і природного газу

8155.0

 

Будівельники будівель та споруд

7112

 

Штукатур

7133

 

Муляр

7122

 

Маляр

7141.2

 

Тесля

7124.2

 

Столяр будівельник

7124.2

 

Лицювальник-плиточник

7132.2

 

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Фермер

6131

201

Агрономія

1

2р. 10 міс.

 

 

Овочівник

6111

Плодоовочівник

6111

Садівник

6113

Апаратник оброблення зерна

8273.2

Апаратник борошномельного виробництва

8273.2

Апаратник комбікормового виробництва

8273.2

Апаратник круп’яного виробництва

8273.2

Машиніст насіневоочисних машин

8331.2

Квітникар

6113

Озеленювач

6113

Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту

6113

Робітник зеленого будівництва

6113

Кухар

5122

Тракторист-машиніст с/г виробництва

8331.2

Готувач сумішей (хлібопекарське та кондитерське виробництво)

7412

Пекар

7412.2

Кондитер

7412.2

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Бджоляр

6123

204

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

1

 

 

 

 

 

2р. 10 міс.

 

 

Дояр

6121

Коняр

6121

Кролівник

6121

Оператор птахофабрик та механізованих ферм

6122

Оператор свинарських комплексів та механізованих ферм

6121

Оператор інкубаторно-птахівничої станції

6122

Оператор машинного доїння

6121

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

6121

Птахівник

6122

Свинар

6121

Тваринник

6121

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

Апаратник виробництва харчових жирів

6121

Апаратник виробництва плавленого сиру

8271.2

Апаратник виробництва топленого масла

8272.2

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

8272.2

Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів )

8271.2

Оператор інкубаторно-птахівничої станції

6122

Оператор машинного доїння

6121

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

6121

Птахівник

6122

Свинар

6121

Тваринник

6121

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

Апаратник виробництва харчових жирів

8271.1

Апаратник виробництва плавленого сиру

8272.2

 

 

Апаратник виробництва топленого масла

8272.2

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

8272.2

Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів)

8271.2

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку

8331.2

208

Агроінженерія

1

2р. 10 міс.

 

 

Налагоджувальник с.г. машин та тракторів

7231.2

Слюсар з ремонту с.г. машин та устаткування

7233.2

Тракторист-машиніст с.г. виробництва

8331.2

Фермер

6131

Машиніст насінєвоочистних машин

8331.2

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

Споріднені професії кваліфікованого робітника

(професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Випробовував електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

2р. 10 міс.

 

 

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин

7233.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

Складальник електричних машин та апаратів

8282.2

Електромонтер з випробування та вимірювання

7241.1

Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту і автоматики

7241.1

Електромонтер з ремонту та монтажу повітряних ліній електропередач

7241.2

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.2

Електромонтажник акумуляторних батарей

7241.2

Електромонтажник електричних машин

7241.2

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

7241.2

Електромонтажник розпридільних пристроїв

7241.2

Інші спеціальності

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5 до Правил прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

 

Порядок

акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

 

 1. Акредитація працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС проводиться з метою:

-    сприяння робот і працівників засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов'язків;

-      надання можливостей для всебічного та об'єктивного висвітлення засобами масової інформації діяльності приймальної комісії.

 1. Акредитація працівників засобів масової інформації при ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС здійснюється Приймальною комісією.

Приймальна комісія при проведенні акредитації керується  положеннями Конституції України (254к/96-ВР), законів України "Про інформацію" (2657-12 ), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" (485/97-ВР ), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97- ВР ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР), іншими нормами чинного законодавства України.

 1. Приймальною комісією видаються перепустки (акредитаційні картки) тимчасової акредитації.
 2. Перепустки (акредитаційні картки) тимчасової акредитації видаються Приймальною комісією журналістам і технічним працівникам, які є штатними працівниками вітчизняних регіональних та зарубіжних засобів масової інформації і відповідно до заявки на акредитацію мають на певний час цільове завдання з висвітлення діяльності Приймальної комісії.

Строк дії перепустки (акредитаційної картки) тимчасової акредитації  не може перевищувати одного місяця.

Перепустки (акредитаційні картки) забезпечують право входу журналістів і технічних працівників засобів масової інформації до: приміщень ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС під час прийому документів, проведення засідань приймальної комісії, робочі кабінети працівників приймальної комісії на запрошення відповідальних працівників та за попереднім погодженням.

5.  Про порядок і терміни проведення акредитації, у тому числі про день початку акредитації, приймальна комісія повідомляє через Веб-сайт Уманського НУС не пізніше ніж за тиждень до дня початку акредитації.

Видача пропусків (акредитаційних карток) проводиться приймальною комісією протягом місяця з дня початку акредитації.

 1. Заявка на акредитацію для журналістів і технічних працівників засобів масової інформації подається до Приймальної комісії на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації, завіреним печаткою.
 2. Вітчизняні засоби масової інформації у заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію зазначають: засновників або видавців засобу масової інформації; його статутні завдання; періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; адресу засобу масової інформації; номери телефонів керівників засобу масової інформації; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації; потребу засобу масової інформації в кількості не більше 2 акредитаційних карток, список журналістів і технічних працівників, прізвище, ім'я та по- батькові яких Приймальна комісія вписуватиме в акредитаційні картки; по  дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться акредитаційними картками.

Друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копію свідоцтва про їх державну реєстрацію відповідним державним органом (друковані засоби масової інформації додають також два останні примірники видання).

Телерадіо організації до заявки на акредитацію чи додаткову акредитацію додають копіюліцензіїна право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; телерадіомовні організації – виробники продукції (студії- виробники) - копію договору з телерадіомовною організацією на трансляцію програм або ефірну довідку про трансляцію програм.

