ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Положення

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Тальянківського агротехнічного  коледжу

Уманського національного університету садівництва

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

      Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Уманського національного університету садівництва (далі Університет) і є документом, який регламентує діяльність Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва (далі Коледж), який здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців для агропромислового виробництва освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за ліцензованими спеціальностями з видачею диплома державного зразка про вищу освіту, завіреного гербовою печаткою і підписом директора Коледжу.

Навчальний заклад розпочав діяльність у 1919 році як агротехшкола.  Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12.01.68 р. № 29 Тальянківський  технікум перейменований в Тальянківський радгосп-технікум. Згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України від 25.05.1998 року № 154 “Про перейменування навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації” перейменований в Тальянківський державний аграрний технікум.

      Відповідно до наказів Міністерства аграрної політики України від 15.06.2005 року №265, 11.11.2005 року № 626, рішення Вченої ради університету від 14.07.2005 року протокол №5, наказу ректора від 07.12.2005 року № 529, технікум  реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ університету.

      Тальянківський коледж – вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, заснований державою, фінансується із державного бюджету і підпорядковується центральному органу виконавчої влади – Міністерству освіти і науки України. Занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України 12.11.2007 року № 24-0-9.

      Встановлено, що Уманський національний університет садівництва є правонаступником реорганізованого Тальянківського коледжу.

      Освітню діяльність Коледж здійснює на підставі ліцензії з визначеним обсягом  прийому студентів. Коледж ліцензується та акредитується в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України і занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України.

      Місцезнаходження Коледжу: 20434, с. Тальянки, Тальнівський район, Черкаська область, вул. Комсомольська 80, тел.факс (04731) 9-42-44.

e-mail: takunus@email.ua

      Основними напрямами діяльності Коледжу є:

-       підготовка згідно з державним замовленням і за договірними зобов’язанням кадрів для агропромислового комплексу;

-       надання повної загальної освіти;

-       надання професійної підготовки (робітничих професій);

-       перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-       довузівська підготовка

-       надання інших освітніх послуг не заборонених законодавством;

-       наукова і науково-технічна, інформаційно-консультаційна, пропагандистська діяльність;

-       методична, видавнича, культурно-освітня діяльність;

-       участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, програмах міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками;

-       організація і проведення прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

-       профорієнтаційна робота;

-       міжнародне співробітництво.

            Головні завдання  Коледжу:

-       здійснення освітньої діяльності за спеціальностями, які забезпечують підготовку кадрів освітнього кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідають стандартам вищої освіти;

-       забезпечення впровадження ступеневі підготовки фахівців;

-       формування необхідних матеріально-технічної інформаційної баз та кадрового забезпечення;

-       надання платних освітніх та інших послуг, дозволених законодавством України;

-       забезпечення впровадження в навчальний процес сучасних нових технологій та науково-методичних досягнень;

-       забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками і студентами;

-       забезпечення набуття студентами  професійних знань та умінь відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

-       забезпечення гнучкості навчального процесу, яка полягає у здатності до перебудови у відповідності з потребами агропромислового виробництва;

-       здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

-       забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку кадрів з вищою освітою;

-       вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників;

-       забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у Коледжі у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-       здійснення фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності.

-       коледж забезпечує виконання освітніх та освітньо-професійних програм у повному обсязі за формами навчання відповідно до отриманих ліцензій.

      З акредитованих спеціальностей Коледж має право видавати дипломи про вищу освіту за зразками затвердженими Кабінетом Міністрів України. Диплом виданий Коледжем завіряється гербовою печаткою, яка містить назву Коледжу і Університету та підписом директора.

      Коледж, як вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, має право здійснювати організацію і прийом на навчання студентів на основі базової та загальної середньої освіти. Студенти, зараховані до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти, одночасно навчаються за загальноосвітніми програмами підготовки молодшого спеціаліста та програмою повної загальної середньої освіти.

Особам, які одержали повну загальну середню освіту, можуть видаватися за їх бажанням атестати про повну загальну середню освіту.

Особам, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, можуть видаватися свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

      Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради і Статуту університету та цього Положення. У Коледжі знаходяться документи, що визначені умовами ліцензування та документи, що забезпечують навчальний процес.

      Організаційна структура Коледжу визначається директором Коледжу відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, та головних завдань діяльності Коледжу.

      Структурні підрозділи коледжу створюються відповідно до законодавства та головних його завдань і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.

     Структурні підрозділи Коледжу:

-       відділення;

-       предметні (циклові) комісії, (Закон  «Про Вищу освіту» стаття 30 п.3)

              -господарсько-побутова служба (котельна, служба водопостачання і            водовідведення, енергетична служба, гараж, їдальня).

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 

2.1. Міністерство освіти і науки України:

-       бере участь у здійсненні державної політики у галузі вищої освіти,
науки, професійної підготовки кадрів;

-       формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою;

-       сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;

-       здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти;

-       організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій;

-       бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;

-       здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості
підготовки фахівців;

-       здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 

2.2.  Університет має право:

-       затверджувати Положення, яке регламентує діяльність Коледжу;

-       приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування;

-       розглядає пропозиції вищого органу громадського самоврядування про дострокове звільнення директора;

-       організовує   вибори,   затверджує   та   звільняє   з   посади
директора Коледжу;

-       надає допомогу в методичному забезпеченні навчального процесу;

-       бере участь у проведенні ліцензування та акредитації коледжу;

-       сприяє  прийому випускників Коледжу на наступні освітньо-кваліфікаційні рівні з відповідних спеціальностей;

-       забезпечує продовження навчання студентів за відповідними спеціальностями у разі припинення освітньої діяльності коледжу.

Погоджує:

-        призначення  на  посаду  головного  бухгалтера  та
заступників  директора Коледжу;

-       навчальні плани;

-       умови прийому на навчання до Коледжу;

-       відкриття інших спеціальностей;

-       здійснює контроль за дотриманням нормативно-правових актів організації навчально-виховного процесу.

Здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

 

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

 

Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту реєстрації цього
Положення і складається з його прав і обов'язків.

Коледж має право:

-       готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними та юридичними особами;

-       надавати освітні послуги, пов'язані із здобуттям вищої освіти,
повної загальної середньої освіти;

-       надавати освітні послуги із здобуттям робітничих професій;

-       надавати освітні послуги пов’язані із довузівською підготовкою молоді, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;

-       проводити державну атестацію студентів;

-       видавати дипломи про вищу освіту державного зразка з акредитованих спеціальностей та атестати про повну загальну середню
освіту;

-       видавати посвідчення про присвоєння робітничих професій за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України;

-       користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих
навчальних закладів;

-       створювати на госпрозрахунковій основі коротко- та довгострокові
ліцензовані курси з підготовки та перепідготовки спеціалістів;

-       надавати платні послуги згідно з "Переліком платних послуг, які
можуть надаватися державними навчальними закладами", затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38, та затверджувати кошториси на їх надання;

-       отримувати  кошти і матеріальні  цінності  (будинки,  споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій (зокрема благодійних), фізичних та
юридичних осіб;

-       приймати на роботу педагогічних та інших працівників

-       розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних об'єктів і закладів харчування;

-       надавати платні послуги по використанню приміщень транспорту, техніки і т.д.

