ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Порядок формування рейтингу призначення стипендій. Положення про призначення академічної та соціальної стипендії здобувачам вищої освіти
 

 

 

                                                                                                                             Схвалено

                                                                           Педагогічною радою коледжу

                                                                           Протокол №_____ від _________

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова профспілкового

комітету студентів

__________О.В. Степова

29.08.2018 р.

ПОГОДЖЕНО 

Голова студентської ради

__________В.А. Гавриш

29.08.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Протокол №1 від 30.08.2018 р.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову оцінку діяльності студентів

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

 


І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Система рейтингової оцінки діяльності студентів (рейтингова система) забезпечує комплексну оцінку досягнень студента у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі.

Рейтингова оцінка діяльності студентів здійснюється окремо за І і ІІ семестр навчального року.

 Метою рейтингової системи - є мотиваційне забезпечення отримання високого рівня знань та успішного виконання науково-дослідної роботи, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння майбутньою спеціальністю, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, громадянської свідомості, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних завдань.

Рейтингова система дає більш повну оцінку рівня підготовки студента, стимулює студента до більш активної життєвої позиції, диференціює досягнення студентів у групі, на курсі і відділенні за рейтингом.

За показниками рейтингу кандидатури студентів розглядаються Радою студентського самоврядування для подальшого рекомендування Педагогічній раді коледжу на призначення стипендій, іменних стипендій згідно з Положенням про іменні стипендії, матеріального і морального заохочення, а також студенти, що навчаються на договірній основі, рекомендуються про перевід їх на навчання за державним замовленням, при наявності вакантних місць в академічній групі. Рейтингова оцінка враховується при формуванні характеристики студента, нагородженні його грамотами та іншими засобами заохочення, передбаченими чинними законодавством та нормативними положеннями коледжу. Результати рейтингу студентів за навчальну і громадську роботу враховуються при рекомендуванні  для подальшого навчання за ступеневою системою освіти у ВИШах ІІІ – ІV рівнів акредитації, для клопотання щодо  першочергового працевлаштування студентів денної форми навчання.

 Рейтингова оцінка з науково-дослідної, громадської, культурно-масової і спортивної роботи діє і враховується тільки в разі успішного виконання студентом навчального плану (відсутності  академічних заборгованостей  тощо).

 

ІІ СИСТЕМА  РЕЙТИНГОВОЇ  ОЦІНКИ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА

ГРОМАДСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  СТУДЕНТІВ  КОЛЕДЖУ

 

 

1.  Нарахування  балів  студентам за успішність

 

         Рейтинговий бал за успішність визначається множенням середнього балу успішності на 10 (за умови оцінювання за 4-х бальною системою) на ІІ-ІV курсах, та множенням на 5 (за умови оцінювання за 12-ти бальною шкалою).

 

2.Нарахування балів студентам нового набору

Студентам нового набору, які вступили до навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти ата ОКР «кваліфікований робітник» рейтинговий список формується відповідно набраних балів, що переводяться у відсотки. Розрахунок відсотків визначається наступним чином: на основі повної загальної середньої освіти загальна кількість балів, які можуть набрати вступники становить 600, що відповідно є 100%; на основі ОКР «кваліфікований робітник» загальна кількість балів, які можуть набрати вступники, становить 400 тобто 100%.

 

  3.  Нарахування  додаткових балів

Для розрахунку додаткових балів формується перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначаються бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Додаткові бали:

1)    За участь у заходах:

-         художньої самодіяльності, спортивних заходах

на рівні коледжу – 0,5 б.

               району – 1 б.

               області, України – 1,5 б.

-         гурткова робота – 0,5 б.

2)    за участь у науково-дослідній роботі:

на рівні коледжу – 0,5 б.

участь у науково-практичних конференціях – 1 б.

3)    за участь у олімпіадах, конкурсах:

-         на рівні коледжу – 0,5 б.

-         обласні заходи – 1 б.

-         всеукраїнські заходи – 1,5 б.

4)    за участь у громадському житті коледжу:

-         на рівні групи, відділення – 0,5 б.

-         на рівні коледжу – 1 б.

5)    студенти, які не мають жодної години пропусків занять за семестр (за винятком чергових по гуртожитку та їдальні) – 2 б.

Максимальна кількість додаткових балів – 5.

Якщо студент за семестр має грубе порушення трудової дисципліни та/або правил внутрішнього розпорядку додаткові бали в рейтинг не враховуються.

 

 

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

Загальне керівництво організацією та впровадженням рейтингової системи діяльності студентів покладається на завідувачів відділень коледжу.