Інтернет-видання у заявці на акредитацію зазначають: засновників; адресу; номери телефонів керівництва; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації; потребу в кількості перепусток (акредитаційних карток); список журналістів і технічних працівників, які користуватимуться перепустками (акредитаційними картками), прізвище, ім'я та по-батькові яких Прес-служба вписуватиме в перепустки (акредитаційні картки); по дві фотографії кожного журналіста і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними картками.

 1. Для отримання перепустки (акредитаційної картки) журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть акредитуватися відповідно до закону за заявками засобів масової інформації, з якими вони співпрацюють, або шляхом подання особистої заяви про акредитацію з наданням документів, що підтверджують їх професійний фах, чи належним чином оформленої довідки про співпрацю із засобом масової інформації.
 2. Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених відповідно у пункті 7 цього Положення, Приймальною комісією не розглядається.
  1. У разі втрати перепустки (акредитаційної картки) керівник засобу масової інформації зобов'язаний у письмовій формі повідомити Приймальну комісію про втрату або пошкодження перепустки (певної акредитаційної картки) та може одночасно у зв'язку з цим звернутись до Приймальної комісії з поданням про поновлення перепустки (акредитаційної картки).
  2. У разі звільнення журналіста чи технічного працівника засобу масової нформації, який користувався перепусткою (акредитаційною карткою), керівник відповідного засобу масової інформації у дводенний  строк зобов'язаний повідомити про це Приймальну комісію.

При цьому відповідна перепустка (акредитаційна картка) анулюється Приймальною комісією, після чого керівник відповідного засобу масової інформації може звернутись до Приймальної комісії із заявою про видачу перепустки (акредитаційної картки) іншому працівнику засобу масової інформації.

12.  Приймальна комісія зобов'язана невідкладно письмово повідомити чергових вахтерів ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС  про                  анулювання     перепустки (акредитаційної картки) працівника відповідного засобу масової інформації. Питання             про    видачу    нової    акредитаційної               картки              у          цьому           випадку розглядається Приймальною комісією протягом 10 днів від дня надходження відповідної заяви.

13.  Працівники засобів масової інформації, а також журналісти, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, можуть бути позбавлені акредитації Приймальною комісією у разі  порушення ними: законів України, у тому числі тих, що регулюють  діяльність засобів масової інформації; порядку роботи Приймальної комісії, допуску до приміщень ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС, порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів; вимог професійної етики. У разі позбавлення перепустки (акредитації) журналісту чи технічному працівнику засобу масової інформації або журналісту, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, Приймальною комісією надається письмове повідомлення про це із зазначенням підстав, за якими відбулось позбавлення акредитації. Таке повідомлення одночасно надсилається до засобу масової інформації, який подавав відповідну заявку на акредитацію.

ЗРАЗОК ПЕРЕПУСТКИ (АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА)

 

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

ПЕРЕПУСТКА ( акредитаційна картка)

П.І.П. представника ЗМІ

 

ФОТО

печатка

 

Назва ЗМІ

 

Підпис особи, що видала перепустку.Печатка Приймальної комісії ВСП ТАКУНУС

 

Дійсна за пред'явлення редакційного посвідчення або документу, щоз асвідчує особу

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ТАЛЬЯНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

у 2018 році

 

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Відокремленого структурного підрозділу Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС  (далі - Приймальна комісія) – робочий орган коледжу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом МОН від 10 жовтня 2018 року №1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за №1231/32683 (далі – Умови прийому), Правил прийому до ВСП Тальянківський агротехнічний коледж УНУС (далі – Правила прийому), положення коледжу та Положення про Приймальну комісію ВСП Тальянківський агротехнічний коледж УНУС (далі – Положення).

Положення затверджується Вченою радою Уманського національного університету садівництва відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Уманського національного університету садівництва.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

-       заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

-       відповідальний секретар Приймальної комісії;

-       уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

-       заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

-       члени Приймальної комісії (завідуючі відділеннями);

-       представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора коледжу.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора Уманського національного університету садівництва з числа провідних педагогічних працівників.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Уманського національного університету садівництва.

3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора коледжу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

ü предметні екзаменаційні комісії;

ü комісії для проведення співбесід;

ü фахові атестаційні комісії;

ü предметні комісії;

ü апеляційна комісія (апеляційні комісії);

Допускається включати до складу цих комісій науково–педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) кваліфікованого робітника. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора коледжу, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід коледжу.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором коледжу.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та Приймальної комісії підписується директором коледжу не пізніше 01 березня. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора коледжу з числа педагогічних працівників та навчально–допоміжного (адміністративного) персоналу коледжу.

4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до коледжу у поточному році.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Умов прийому, статуту коледжу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальної комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена  рада Уманського національного університету садівництва.

2. Приймальної комісія:

-       забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до коледжу;

-       організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

-       подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

-       організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

-       організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

-       забезпечує оприлюднення на веб–сайті коледжу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

-       приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою коледжу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо–кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо–кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою коледжу або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою коледжу або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою коледжу або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

2. Приймальної комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

3. Для проведення вступних іспитів коледжем формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання–повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.

4. Розклад вступних іспитів, що проводяться коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб–сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за освітньо–кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у коледжі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить коледж у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу) коледжу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання–повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом коледжу. На аркушах не допускаються будь–які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури:

диктант – 1 година;

з інших предметів – 2–3 години;

тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання–повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні коледжу членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100–бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж на 175 балів, а за 12–бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Відбірковою комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо–кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у коледжі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента коледжем, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).

3. На підставі рішення Приймальної комісії директор коледжу видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.

5. Після видання директором коледжу наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради коледжу.

 

Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                                      Л. В. Мельник

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

(протокол № 1 від «19» грудня 2018 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 07 июл 2019. Создан 23 апр 2014Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.