-       здійснювати виробничо-господарську діяльність, реалізовувати вироблену продукцію (роботи і послуги) та майно за договірними цінами і
тарифами;

-       мати рахунок в казначействі за місцем знаходження; та ідентифікаційний код; бюджетні рахунки для виплати заробітної плати та стипендії студентам та рахунок власних надходжень;

-       може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав;

-       запроваджувати власну символіку і атрибутику;

-       сприяти  наступність здобуття вищої освіти випускників Коледжу за спорідненими спеціальностями в Університеті;

-       згідно довіреності Університету наданих повноважень директору Коледжу: укладати договори з юридичними і фізичними особами для виконання завдань, покладених на нього відповідно до законодавства;

-       встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими
установами  системи  освіти зарубіжних країн, міжнародними органі­заціями, фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому
законодавством порядку;

-       співпрацювати в організації дослідної роботи та за її результатами
отримувати документи міжнародного зразка;

-       виступати замовником та здійснювати закупівлю відповідно до
чинних нормативних актів;

-       визначати форми організації і стимулювання праці у встановленому
порядку;

-       визначати та вносити пропозиції Університету щодо змін у складі штатних працівників Коледжу;

-       отримувати від Університету кадрову допомогу;

-       створювати власні заклади харчування (кафе, їдальні, буфети тощо)

-       створювати цехи по заготівлі, переробці сільськогосподарської продукції та продукції харчування;

-       створювати пункти по наданню побутових послуг населенню;

-       розвивати власну мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

-       створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної
інфраструктури Коледжу;

-       встановлювати і затверджувати посадові оклади згідно з законодавством у межах фонду оплати праці;

-       здійснювати геологічне вивчення надр, розробку та експлуатацію артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення Коледжу;

-       інші права, не заборонені законодавством України;

-       Коледж є неприбутковою організацією.

 

За погодженням з університетом:

-       користуватися банківськими кредитами і позичками;

-       проводити міжнародні конференції та науково-практичні семінари;

-       створювати, ліквідовувати та реорганізовувати  у встановленому порядку власні структурні підрозділи;

-       розширювати перелік спеціальностей та напрямків підготовки фахівців;

-       входити до складу інших навчально-наукововиробничих комплексів за спеціальностями, підготовка яких відсутня в Університеті.

-      списувати з балансу основні фонди

-       здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний
ремонт основних фондів;

-       здавати в оренду будівлі, обладнання та інше майно;

-       вносити зміни в навчальні плани;

-       змінювати умови прийому на навчання;

-       здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому будівництві;

 

3.3. Коледж зобов'язаний:

-       дотримуватись вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Українській РСР» та інших законодавчих актів;

-       дотримуватись вимог державних стандартів освіти щодо якості підготовки фахівців передбачених Положенням про ліцензування та акредитацію ВНЗ;

-       забезпечувати на належному рівні навчально-виховний процес;

-       забезпечувати відповідність педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу кваліфікаційним вимогам;

-       проводити профорієнтаційну роботу;

-       виконувати доведене у встановленому порядку державне замов­лення на підготовку фахівців;

-       забезпечувати працевлаштування випускників;

-       підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на правах оперативного управління майно;

-       здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

-       здійснювати відповідний рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу;

-       забезпечувати навчально-виховний процес інформаційними ресурсами;

-       вести окремий бухгалтерський і оперативний облік, а також вчасно
подавати фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність відповідно
до чинного законодавства України;

-       забезпечувати дотримання фінансової дисципліни і фінансових
зобов'язань та збереження закріпленого за ним державного майна;

-       своєчасно сплачувати податки та інші відрахування;

 

-       виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки;

-       створювати належні умови для якісної організації навчально-
виховного процесу студентів та високопродуктивної праці трудового колективу, забезпечувати дотримання законодавства про працю,
правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-       організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-       звітувати перед університетом та Міністерством освіти і науки України про основні напрями та результати діяльності Коледжу;

-       гарантувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;

-       забезпечувати дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єк­тами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема за міжнародними угодами;

-       здійснювати  соціальний  захист учасників навчально-виховного процесу.

 

Основні завдання Коледжу:

-       здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями,
перелік яких визначається чинними нормативними актами;

-       надання повної загальної середньої освіти;

-       забезпечення виконання державного замовлення та інших договорів
на підготовку фахівців з вищою освітою;

-       вивчення попиту на окремі спеціальності в галузі аграрного сектору, інформування абітурієнтів та студентів про ринок зайнятості, сприяння
працевлаштуванню випускників;

-       забезпечення культурного і духовного розвитку, здійснення спортивної та оздоровчої діяльності, створення належних умов для виховання й праці студентів та працівників коледжу;

-       забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до
освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

-       участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

-       забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й
взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-       перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-       проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, проведення довузівської підготовки вступників;

-       проведення навчально-виробничих конференцій, семінарів та інших заходів;

-       фінансово-господарська та виробнича діяльність.

 

3.4. Права та обов'язки педагогічних праців­ників та осіб, що навчаються у коледжі, визначено Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положенням про державний вищий навчальний заклад» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 1996р. № 1074.

Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

-       педагогічні працівники;

-       особи, які навчаються у Коледжі;

-       інші працівники (інженерно-технічний, навчально-допоміжний, навчально-виробничий, адміністративно-господарський персонал), які становлять трудовий колектив Коледжу.

-       Адміністрація Коледжу забезпечує педагогічним та іншим працівникам:

-       належні умови праці;

-       правовий, професійний і соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавства України;

-       своєчасну виплату працівникам  Коледжу заробітної плати;

-       встановлення надбавок до посадових окладів відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці працівників Коледжу.

Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, посадовими інструкціями, затвердженими директором, та умовами трудових договорів (контрактів).

Прийом студентів на навчання до Коледжу у межах ліцензованого обсягу. Обсяги прийому на навчання до Коледжу за відповідними освітньо-професійними програмами визначаються директором Коледжу і узгоджуються з ректором Університету.

Організація і проведення прийому на навчання студентів здійснюється приймальною комісією Коледжу, згідно з правилами прийому. Зарахування студентів на навчання здійснюється згідно наказу директора Коледжу.

Права та обов'язки студентів коледжу визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього Положення.

 

Особи, що навчаються у Коледжі, мають право на:

-       навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст";

-       вибір   форми   навчання освітньо-професійних та індивідуальних програм, позанавчальних занять;

-       продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття другої освіти у Коледжі;

-       одержання на конкурсній основі  направлення на навчання та
стажування до інших вищих навчальних закладів, зокрема зарубіжних;

-       користування навчальною, виробничою, науковою, культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-       участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також інших
іменних стипендій;

-       обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах освітньо-професійної програми підготовки;

-       одержання знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки,
техніки та культури;

-       доступ до інформації з усіх галузей знань;

-       участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-       одержання у встановленому порядку вищої освіти з іншої спеціальності;

-       участь у роботі органів студентського самоврядування;

-       участь в об'єднаннях громадян;

-       безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-       навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами і
графіками;

-       трудову діяльність у вільний від навчання час;

-       додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час за основ­
ним місцем роботи та інші пільги для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;

-       канікулярну відпустку тривалістю згідно чинного законодавства;

-       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

-       інші права, не заборонені законодавством.

-       За успіхи у навчанні, практичній та громадській роботі у Коледжі застосовуються різні види морального та матеріального заохочення студентів: іменні стипендії, стипендії різних рівнів, подяки тощо.

 

Особи, що навчаються у Коледжі, зобов'язані:

-       дотримуватися  законодавства України, цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, інших нормативно-правових актів, Правил проживання в гуртожитку, моральних і етичних норм співжиття;

-       виконувати вимоги навчального плану, відвідувати заняття, в установлені терміни виконувати всі завдання, проходити проміжний та підсумковий контроль знань;

-       підвищувати культурний рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями та знаннями національних культур, історій, традицій;

-       поглиблювати знання з української мови та оволодівати іноземними мовами;

-       вдосконалювати свій моральний і фізичний рівень;

-       відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

-       вчасно інформувати керівництво Коледжу в разі неможливості з поваж­них причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та
екзаменів, виконання контрольних робіт;

-       бережливо ставитися до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх облаштування, а у випадку навмисного псування майна, відшкодовувати його вартість відповідно до законодавства, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, Правил проживання в гуртожитку, інших нормативних актів.

-       за невиконання або недотримання обов'язків чи порушення Правил
внутрішнього розпорядку до осіб, які навчаються у Коледжі, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення аж до відрахування.

-       порядок накладання дисциплінарного стягнення та відрахування з Коледжу встановлюється чинним законодавством, цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку.

 

Особи, що навчаються у коледжу, можуть бути відраховані:

-       за власним бажанням;

-       за академічну неуспішність;

-       за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального
процесу;

-       за порушення умов договору на навчання;

-       за появу у Коледжі, бібліотеці, гуртожитках або на території навчального закладу в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

-       за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення;

-       за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з комісією у справах неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим Положенням, в інших випадках, передбачених законодавством.