Інформацію за видами діяльності студентів для розрахунку рейтингу надають куратори груп на підставі даних одержаних від структурних підрозділів і громадських організацій коледжу ( циклових комісій, секції фізичного виховання, предметних гуртків, рад студентського самоврядування, студентського профкому, художніх керівників тощо).

Розрахунок рейтингу студентів покладається на старост академічних груп під керівництвом кураторів груп, що несуть відповідальність за достовірність результатів, а подальше зведення результатів - на раду студентського самоврядування коледжу, на випускові циклові комісії під керівництвом завідувачів відділень.

Рейтинг студентів розраховується, як правило, двічі на рік - до 15 січня і до 1  серпня кожного року.

Рейтинг студентів погоджується головою студентського самоврядування, головами випускних циклових комісій, завідуючими відділеннями,  заступником директора з навчальної роботи та заступником директора з виховної роботи  і оприлюднюється на інформаційних стендах коледжу.

Результати рейтингової оцінки студентів зберігаються в секретаріаті навчальної частини  протягом періоду їх навчання і є вільними для ознайомлення викладачами, студентами та їх батьками.

 

Заступник директора з навчальної роботи                           Л.В. Антошко

 

Заступник директора з виховної роботи                               Н.П. Руснак

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП ТАЛЬЯНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

 

 

 

Схвалено педагогічною радою                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

ВСП Тальянківського                                                                      Директор Тальянківського

агротехнічного коледжу УНУС                                                         агротехнічного коледжу УНУС

Протокол № ___                                                                              _____________ В.О.Крошка

від «___» ____________2018р.                                                      «___» ________________2018р.  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення академічної та соціальної стипендії

здобувачам вищої освіти у

  ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі

Уманського національного університету садівництва

 

   1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.              Правила призначення академічної та соціальної стипендії здобувачам вищої освіти в ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва (далі Правила) містять основні вимоги  щодо порядку призначення та виплати стипендії в ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва.

1.2. Правила розроблено на основі Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050), Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету міністрів України від 28.10.1994 р. №744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 р. № 226/96-вр «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 р. №980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету міністрів України студентам вищих навчальних закладів та спірантів», Постанови Кабінету міністрів України від 22 лютого 2006 р. №209 «Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. №133 «Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду», Наказу Міністерства освіти і науки України від 15 липня 1996 року № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

1.3. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва (далі коледж) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, денної форми навчання.

1.4.    Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Коледжом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Коледжу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

 • академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора коледжу;
 • соціальної — за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.5.              На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в Коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

1.6. Особам, визначеним пунктом 1.3 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1)      академічні:

 - за результатами навчання в Коледжі;

2)       соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.7.    Ці Правила затверджуються педрадою  Коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією Коледжу.

1.8.              Ці Правила оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

1.9.              Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять: директор, заступники директора, представники бухгалтерської служби, завідуючі відділеннями, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій Коледжу.  При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов'язки осіб, які навчаються, цими Правилами, статутом Коледжу.

 

 1. 1.    Стипендіальна комісія: 
 •  формує на затвердження педагогічною радою однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів (у відсотках), яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю;
 •  приймає рішення щодо реєстру, яким призначаються академічні стипендії, по відділенням  за кожним курсом по кожній спеціальності (напряму підготовки) (додаток 1); 
 •  приймає рішення щодо реєстру осіб, які за наказом директора Коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій (додаток 3);
 •  приймає рішення щодо зняття академічної стипендії з причин, визначених цими Правилами;
 •  приймає рішення щодо призначення соціальних стипендій;
 •  приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення студентам.

За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстри осіб (додаток 1, 2), яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам.

1.10. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у пункті 1.3 стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу Коледжу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі (додаток).

Студентам Коледжу, які відповідно до наказу директора поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії, така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.11.         У разі коли студент Коледжу має право на безоплатне харчування, але Коледж немає змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з нормами харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

1.12.    З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу затвердженому у встановленому порядку.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо, щодо кожної особи і кожної виплати.

У Коледжі виділяється не більше 10% стипендіального фонду на фінансування матеріальної допомоги та заохочення студентів, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва).

1.13.    Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора в межах коштів, передбачених у кошторисі Коледжу затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

1.14.    Особам, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі, визначеному чинним законодавством.

