ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Порядок формування рейтингу призначення стипендій
 

Міністерство освіти і науки України

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

 

ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Студентською радою коледжу                             Директор коледжу

 

Протокол №______ від _______________               ________________ В. О. Крошка

 

ПОРЯДОК

формування рейтингової оцінки діяльності студентів

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

 

 

                                                                                                                             Схвалено

                                                                           Педагогічною радою коледжу

                                                                           Протокол №_____ від _________

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система рейтингової оцінки діяльності студентів (рейтингова система) забезпечує комплексну оцінку досягнень студента у навчальній, науково–дослідній, громадській діяльності, культурно–масовій та спортивній роботі.

Рейтингова оцінка діяльності студентів здійснюється окремо за І і II семестр навчального року і загальна – за увесь навчальний рік

Метою рейтингової системи – є мотиваційне забезпечення отримання високого рівня знань та успішного виконання науково–дослідної роботи, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння майбутньою спеціальністю, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, громадянської свідомості, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних завдань.

Рейтингова система дає більш повну оцінку рівня підготовки студента, стимулює студента до більш активної життєвої позиції, диференціює досягнення студентів у групі, на курсі і відділенні за рейтингом.

За показниками рейтингу кандидатури студентів розглядаються Радами студентського самоврядування відділень для подальшого рекомендування Педагогічній раді коледжу на призначення стипендій, іменних стипендій згідно з Положенням про іменні стипендії, матеріального і морального заохочення, а також студенти, що навчаються на договірній основі, рекомендуються про перевід їх на навчання за державним замовленням, при наявності вакантних місць в академічній групі. Рейтингова оцінка враховується при формуванні характеристики студента, нагородженні його грамотами та іншими засобами заохочення, передбаченими чинними законодавством та нормативними положеннями коледжу. Результати рейтингу студентів за навчальну і громадську роботу враховуються при рекомендуванні для подальшого навчання за ступеневою системою освіти у ВИШах III – IV рівнів акредитації, для клопотання щодо першочергового працевлаштування студентів денної форми навчання.

Рейтингова оцінка з науково–дослідної, громадської, культурно–масової і спортивної роботи діє і враховується тільки в разі успішного виконання студентом навчального плану (відсутності академічних заборгованостей тощо).

 

2. ЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІАКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ

Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності , що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів освіти з кожної навчальної дисципліни, до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні коледжу за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямомпідготовки), оприлюднюється на офіційному веб–сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

При формуванні рейтингу у коледжі дотримуються такі обов’язкові вимоги:

-                   затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

-                   рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу.

Рейтинги, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням участі у науковій, науково–технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності.

При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового балу. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у коледжі.

Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни і зазначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом. Визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певної навчальної дисципліни за мінімальними криитеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

До рейтингу для призначення академічної стипендії не включаються особи, які:

-         протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь–якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів, ніжвизначена у коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки).

-       станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

-         під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольнихзаходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

-         до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни;

-         мають середній бал успішності менший, ніж 4,0 бала (за умови оцінювання за 5 – бальною системою) та 7,0 бала (за умови оцінювання за 12 – бальною шкалою).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю адміністративна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

 

3.      СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

І. Нараховані бали студентам:

1)    за середній бал успішності студента:

середній бал успішності студента множиться на 10 (за умови оцінювання за 5 – бальною системою) та на 5 (за умови оцінювання за 12 – бальною шкалою).

2)    за участь у заходах:

-       художньої самодіяльності, спортивних заходах

на рівні коледжу – 0,5 б.

             району – 1б.

             області, України – 1,5 б.

-       гурткова робота – 0,5 б.

3)    за участь у науково–дослідній роботі:

-       на рівні коледжу – 0,5 б.

-       участь у науково–практичних конференціях за межами коледжу – 1б.

4)    за участь у олімпіадах, конкурсах:

-       на рівні коледжу – 0,5 б.

-       обласні заходи – 1 б.

-       всеукраїнські заходи – 1,5 б.

5)    за участь у громадському житті коледжу:

-       на рівні групи, відділення – 0,5 б.

-       на рівні коледжу – 1 б.

Максимальна кількість додаткових балів – 5 б.

 

Штрафні бали (відмінусовуються):

-       за пропуски  занять без поважних причин (за кожні 10 прогулів) – 0,5 б.

-       за отримані протягом року догани і зауваження (за кожне стягнення) – 1 б.

-       за зафіксоване правопорушення – 2 б.

 

4.      ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІСТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Загальне керівництво організацією та впровадженням рейтингової системи діяльності студентів покладається на завідувачів відділень коледжу.

Інформацію за видами діяльності студентів для розрахунку рейтингу надають куратори груп на підставі даних, одержаних від структурних підрозділів і громадських організацій коледжу (циклових комісій, секції фізичного виховання, наукових клубів, предметних гуртків, рад студентського самоврядування, студентського профкому, художніх керівників тощо).

Розрахунок рейтингу студентів покладається на старосту академічної групи під керівництвом куратора групи, що несе відповідальність за достовірність результатів, а подальше зведення результатів – на раду студентського самоврядування відділення під керівництвом завідувача відділення.

Рейтинг студентів розраховується двічі на рік – до 10 січня і до 1 липня кожного року.

Рейтинг студентів обговорюється радою студентського самоврядування, погоджується заступником директора з навчальної роботи, подається на розгляд стипендіальної комісії коледжу для врахування при визначенні претендентів для призначення академічної стипендії і оприлюднюється на інформаційних стендах коледжу.

Результати рейтингової оцінки студентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах коледжу, інформаційних стендах, зберігаються в секретаріаті навчальної частини протягом періоду навчання і є вільними для ознайомлення викладачами, студентами та їх батьками.

В іншому, Коледж керується ЗУ «Про вищу освіту», рішеннями та постановами КМУ, іншими нормативно-правовими актами та нормами чинного законодавства України, що стосуються питань призначення та виплати академічних стипендій.Обновлен 15 фев 2017. Создан 11 янв 2017 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.