Поновлення на навчання у Коледжі відрахованих осіб здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

Особи, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, народженням дитини тощо). Студентам, які перервали навчання у Коледжі з поважних причин, надається академічна відпустка. Поновлення студентів на навчання у Коледжі здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Положенням та Положенням про навчальну частину Коледжу.

Студенти Коледжу, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення за умови успішного виконання навчального плану за рішенням педагогічної (адміністративної) ради та наказу директора.

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до державної атестації, за результатами, якої їм присвоюється відповідна кваліфікація за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Випускникам Коледжу видається диплом про здобуття вищої освіти державного зразка, а також додаток до диплому про освіту із зазначенням результатів контролю знань з усіх дисциплін.

Випускники денної форми, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповід­но до договору, укладеному між замовником, Коледжем та випускником. Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними договорів.

3.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Коледжу,  педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.

 

4. УПРАВЛІННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

4.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

-       автономії та самоврядування;

-       розмежування прав, повноважень та відповідальності власника
(власників), органів управління вищою освітою, директора коледжу;

-       поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-       незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.

4.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до
законодавства і передбачають право:

-       самостійно визначати форми навчання, форми та види організації
навчального процесу;

-       приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

-       надавати додаткові освітні послуги і  самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної і навчально-виробничої діяльності;

-       здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

-       на підставі відповідальних угод провадити спільну діяльність з
іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями;

-       брати участь у роботі міжнародних організацій;

-       запроваджувати власну символіку та атрибутику;

-       звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про
внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових
актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами
щодо їх удосконалення;

-       користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
земельним кодексом України.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його директор.

4.4. Директор Коледжу по довіреності університету для забезпечення фінансово-господарської діяльності Коледжу уповноважений діяти в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Для здійснення представництва йому надаються такі повноваження і права:

-       вирішувати питання діяльності Коледжу, розробляти погоджені з університетом структуру і штатний розклад Коледжу;

-       видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Коледжу;

-       представляти Коледж у відносинах із державними органами управління, судовими інстанціями, юридичними та фізичними особами;

-       розпоряджатися коштами і майном, закріпленим за Коледжем, і нести відповідальність за їх використання; забезпечувати виконання кошторису, укладати угоди, видавати доручення, відкривати реєстраційні рахунки;

-       підписувати банківські та інші фінансові документи Коледжу;

-       відповідати за результати діяльності Коледжу перед університетом та міністерством;

-       приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Коледжу;

-       за погодженням з ректором Університету призначати заступників директора, головного бухгалтера;

-       забезпечувати дотримання у Коледжі охорони праці, законності та
правопорядку;

-       визначати функціональні обов'язки працівників Коледжу та затверджувати посадові інструкції;

-       формувати контингент студентів, які навчаються у Коледжі;

-       відраховувати осіб, які навчаються у Коледжі, та поновлювати раніше відрахованих;

-       контролювати виконання навчальних планів і програм;

-       контролювати дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;

-       забезпечувати контроль за дотриманням службової та державної
таємниці;

-       забезпечувати підвищення професійного рівня викладацького складу та регулярне його оновлення;

-       здійснювати контроль якості роботи педагогічних та інших праців­ників, організацію навчально-виховної, культурно-масової роботи, стану фізичного виховання і здоров'я студентів та працівників Коледжу;

-       вирішувати питання трудових спорів;

-       укладати від імені Коледжу усі не заборонені чинним в Україні
законодавством договори, вчиняти всі не заборонені чинним в Україні
законодавством односторонні правочини та одержувати на правомірній
підставі майно чи кошти від будь-якої фізичної чи юридичної особи;

-       інші повноваження, необхідні для нормального функціонування
відокремленого структурного підрозділу;

-       разом з профспілковою організацією Коледжу подавати на розгляд
загальних зборів трудового колективу (конференції) Правила внутрішнього трудового розпорядку та Колективний договір і затверджувати їх
після прийняття зборами (конференцією);

-       щорічно звітувати перед загальними зборами (конференцією) трудо­вого колективу Коледжу та Вченою радою університету,

-       бути представником Коледжу та представляти інтереси Коледжу

 

4.5.      Директор несе персональну відповідальність за:

-       провадження освітньої діяльності Коледжу;

-       виконання планів державного замовлення;

-       якість підготовки фахівців;

-       працевлаштування випускників;

-       результати фінансово-господарської діяльності;

-       стан і збереження державного майна, закріпленого за Коледжом;

-       збереження оригіналів або копій навчально-облікової документації відповідно до вимог законодавства та документів, необхідних для забезпечення навчального процесу згідно з ліцензійними умовами надання освітніх послуг.

4.6. Директор Коледжу призначається на посаду ректором  Університету на конкурсних засадах.

Директор повинен мати повну вищу освіту, досвід педагогічної та організаційної роботи у ВНЗ не менше 5-ти років.

Конкурс на заміщення посади директора Коледжу оголошується ректором Університету кожні п'ять років. Університет розглядає пропозиції щодо претендентів на посаду директора коледжу і виносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Законів України "Про вищу освіту", "Про освіту" та інших нормативних актів на загальні збори (конференцію) трудового колективу Коледжу для голосування.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Коледжу можуть рекомендувати ректору університету на посаду директора Коледжу кандидатури претендентів, які набрали понад третину голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування.

Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за порушення вимог цього Положення, умов контракту та з інших підстав, визначених чинним законодавством.

Директор Коледжу щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки  України, Університетом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Директор Коледжу відповідно до Положення може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

4.7. Відповідно до Положення, для вирішення поточних питань діяльності Коледжу директор створює робочі та дорадчі органи:

робочі   органи - адміністративна  рада, приймальна комісія;

дорадчі органи - педагогічна рада, методична рада.

Положення про робочі та колегіальні органи та їхні функції затверджуються директором Коледжу відповідно до цього Положення. До складу адміністративної ради Коледжу входять:

-       Директор Коледжу (голова ради);

-       заступники директора;

-       завідувачі відділень;

-       голови предметних (циклових) комісій;

-       керівники структурних підрозділів;

-       голова студентського самоврядування.

До функціональних обов'язків адміністративної ради Коледжу входить:

-       оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності Коледжу;

-       розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей;

-       розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та структурних підрозділах Коледжу;

-       вживання  заходів  для  поліпшення   соціально-побутових  умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Коледжу;

-       розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

-       розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера, завідувачів відділеннями, голів циклових комісій, керівників структурних підрозділів;

-       прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу і наукових досліджень;

-       ухвалення фінансового плану й звіту Коледжу;

-       розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і планів прийому студентів;

-       представлення вченій раді університету кандидатур для присвоєння урядових нагород, почесних грамот, знаків Міністерства освіти та науки України, Міністерства освіти і нвуки України, університету, Коледжу;

-       заслуховування звітів керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб про їхню діяльність;

-       участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулю­вання праці.

До складу приймальної комісії Коледжу входять:

-       директор Коледжу (голова комісії);

-       заступники директора;

-       відповідальний секретар;

-       завідувачі відділень;

-       голови предметних (циклових) комісій;

-       представники громадських організацій (за згодою);

До складу педагогічної ради Коледжу входять:

-       директор Коледжу (голова ради);

-       заступники директора;

-       завідувачі відділень;

-       голови предметних (циклових) комісій;

-       педагогічні працівники;

-       завідувач бібліотекою;

-       головний бухгалтер;

-       начальник відділу кадрів;

-       голова профкому;

-       представники студентського колективу;

 

Педагогічна рада Коледжу розглядає, обговорює та вирішує:

-       стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;

-       досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих педагогічних працівників;

-       підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

-       стан дисципліни та успішності студентів;

-       забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

-       стан практичної підготовки студентів;

-       підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів та захисту
курсових і дипломних проектів;

-       аналіз результатів навчально-виховної діяльності;

-       аналіз результатів захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних іспитів;

-       дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

-       аналіз роботи кабінетів і лабораторій;

-       стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу;

-       інші питання освітньої діяльності Коледжу.