1.15.    Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) в Коледжі протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умова        договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з Коледжом, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

2.      Стипендіальний фонд

2.1. Коледж щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

 •  розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;
 •  видатків на виплату академічних стипендій, затверджених коледжем у встановленому порядку;
 •  затвердженого директором реєстру осіб (додаток 1), яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;
 •  реєстру осіб (додаток 3), які відповідно до рішення директора навчального закладу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2.2. Місячний обсяг стипендіального фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

 • встановленому ліміту стипендіатів;
 •  за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 •  особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 •  особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;
 •  особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

2.3.    Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів Коледжу розраховується щомісячно з рахуванням:

 •  видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжом у встановленому порядку;
 •  раніше сформованих зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам; зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

2.4.    До раніше сформованих належать зобов'язання з виплати академічних стипендій студентам:

 •  раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів; перед особами, які є іноземцями і навчаються в Коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;
 •  перед особами, призваними на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 •  перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;
 •  перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами;
 •  щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

2.5.    До зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

 •  сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;
 •  сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;
 •  сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

3. Ліміт стипендіатів

3.1.              Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання. Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

 •  загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;
 •  ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки));
 •  ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.
  • · Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою коледжу.

3.2.    Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

3.3.    Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання,  які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно розраховують ліміт стипендіатів для різних курсів та/або відділень    за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

3.4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

3.5.    З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії коледжу строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

3.6.    Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

 

4. Порядок та умови призначення академічної стипендії

4.1.              Академічними стипендіями є:

4.1.1. Стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

4.1.2. Ординарні (звичайні) академічні стипендії;

4.1.3. Стипендії у підвищеному розмірі:

 •  студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;
 •  студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у пункті 1.3 цих Правил, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки) успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

4.2.    Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти Коледжу, які навчаються на певному               відділенні за денною формою  навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг  студентів,  які  навчаються  на  одному  відділені  Коледжу за денною формою  навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

4.3.    Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студент зобов'язаний надати довідку закладу охорони здоров'я про тимчасову непрацездатність протягом 3 календарних днів після припинення тимчасової непрацездатності.

Студентам, які не склали вчасно семестровий контроль внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, рішенням керівника навчального закладу встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил.

У разі, коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

4.4.    Порядок формування рейтингу.

4.4.1. Порядок формування рейтингу в Коледжі визначається відповідно до цих Правил.

4.4.2. Оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

4.4.3.      Рейтинг Коледжу відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Коледжу.

4.4.4. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності становить не менше 90 відсотків рейтингового бала. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов'язкових та вибіркових дисциплін, оцінки за заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою факультету не пізніше початку семестру. У другому семестрі 2018/19 навчального року - не пізніше 15 лютого 2019 року,  

4.4.5. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) в Коледжі.

4.4.6. Для формування рейтингу в Коледжі визначається загальна сума балів кожного конкретного студента. Вона містить бали навчальних предметів (дисциплін) відповідно до навчального плану згідно з критеріями оцінювання, визначених Положенням про академічну успішність у ВСП Тальянківський  агротехнічний коледж Уманського НУС.

 

 

Рейтинговий бал студента (курсанта) розраховується за формулою:

 

O1 +O2 +…+ On 

R= ----------------------- + b 

K 

де:

R - загальний рейтинговий бал ( 0 ≤ R ≤ 55) – для ІІ-ІV курсів;

                                                     ( 0 ≤ R ≤ 65) – для І курсів;

Oi - підсумкова оцінка студента з і-ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

К - кількість дисциплін;

b - додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності O ≤ b ≤ 5.

 

Додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності визначається відповідно за кожне досягнення до Положення про рейтингову оцінку діяльності студентів ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС. Якщо сума балів студента за участь у громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначений Коледжом максимум (5), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню (5).

Якщо два або більше студентів мають однаковий рейтинговий бал, то вище місце надається тому студенту у якого:

1)    вища сума балів за екзамени;

2)    вищі бали за курсові роботи;

3)    вищі бали за диференційовані заліки.

4.4.7. До рейтингу Коледжу не включаються особи, які:

 •  на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконали вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;
 •  протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням директора таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
 •  станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
 •  під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
 •  до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

4.4.8. Списки всіх студентів за денною формою навчання за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) та кожним курсом з визначеним за п. 4.4.6 рейтингом успішності (від найвищого до найнижчого) затверджуються директором та передаються до стипендіальної комісії не пізніше 5 робочих днів з дати завершення семестрового контролю. Форма списків наведена у Додатку 2 до цих Правил.

4.4.9. Списки оприлюднюються  протягом 3 робочих днів після їх затвердження на сайті коледжу.