Персональний склад педагогічної й адміністративної рад затверджується наказом директора Коледжу терміном на один рік за поданням заступника директора з навчальної роботи. Очолює педагогічну, адміністративну ради директор Коледжу.

Засідання педагогічної й адміністративної рад проводяться один раз на два місяці. Засідання педагогічної або адміністратив­ної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів. Рішення педагогічної або адміністративної ради приймається простою більшістю голосів та затверджується директором Коледжу. У своїй роботі педагогічна й адміністративна ради керуються відповідним Положенням.

 

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1.     Вищим колегіальним органом самоврядування Коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу,  при цьому не менше 75 відсотків загальної кількості учасників зборів мають становити педагогічні працівники Коледжу.

5.2.     Загальні збори (конференція) трудового колективу:

-       обирають претендентів на посаду директора;

-       вносять подання університету про дострокове звільнення директора;

-       щорічно заслуховують звіт директора Коледжу оцінюють його діяльність та розглядають перспективні плани діяльності Коледжу;

-       обирають виборних представників до складу конкурсної комісії Університету на період обрання директора;

-       розглядають звіт про виконання колективного договору і вносять зміни до колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету працівників Коледжу підписати його разом з адміністрацією;

-       обирають комісію з питань трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

-       затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

-       затверджують положення про органи студентського самоврядування Коледжу;

-       розглядають інші питання діяльності Коледжу.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу прий­мається простою більшістю голосів за присутності 2/3 членів трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

5.3.     У Коледжу створюються і діють органи студентського самовряду­вання, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи - актив групи, відділення - старостат, гуртожитку - рада гурто­житку, Коледж - студентська рада.

5.4.     Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, Міністерство аграрної політики, документи університету та цим Положенням.

5.5.     Вищим колегіальним органом студентського самоврядування Коледжу є конференція студентів Коледжу, яка:

-       ухвалює Положення про студентське самоврядування;

-       обирає студентську раду та заслуховує її звіти;

-       визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих
органів студентського самоврядування.

5.6.     Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є сту­дентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на один рік.

Старостат відділення та рада гуртожитку Коледжу обираються на загальних зборах студентів, відповідних структурних підрозділів та затверджуються наказом директора.

5.7.     Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

-       забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-       забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

-       сприяння навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;

-       сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

-       сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

-       організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

-       сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

-       сприяння працевлаштуванню випускників;

-       участь у вирішенні питань стажування студентів за кордоном;

-       участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

6. МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

6.1.   З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, на правах оперативного управління за Коледжем закріплюються будівлі, споруди, майнові комплекси, транспортні засоби, засоби зв’язку, а також інше необхідне для його діяльності майно і грошові кошти, що відображається на балансі Коледжу у вартісній формі.

6.2. Коледж користується зазначеним майном, доходами та іншими надход­женнями, одержаними, зокрема, від надання освітніх послуг.

6.3. Майно, що знаходиться в державній власності та закріплене за Коледжем, не підлягає відчуженню, не може бути предметом застави або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, за погодженням із університетом.

Коледж користується земельними ділянками та іншими природними ресурсами  відповідно до головних завдань своєї діяльності  в порядку встановленому Земельним кодексом України.

Коледж  фінансується за окремим кошторисом.

6.4.     Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, власних та інших надходжень. Фінансування Коледжу формується на нормативній основі з таких джерел:

-             кошти Державного бюджету;

-             кошти, отримані за навчання студентів, надання додаткових освітніх послуг, довузівська підготовка  та підвищення кваліфікації фахівців;

-             кошти, отримані за перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами;

-             кошти, отримані за виконання науково-дослідних та інших робіт;

-             добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від юридичних та фізичних осіб;

-             інші, не заборонені чинним законодавством.

6.5.     Оплата праці працівників Коледжу здійснюється згідно з кодексом законів України «Про працю», «Про освіту», «Про вищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.6. Умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у колективному договорі окремим Положенням, затвердженим керівником Коледжу, з дотриманням вимог законодавства.

6.7. Стипендія студентам Коледжу виплачується відповідно до чинного законодавства та Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Коледжу.

6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу у вигляді безповоротної допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.9. Оплата праці та матеріальне заохочення директора Коледжу встановлюється відповідно до укладеного з ним контракту.

 

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до органів Державного Казначейства України, Державної податкової служби. Державного комі­тету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страху­вання та Міністерству освіти і науки України.

7.2.     Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну та фінансову звітність згідно з установленими нормами, подає їх в установленому порядку до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.

7.3.     Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності, своєчасність проведення інвентаризації, оформлення і подачі відповідних документів  до правових та інших органів.

7.4.     Аудит фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством України.

 

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.     Освітня діяльність коледжу базується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) інших нормативно-правових актів та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації і передбачає такі пріоритети:

-       доступності та конкурентності здобуття вищої освіти громадянином України;

-       незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

-       безперервності процесу здобуття вищої освіти шляхом поглиблення інтеграції з університетом та іншими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації.

-       гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців;

-       інтеграції у світову систему вищої освіти, збагаченням європейським досвідом, розширенням мобільності студентів та викладачів;

-       демократизація, індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу;

-       впровадження в навчальний процес нових прогресивних методів навчання і нових технологій підготовки фахівців;

-       моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;

-       удосконалення практичної підготовки студентів з всебічним застосуванням навчально-науково-виробничих комплексів, матеріально-технічних баз університетів і навчально-дослідних господарств;

-       формування у молоді знань і навичок поведінки в новому економічному середовищі;

-       поліпшення якісного складу педагогічних працівників відповідно до існуючих кваліфікаційних вимог державної акредитаційної комісії;

-       залучення до навчальної діяльності викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, спеціалістів-практиків. Сприяння професійного росту молодих викладачів;

-       надання особам, які навчаються в Коледжі пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;

-       надання належної підтримки, підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій;

-       покращення іміджу та забезпечення привабливості навчання в Коледжі;

-        створення умов студентам для навчання за кількома спеціальностями, відповідно до вимог, як вітчизняного так і міжнародного ринків праці.

8.2.     Організація навчального-виховного процесу у Коледжі здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, державних і галузевих стандартів вищої освіти, інструктив­них листів Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових актів з питань освітньої діяльності та цього Положення.

8.3. Навчальний процес у Коледжі здійснюється шляхом навчальних (аудиторних) занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Видами навчальних занять є лекція, лабораторне, прак­тичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація тощо.

8.4. Координацію навчально-виховного процесу у Коледжі, розподіл педагогічного навантаження між структурними підрозділами, контроль за додержанням навчальної дисципліни здійснює навчальна частина в межах, визначених Положенням про навчальну частину. Організація навчального процесу у Коледжі здійснюється відділеннями, цикловими (предметними) комісіями. Основним нормативним докумен­том, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або освітньо-кваліфікаційної підготовки, є робочий навчальний план, який затверджується директором Коледжу. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою.

8.5. Коледж проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" відповідно до навчальних планів і програм, які розробляються на базі галузевих стандартів вищої освіти з урахуванням вимог нормативних документів підготовки фахівців відповідного рівня та затверджується в установленому порядку.

Коледж здійснює загальноосвітню підготовку студентів, на основі базової загальної середньої освіти, та забезпечує здобуття ними повної загальної середньої освіти з видачею документів про повну загальну середню освіту.

Нормативний термін навчання за ОКР "молодший спеціаліст" для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за  спорідненою  професією,  може зменшуватись на один рік.

8.6. Навчання у Коледжі здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

8.7. Прийом документів і вступні іспити для абітурієнтів проводяться у Коледжі приймальною комісією, склад якої затверджується директором Коледжу.

8.8. Наукова та науково-дослідна робота у Коледжі проводиться у тісному зв'язку з Університетом за перспективними програмами та планами, схваленими педагогічною радою Коледжу і затвердженими вченою радою Університету.

Наукова і науково-дослідна діяльність Коледжу забезпечується через:

-             органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності, інтеграцію навчального процесу, науки та виробництва;

-             безпосередню участь учасників  навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах, що проводяться у Коледжі:

-             залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників Коледжу та інших наукових установ і організацій;

-             організацію  наукових,  науково-практичних,  науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;

-             інформаційно-консультаційне та дорадче забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників і впровадження досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

8.9.     Науково-дослідні роботи виконуються педагогічними працівниками Коледжу та студентами на підставі трудових угод, контрактів, договорів. Науково-технічною продукцією є технології, нова техніка й матеріали, хімічні речовини, комп'ютерні програми й бази даних, наукові рекомендації тощо.

8.10.   Коледж здійснює міжнародне співробітництво шляхом:

-       партнерських угод та встановленням прямих стосунків з навчаль­ними закладами, науковими установами, організаціями, фондами інозем­них держав через укладення договорів про співпрацю;

-       участі в спільних з університетом міжнародних освітніх і наукових програмах, проектах, дослідженнях, організації та проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших заходів;

-       організації відбору, прийому та забезпечення навчання іноземних громадян за освітньо-професійними програмами Коледжу;

-       направлення студентів і педагогічних працівників Коледжу на навчання (стажування,  навчально-виробничу практику) до зарубіжних закладів освіти (науки), підприємств тощо;

-       залучення відомих вчених і молодих науковців (студентів) до участі у розробці та впровадженні спільних грантів;

-       проведення наукових і культурних обмінів із закордонними партнерами

8.11. Зовнішньоекономічну діяльність  Коледж здійснює за погодженням університету та відповідно до законодавства.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є:

-             залучення іноземних інвестицій та благодійних внесків;

-             організація фахової підготовки і стажування студентів, провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням та науковою підготовкою іноземців;

-             проведення науково-дослідних робіт за іноземним замовленням.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ

Зміни та доповнення до Положення про відокремлений структурний підрозділ вносяться за поданням педагогічної, адміністративної) ради вищим органом громадського самоврядування (загальними зборами чи конференцією трудового колективу).

Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому ж порядку, що і саме Положення.

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном Коледжу та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначається згідно чинного законодавства.

Після припинення діяльності Коледжу його активи передаються до Університету.

Під час реорганізації чи ліквідації Коледжу, вивільненим працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантуються дотримання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України з питань праці та освіти.

За ініціативою трудового колективу та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться університет, на базі майна Коледжу може бути створена юридична особа (ВНЗ).

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

за результатами проведення акредитаційної

експертизи підготовки фахівців галузі знань

0601 «Будівництво і  архітектури»

                           спеціальність 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

освітньо – кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

 

 

 Навчальний заклад:                           ВСП Тальянківський агротехнічний

                                                              коледж

                                                              Уманського національного університету

                                                               садівництва

 

 

Освітньо – кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

Експерти:

 

Зінич Петро Лукинович

 

 

 

 

 

 

 

Суддя  Володимир Андрійович

-         завідувач  кафедри інженерних  систем будівель  і споруд Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури,  кандидат  технічних  наук,доцент,   голова  комісії;

 

-  заступник директора з навчальної роботи Прилуцького  агротехнічного коледжу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015р.

 

ВИСНОВКИ
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Заклад освіти : ВСП Тальянківського  агротехнічного коледжу  Уманського

                             національного університету садівництва

Спеціальність : 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем

                              газопостачання»

Напрям підготовки: 0601 «Будівництво і   архітектури »

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року

№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищ" та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015р. наказ № 2022л, експертна комісія у складі:

 

Зінич Петро Лукинович

 

 

 

 

 

 

 

Суддя  Володимир Андрійович

-         завідувач  кафедри інженерних  систем  будівель  і  споруд Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури,  кандидат  технічних  наук,доцент,   голова  комісії;

 

-  заступник директора з навчальної роботи Прилуцького  агротехнічного коледжу;

 

в період з 15 грудня 2015 по 17 грудня  2015 року провела чергову  акредитаційну експертизу  за напрямком підготовки 0601« Будівництво та архітектура » із  спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» та провела на місці експертну перевірку оцінювання і відповідність  освітньої діяльності вищого навчального закладу освіти державним вимогам щодо  акредитації спеціальності5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»  за освітньо – кваліфікаційним рівнем

« молодший спеціаліст».

 

1. Загальна характеристика навчального закладу

та спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

             Адреса коледжу      вул.. Комсомольська , 80,

                                                с. Тальянки,

                                                Тальнівський район,

                                                Черкаська область .

                                                 20434, Україна.

 

                       Електронна адреса:   e-mail: takunus@email.ua

                https://taljanka.se-ua.net/ 

 

                  Голова експертної комісії                                        П.Л.Зінич

              Відомча приналежність :

              Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва.

              Форма власності: загальнодержавна.

                                         Коротка історична довідка

 

Відокремлений структурний  підрозділ Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС  був заснований у 1921 році як агрошкола – філія уманського агротехнічного технікуму. У 1926 році навчальний заклад було реорганізовано у трирічну сільськогосподарську школу, а у 1929 році – сільськогосподарський технікум. У 1968 році згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР №55-К від 25.01.1968р. на базі місцевого колгоспу “Перемога” і зоотехнікуму створено єдину навчально-виробничу структуру – радгосп-технікум.

У 1976 році у с.Тальянки було переведено агрономічне відділення Звенигородського сільськогосподарського технікуму. У 1978 році у технікумі відкрито електромеханічне відділення. У 1998 році згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 154 від 25.05.1998р. радгосп-технікум був перейменований у Тальянківський державний аграрний технікум.

У 2003 році технікум було розділено на дві структури: виробничу – державне сільськогосподарське підприємство “Тальянківське” і, власне, навчальне – Тальянківський державний аграрний технікум.

На підставі наказу Міністерства аграрної політики  України № 626 від 11.11.2005 року Тальянківський державний аграрний технікум реорганізовано шляхом приєднання  Тальянківського  технікуму до Уманського  державного  аграрного університету.

На підставі наказу Уманського НУС  № 20-10/43 від 03.03.2010 року  перейменовано Тальянківський технікум Уманського державного аграрного університету на ВСП Тальянківський агротехнічний  коледж Уманського НУС.

Коледж  здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України, виданою 23 вересня 2010 року, серія АВ № 552613.

Коледж атестований згідно протоколу ДАК № 84 від 24 червня 2010 року.

У 2002 році у коледжі було відкрито нову спеціальність “Обслуговування устаткування і систем газопостачання ” .

Навчальний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про освіту ” , Конституції України, концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України до 2011 року, концепції  національного виховання, Державної національної програми “Освіта України ХХІ ст..”, указів, розпоряджень Президента України, нормативних документів Міністерства освіти

і науки України та Міністерства аграрної політики України, Положення про вищий навчальний заклад та власного Статуту.

Підготовку молодших спеціалістів для сільського господарства коледж проводить у тісній взаємодії з районними управліннями сільського господарства і продовольства, районними державними адміністраціями та обласним управлінням сільського господарства та продовольства обласної державної адміністрації, районними управліннями експлуатації газового господарства, ПАТ «Черкасигаз» і ПАТ « Уманьгаз».

 

              Голова експертної комісії                                                П.Л.Зінич

При прийомі на навчання до коледжу надаються переваги і пільги сільській молоді.

Підготовка молодших спеціалістів проводиться за рахунок державного бюджету, коштів підприємств і організацій, коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів між коледжем та підприємствами і організаціями, колективними сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, приватними особами.

 

 Підготовка фахівців у коледжі проводиться  за І рівнем  акредитації з п’яти  спеціальностей:

 Молодший спеціаліст

0901 « Сільське господарство і лісництво»

Спеціальність 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”

0901 « Сільське господарство і лісництво»

Спеціальність 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

1001 «Техніка та енергетика  аграрного виробництва»

Спеціальність 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”

06010 « Будівництво та архітектура»

Спеціальність 5.06010113  “ Монтаж, обслуговування  устаткування і систем газопостачання”

1001«Техніка та енергетика  аграрного виробництва»

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних  установок в  агропромисловому комплексі ”

 

Коледж - єдиний навчальний заклад в Черкаській області, який готує молодших спеціалістів по спеціальності 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”,  5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” та 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних  установок в  агропромисловому комплексі ”

Державне замовлення по прийому студентів до коледжу виконується повністю.