4.5.  Виплата стипендії студентам   коледжу, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 1.15 цих Правил, здійснюється:

 •  у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Коледжом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;
 •  у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату Коледжом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішаться стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до Коледжу за основним місцем навчання за таких умов:

 •  визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
 •  у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Коледжі за основним місцем навчання.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента Коледжу семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Коледжі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на загальних підставах.

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за - програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

4.6. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

 •  студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до підпункту 2.4.8 пункту 2.4 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;
 •  студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до підпункту 2.4.8 пункту 2.4 цих Правил.

4.7.    Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 4.6 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

Особливими успіхами у навчанні в Коледжі вважається успішність, коли рейтинговий бал студента, який розраховується при формуванні рейтингу, складає не менше 45 балів.

 

5. Порядок та умови призначення соціальної стипендії

5.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується студентам Коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил.

5.2.    Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1)   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

2)      осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3)   шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4)   осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5)      осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

6)      дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7)      дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

8)      дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

9)      осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-ІV;

10)     дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи;

11)     студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Положенням.

5.3. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Коледжу із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- зареєстроване та фактичне місце проживання;

- підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

- паспорта громадянина України;

- свідоцтва про народження дитини;

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- студентського квитка або довідки коледжу про те, що особа є студентом Коледжу.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

 • особи, зазначені у підпункті 1 пункту 5.2:

ü копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

ü копію свідоцтва про смерть батьків;

 •  особи, зазначені у підпункті 2 пункту 5.2, - копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;
  • особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 5.2:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 5.2, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

 • особи, зазначені у підпункті 5 пункту 5.2:

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

 • особи, зазначені у підпункті 6 пункту 5.2:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

 • особи, зазначені у підпункті 7 пункту 5.2:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

-  довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

 •  особи, зазначені у підпункті 8 пункту 5.2, - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 •  особи, зазначені у підпункті 9 пункту 5.2, - копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
 •  особи, зазначені у підпункті 10 пункту 5.2, - копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
 •  особи, зазначені у підпункті 11 пункту 5.2, - довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

5.4.    Уповноважена особа, що визначена директором приймає документи, передбачені пунктом 5.3 цього Положення, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням Коледжу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про студента, який має право на отримання соціальної стипендії, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

5.5.    Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця у розмірах встановлених відповідно до чинного законодавства.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-ІУ.

Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 1, 5-8 пункту 5.2, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Положення, збільшується на 20 відсотків.

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 на засіданні стипендіальної комісії,

                                                                                       протокол № ___

                                                                                Директор ________

 

РЕЄСТР

осіб для призначення академічної стипендії

студентам – державним стипендіатам денної форми навчання

відділення __________________________________________

за підсумками семестрового контролю в ___ семестрі 201__ - 201__  н.р.

 

1.   Студенти, яким призначається академічна стипендія заснована Президентом України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні)

 

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Розмір стипендії, грн.

Період призначення

 

 

 

 

 

 

2.  Студенти, яким призначається академічна стипендія

за особливі успіхи у навчанні

 

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Рейтинговий бал

Розмір стипендії, грн.

Період призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Студенти, яким призначається мінімальна ординарна академічна стипендія

 

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Рейтинговий бал

Розмір стипендії, грн.

Період призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

СПИСОК

студентів відділення ________________________________________

з визначеним рейтингом за підсумками семестрового контролю

в ___ семестрі  201__ - 201__  навчального року

 

Студенти І курсу спеціальності (напряму підготовки)

______________________________________________

 

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Рейтинг

Примітка*

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

         Студенти ІІ курсу спеціальності (напряму підготовки)

       _________________________________________________

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Рейтинг

Примітка*

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Завідувач відділенням ____________ П.І.Б.

                                         (підпис)

* В графі «Примітка» вказуються, наприклад:

 • Чи претендує цей студент на соціальну стипендію у відповідності до чинних нормативно-правових актів.

 

 

 

 

Додаток 3

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                на засіданні стипендіальної комісії,

                                                                                      протокол № ___

                                                                                Директор ________

 

РЕЄСТР

осіб, які відповідно до наказів по коледжу протягом певного періоду

зберігають право на отримання академічних стипендій

 

№ зп

 

Академічна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Відсоток від ординарної академічної стипендії

Підстава для отримання *

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

* Підстава для студентів:

 • які призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 • які протягом попереднього семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;
 • які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання  за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами  відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;
 • які знаходяться у академічний відпустці за медичними показниками.


Обновлен 09 янв 2019. Создан 11 янв 2017 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.