Крім того коледж готує спеціалістів на контрактній основі за рахунок коштів фізичних  і юридичних осіб по спеціальностях 5.10010201 “Експлуатація та ремонт  машин  і обладнання агропромислового виробництва” і 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС  з 2005 р. входить в структуру Уманського НУС , а також має договори про творчу співдружність з Білоцерківським національним аграрним університетом, Кіровоградським  національним технічним університетом, Київським національним університетом  біоресурсів і природокористування  України, Київським національним університетом будівництва і архітектури та Одеською державною академією будівництва та архітектури.  

 

Голова експертної комісії                                                                          П.Л.Зінич

Усі  навчальні предмети, що вивчаються в коледжі, забезпечені програмами.

Методика роботи в коледжі координується методичною радою. Викладачі готують  методичні розробки, посібники, робочі зошити. Щорічно відбувається, згідно плану, підвищення кваліфікації викладачів. Для цього застосовують найрізноманітніші форми: проведення методичних конференцій, курси підвищення   кваліфікації, стажування викладачів  коледжу  на кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV  рівня акредитації, стажування на виробництві.

Викладання всіх навчальних предметів ведеться державною мовою.

Бібліотечний фонд налічує близько 75 тис. екземплярів навчально – методичної  літератури і постійно  поповнюється.

Навчальна площа складає 8852  м 2 і включає в себе:

 • Два навчальних корпуси, в яких розміщено 22 кабінети, 24 лабораторії.
 • Навчально-виробничу майстерню, актову залу на 420місць, бібліотеку з читальною залою на 120 місць, три гуртожитки на 660 місць, їдальню на 220 місць, буфет, медпункт.
 • Спортивно-оздоровчий комплекс, в який входять стадіон, спортивна зала, атлетична зала, спортивні майданчики, стрілецький тир.

Навчальна база для практичної підготовки являє собою навчально - дослідне господарство площею 375га орної землі, навчально-виробничу майстерню, тепличне господарство. Студенти коледжу  проходять практику на договірних умовах  в Новокаховському агротехнічному коледжі, Ілльїнецькому аграрному технікумі Вінницького державного аграрного університету; Немирівському коледжі будівництва та архітектури  Вінницького національного аграрного університету, Уманському агротехнічному коледжі Уманського НУС, у Тальнівському  газовому господарстві.

     Освітню діяльність в коледжі здійснюють  72 штатних викладачів, а також  залучаються до читання лекцій і проведення  практичних занять провідні спеціалісти з Тальнівського і Уманського газових господарств. 

    В коледжі  працюють:

-         кандидати сільськогосподарських наук – 2 особи;

-         викладачі – методисти – 4особи;

-         викладачі вищої категорії – 48 осіб;

-         викладачі І категорії – 13 осіб;

-         викладачі ІІ категорії – 4 особи;

-         викладачі кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»  - 1 особа;

 

Між коледжами  і ВНЗ ІІІ- ІV рівня акредитації постійно підтримуються творчі зв’язки  з питаннях в провадження нових сільськогосподарських технологій.На спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" підготовку молодших спеціалістів забезпечують 30 викладачів, які працюють у коледжі на постійній основі і входять до складу  4 циклових комісій, з них – 3 викладачі методисти (10,0 %);

 

Голова експертної комісії                                                      П.Л.Зінич

        викладачів вищої категорії – 14 осіб  (46,6 %);

кваліфікаційна категорія "Спеціалістів першої категорії" – 6 осіб (20,0 %);

кваліфікаційна категорія "Спеціаліст другої категорії" – 2 особи (6,7%);

кваліфікаційна категорія "Спеціаліст" – 5 осіб (16,7 %).

Дані про склад циклових комісій і характеристика викладацького складу, який працює на спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" подані  в таблицях. 

Атестація викладачів здійснюється відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ Міністерства освіти України № 930 від 06.10.2013 р. і "Положення про атестацію педагогічних працівників Тальянківського  агротехнічного коледжу Уманського НУС " один раз у п’ять років. Під час проведення атестації звертається особлива увага на якість проведення занять, впровадження нових освітніх технологій, наявність комплексного програмно-методичного забезпечення занять, результати підвищення кваліфікації, соціологічного опитування студентів та їхніх батьків про рівень викладання навчальних дисциплін.

Для вирішення основних питань діяльності в коледжі створені адміністративна, педагогічна та навчально-методична ради, приймальна комісія.

Планування навчального процесу в навчальному закладі проводиться відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів та навчальних і робочих планів.

Гуртожиток  має  площу 4833 м2 і розрахований  на 220 місць.  

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів у коледжі складає 325 осіб, з них – по спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" – 50 осіб.

Підготовка фахівців з напряму 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" в коледжі проводиться з 2002 року. Зокрема, у міжакредитаційний період по денній формі навчання випущено 186 молодших  спеціалістів за кваліфікацією "Технік з  обслуговування устаткування і систем газопостачання  ", із них  33 випускники  отримали дипломи з відзнакою.

Тальянківським  агротехнічним коледжом Уманського НУС за напрямом підготовки 0601 „Будівництво та архітектура” укладено договір з Київським національним університетом будівництва і архітектури та Одеською державною академією будівництва та архітектури про навчально-методичне та науково-

виробниче співробітництво з метою покращення якості підготовки спеціалістів, ефективного використання матеріально-технічної бази навчальних закладів,

впровадження передових методів навчання та інтенсифікації навчального процесу.

Основними принципами освітньої діяльності коледжу є:

 • гуманізм та демократизм;
 • пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • фундаменталізація професійної підготовки;
 • випереджувальний характер навчання;
 • безперервність та ступеневість освіти;

 

Голова експертної комісії                                                                          П.Л.Зінич

 • відповідність підготовки молодших спеціалістів потребам особи, суспільства, держави.

Організація діяльності та управління в Тальянківському  агротехнічному коледжі проводиться у відповідності з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Концепцією освітньої діяльності Тальянківського агротехнічного коледжу", розробленою відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 № 83295 і Постановою Кабінету Міністрів України за № 1074 від 05.09.1996 р. та "Статутом Тальянківського  агротехнічного коледжу Уманського НУС".

  Навчальний заклад очолює призначений за контрактом директор Крошка Віктор Олександрович, який закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Автоматизація сільськогосподарського виробництва” та педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії по спеціальності “Електрифікація сільського господарства”. На посаді директора працює з 2003 року.

 

ВИСНОВОК: проведений аналіз свідчить, у Тальянківському  агротехнічному коледжі  Уманського НУС наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності навчального закладу. Діяльність коледжу ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів і може забезпечити необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів.

 

2. Формування контингенту студентів

 

Одним із напрямків діяльності відділення "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" є проведення профорієнтаційної роботи серед майбутніх вступників.

Повна, об’єктивна інформація про коледж і професії, з яких ведеться підготовка молодших спеціалістів, надається засобами масової інформації (обласне радіо, телебачення), у газеті коледжу "Колос", обласному громадсько-політичному виданні " Тальнівщина" тощо.

Кожного року проводяться «Дні відкритих дверей», на які запрошуються учні шкіл, гімназій регіону. Вони знайомляться з матеріальною базою кабінетів і лабораторій, їм демонструють фільми про коледж.

З метою успішного вирішення завдань щодо формування контингенту студентів дирекція коледжу дотримується вимог законодавчих і нормативних документів під час організації прийому вступників на основі затверджених умов прийому до вищих навчальних закладів України.

До складу приймальної комісії залучаються представники головного управління агропромислового розвитку, управлінь експлуатації газового господарства. До предметних екзаменаційних та апеляційних комісій поряд з викладачами коледжу залучаються провідні  вчителі шкіл м. Умані та м. Тального згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Агротехнічний коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

        Голова експертної комісії                                            П.Л.Зінич

На перший курс коледжу вступають особи з базовою загальною середньою освітою на місця державного замовлення та на контрактній  основі за кошти фізичних або юридичних осіб для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти, які вступають на спеціальність 5.06010113 «Монтаж, обслуговування, устаткування і систем газопостачання», складають вступні випробування з математики та української мови у вигляді письмового тестування.

На другий курс коледжу вступають особи з базовою повною загальною освітою за конкурсом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з дисциплін „Математика”,  „Українська мова” -  на місця державного замовлення та на контрактній основі за кошти фізичних або  юридичних осіб для  навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст.

Щорічний прийом за ліцензованим обсягом підготовки на денну форму навчання впродовж 2011-2015 рр. складає 50 осіб.

Конкурс абітурієнтів на одне місце державного замовлення за денною формою навчання за даною спеціальністю в період 2011-2015н.р. становить відповідно: 1,8; 2,2;;3,6. Показники формування контингенту студентів за 2008-2010 роки відображено в таблиці 2.1.Таблиця 2.1.

2. Формування контингенту студентів

за спеціальністю 5.06010113 " Монтаж, обслуговування устаткування

і систем газопостачання"

№п/п

Показник

 

2011

 

2012

 

Роки

2012

2013

2013

2014

2014

2015

1

2

3

4

5

6           

7

1.

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)

50

50

50

50

50

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)

-

-

-

-

-

денна форма

33

21

22

26

20

- в т.ч. за держзамовленням:

13

12

17

23

14

заочна форма

42

19

28

32

-

- в тому числі за держзамовленням:

-

-

-

-

-

нагороджених медалями, або тих, що отримали

диплом з відзнакою

-

-

-

-

-

таких, які пройшли довгострокову підготовку і

профорієнтацію

-

-

-

-

-

зарахованих на пільгових умовах

з якими укладені договори на підготовку

-

-

-

-

-

3.

Подано заяв на одне місце за формами навчання

- денна

-

-

-

-

-

- заочна форма навчання (вказати за якою формою

-

-

-

-

-

4.

Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення

-

-

-

-

-

- денна форма

-

-

-

-

-

 - заочна форма навчання (вказати за якою формою)

-

-

-

-

-

5.

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на

-

-

-

-

-

- денну форму

-

-

-

-

-

- інші форми навчання (вказати за якою формою)

-

-

-

-

-

Голова експертної комісії                                                                          П.Л.Зінич

На спеціальності "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" навчається 73 студенти, з них: на першому курсі – 14 осіб, на другому курсі – 15 осіб, на третьому – 25 осіб, на четвертому – 19 осіб.

Дирекція, завідувачі відділень, куратори груп приділяють значну увагу збереженню контингенту студентів. Основними напрямками психолого-педагогічної роботи в коледжі є:

 • вивчення психологічних і організаційних факторів, що впливають на якість навчально-виховного процесу;
 • розробка рекомендацій щодо впровадження новітніх технологій, форм та методів навчання;
 • соціологічні опитування студентів, бесіди, індивідуальні консультації;
 • дослідження сучасних тенденцій у процесі соціалізації особистості;
 • розробка опитувальників і методик, які допомагають вирішувати окремі проблемні питання, що виникають в організації та проведенні навчально-виховного процесу;
 • вивчення проблем дозвілля студентської молоді.

Належна увага також надається проблемам адаптації студентів нового набору. Питання про адаптацію студентів заслуховується на адміністративній та педагогічній радах, батьківських зборах. Заступник директора з виховної роботи, завідувач відділення, куратори проводять анкетування з студентами навчальних груп, отримана   інформація вивчається і узагальнюється, виробляється конкретна стратегія роботи зі студентською молоддю.

Кожного семестру після результатів рубіжного контролю в коледжі проводяться батьківські збори, на які запрошуються викладачі для аналізу стану успішності студентів. Щомісяця на засіданнях ради самоврядування аналізується навчальна дисципліна студентських груп. Значна увага надається індивідуальній роботі зі студентами та їх батьками.

На відділенні "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" налагоджена система допомоги студентам, які потребують соціальної підтримки

і захисту, а саме сиротам, напівсиротам, інвалідам, студентам з малозабезпечених сімей, студентським сім¢ям. Відпрацьовано тристоронній зв’язок  "куратор – студент – сім’я".

 

ВИСНОВОК:  робота колективу навчального закладу по формуванню контингенту студентів проводиться на належному рівні , зарахування здійснюється  у відповідності до чинного законодавства,  приділяється  достатня увага збереження контингенту студентів. 

 

3. Зміст підготовки фахівців

спеціальності 5.06010113 " Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

Організація ведення навчального  процесу у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва здійснюється адміністрацією і цикловою комісією відповідно до нормативних

Голова експертної комісії                                                                          П.Л.Зінич

документів щодо підготовки фахівців галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»  зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж обслуговування устаткування і систем газопостачання» ОКР «Молодший спеціаліст», зокрема:

 • Галузевого стандарта вищої освіти України зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання » затвердженого Міністерством освіти і науки України 12.08.2013р. Наказ № 1146;
 • освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0601 «Будівництво та архітектура», погоджених Міністерством освіти і науки України у 2013 році;
 • засобів діагностики якості вищої освіти галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», розроблених ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України та затверджених Першим заступником Міністра освіти і науки України;
 • навчального плану підготовки фахівців галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 5.09010201 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»;
 • робочого навчального плану і програм навчальних дисциплін.

Співвідношення обсягу нормативного та вибіркового (за вибором

ВНЗ) навчального навантаження навчальних планів з циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової підготовки, а також професійної та практичної підготовки відповідає сучасним вимогам. Основним документом, який у повному обсязі визначає навчальний процес освітньо-кваліфікаційного рівня є навчальний план.

Для спеціальності він складається на основі відповідної освітньо- професійної програми, її структурно-логічної побудови та освітньо- кваліфікаційної характеристики, які визначають зміст освіти та порядок його реалізації. Незалежно від структури контингенту студентів зазначеної спеціальності по курсах, навчальний план складається на увесь нормативний термін навчання для денної та заочної форм навчання. Навчальний план складається за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, відповідно до освітньо-професійної програми і включає комплекс нормативних дисциплін та дисциплін на вибір ВНЗ.

І. Нормативні навчальні дисципліни складають - 92% від загальної кількості годин;

1.І включають цикли: гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

П. Вибіркові навчальні дисципліни - 8% від загальної кількості годин;                

1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу;

 

Голова експертної комісії                                                                          П.Л.Зінич

 

III. Практична підготовка:

 1. 1.     Навчальна практика.
 2. 2.     Технологічна практика.
 3. 3.     Переддипломна практика.

Загальний обсяг навчальних годин - 6865 год.

Об’єм  навчального часу по циклах підготовки наступний:

 1. 1.                        1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 810 год (кредитів - 15);
 2. 2.                        Цикл математичної та природничо-наукової підготовки - 1053 год (кредитів 19,5).
 3. 3.                        Цикл професійної та практичної підготовки - 1674 год (кредитів  31);
 4. 4.                        Практичної підготовки студентів - 1404 год (кредитів 26);
 5. 5.                        Вибіркові навчальні дисципліни - 486 год (кредитів 9).

Існуючий навчальний план, розроблений на основі базового

навчального плану, є документом, який визначив вимоги і зміст підготовки фахівців зазначеної спеціальності на повний термін їх навчання у коледжі для освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо- професійної програми підготовки, на підставі плану складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу. Всі дисципліни навчального плану забезпечені робочими навчальними програмами. Навчальні дисципліни у навчальних планах узгоджені і викладаються студентам за принципом наступності. Зміст робочих навчальних дисциплін відповідає галузевому стандарту. В цілому навчальний план зберігає принцип ступневої підготовки фахівців.

Слід відзначити високу питому вагу дисциплін у навчальних планах підготовки фахівців денної та заочної форм навчання, які викладають з використанням комп'ютерної техніки та відповідних навчальних програм за такими формами, як курсова робота, практична робота, тестування знань (проміжне, підсумкове, на державних іспитах). Державна атестація в якості підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» здійснюється на підставі оцінювання рівня сформованості професійних компетенцій молодшого спеціаліста у формі комплексного Державного екзамену.

На комплексний Державний екзамен виносяться навчальні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки ОПП молодшого спеціаліста. Комплексний Державний екзамен проводиться на основі програми ДЕК.

 

 ВИСНОВОК:        зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» ОКР «Молодший спеціаліст» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського НУС відповідає освітньо-професійній програмі молодших спеціалістів.

           Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» денної та заочної форм навчання відповідають галузевому стандарту підготовки фахівців.

            Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про проведення

практики студентів вищих навчальних закладів України» і має повне методичне

Голова експертної комісії                                                                    П.Л.Зінич

забезпечення.  При проведенні підсумків державної атестації використовуються розроблені і відповідним чином затверджені критерії оцінювання знань та вмінь випускників, що відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності 5.6010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

 

4. Організаційне та навчально-методичне

забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності

5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

 

Планування, організація, мотивація і контроль навчально-виховного процесу на спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" відбувається відповідно до нормативно-законодавчих актів, інструктивних листів, планів робіт.

Планування навчально-виховного процесу ведеться поетапно: планування на рівні навчальної групи, циклової комісії, методичного об’єднання, ради з навчально-виховної роботи відділення.

Заплановані заходи виконуються у встановлені терміни. Виконання планів роботи заслуховується та обговорюється на засіданнях адміністративної, педагогічної, навчально-методичної рад і з кожного питання виносяться управлінські рішення.

Структура управління навчально-виховним процесом на спеціальності є складовою загальної структури системи управління навчальним закладом і до неї належить: дирекція агротехнічного коледжу, завідувач відділення, рада з організації навчально-виховної роботи на відділенні, рада самоврядування.

Систематичний моніторинг навчально-виховного процесу сприяє якісному виконанню робочого навчального плану, робочих програм з навчальних дисциплін та впровадженню сучасних інноваційних технологій навчання на спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання". Одним із шляхів підвищення рівня підготовки  майбутніх фахівців інженерного спрямування є використання комп’ютерних і мультимедійних технологій. Акцент робиться на неперервності підготовки студентів при використанні обчислювальної техніки як на аудиторних заняттях, так і під час організації самостійної роботи зі студентами.

У навчальному процесі використовуються наступні форми контролю: поточний, тематичний, фронтальний, семестровий. Контроль знань студентів проводиться під час лекційних занять, лабораторно-практичних робіт, планових контрольних робіт, завершенні вивчення тем, рубіжних та семестрових атестацій.

         На початковому етапі навчання практикуються контрольні заміри залишкових знань студентів, а наприкінці кожного семестру – директорські контрольні роботи з окремих навчальних дисциплін вибірково. Результати контролю щомісяця заслуховуються на засіданні ради самоврядування на відділенні та засіданнях відповідних циклових комісій.

Робочий навчальний план і робочі програми з навчальних дисциплін на спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"  виконуються в повному обсязі. Кожного семестру на засіданнях відповідних циклових комісій та навчально-методичної ради розглядається їх виконання.

           Голова експертної комісії                                                            П.Л.Зінич

Діяльність навчально-методичної ради регламентується відповідно до основних завдань, які стоять перед вищими навчальними закладами України.  

У 2011-2015 навчальному році педагогічний колектив коледжу працює над завданнями, які включають:

 

 • єдину науково-методичну проблему;
 • створення комплексної моделі системи автоматизованого управління якістю навчального закладу;
 • інформування громадськості з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України;
 • вивчення регіональних потреб у відповідних фахівцях і забезпечення регіональних ринків праці висококваліфікованими фахівцями з врахуванням, зокрема, професійної вищої комп’ютерної освіти в українській індустрії інформаційних технологій;
 • використання сучасних інформаційних технологій;
 • розвиток соціального партнерства з аграрними, промисловими підприємствами Черкаської  області та регіону з питань удосконалення навчального процесу;
 • впровадження принципів Болонського процесу у вищій школі;
 • виконання заходів щодо плану дій Україна – ЄС;
 • результативність працевлаштування випускників з врахуванням технократичної парадигми в сучасних умовах;
 • моніторинг навчально-виховної діяльності.

У коледжі діє методичний кабінет, який є осередком вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з навчально-виховної роботи.

Методичні матеріали коледжу зосереджуються в методичному кабінеті, який є центром методичної допомоги цикловим комісіям, викладачам, зокрема тим, хто не має достатнього досвіду педагогічної роботи. Методичний кабінет забезпечує методичне формування викладачів, удосконалення методики викладання дисциплін, випереджаючий розгляд найбільш складних понять з демонстрацією відкритих занять; систематизуються методичні матеріали та бібліографії; ведуться картотеки передового педагогічного досвіду.

При методичному кабінеті створені умови для надання методичної допомоги викладачам, ведеться накопичення та систематизація матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в коледжі. Посилено увагу до застосування  в навчальному процесі інтерактивних методів навчання (ділові і рольові ігри, ситуаційні задачі, моделювання бінарні заняття, тощо).

У коледжі успішно реалізується програма науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, яка зорієнтована на національний зміст та безперервність освіти. Сучасний зміст освіти відображається в новому поколінні підручників, навчальних посібників, засобів навчання, електронних виданнях, створенню яких приділяється особлива увага. Ведеться робота для створення власної поліграфічної бази та лабораторії комп’ютерної підготовки видань. Працює школа молодого викладача, завдання якої передбачають становлення особистості молодого викладача, засвоєння прийомів та методів педагогічних досліджень, вдосконалення фаху. Методична робота носить неперервний систематичний характер, містить цілісну систему дій та заходів, спрямованих на

Голова експертної комісії                                                          П.Л.Зінич

підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача з метою вдосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методичний кабінет організовує проведення і обговорення відкритих занять, виховних годин, виставок-оглядів методичних робіт для забезпечення всіх форм

        навчальної діяльності, впорядковує новинки літератури з питань педагогіки, інноваційних педагогічних технологій, комп’ютеризації навчального процесу. Ведеться робота зі створення навчальних фільмів з використанням мультимедійних технологій.

За час існування спеціальності методкабінет проводив значну роботу з методичного забезпечення спеціальності програмами, методичними посібниками; вмінню складати і користуватись елементами навчальних комплексів дисциплін тощо.

Підготовку фахівців за спеціальністю 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" забезпечують 4 циклових комісій. Координація роботи циклових комісій є важливою ланкою діяльності роботи методичного кабінету. Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед спеціальністю. Їх діяльність спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу та навчально-методичного забезпечення дисциплін, пошук активних форм і методів навчання, проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання, написання методичних розробок, активізацію самостійної роботи студентів, розробку прикладних комп’ютерних програм. Результати роботи циклових комісій демонструються під час проведення тижнів циклових комісій, виставок-презентацій, конференцій, творчих звітів. У коледжі проводяться конкурси на кращу методичну розробку серед циклових комісій, на кращий кабінет та лабораторію.

Розвитку професіоналізму студентів, який поєднує глибокі фахові знання, здатність самостійно мислити, приймати оптимальні рішення сприяє проведення на відділенні конкурсів "Кращий за фахом".

Викладачі всіх циклових комісій, які готують молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"  поряд із традиційними методами навчання у формі лекційних, семінарських та практичних занять широко впроваджують активні форми навчання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів, перехід від інформаційної методики та простої репродукції знань до їх глибокого осмислення і творчого використання.

Доповіді студентів супроводжуються показом відеофільмів та фотографій на мультимедійному екрані.

Викладачі працюють над вдосконаленням навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни, до якого входять:

 • навчальна програма;
 • робоча програма;
 • опорні конспекти лекцій;
 • завдання для практичних занять;
 • інструкції до виконання лабораторних робіт;

 

Голова експертної комісії                                                 П.Л.Зінич

 • навчальні та контролюючі тести;
 • екзаменаційні та залікові питання;
 • пакет контрольних завдань для комплексної перевірки знань студентів з навчальної дисципліни;
 • пакет контрольних завдань для заміру залишкових та поточних знань
 • студентів з навчальної дисципліни;
 • методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;
 • фонд законодавчого та інструктивного матеріалу;
 • методичні вказівки до курсових робіт;
 • прикладні комп’ютерні програми з навчальної дисципліни.

Програмне забезпечення, що використовується у навчальному процесі:

 • операційні системи (Windows XP, Linux);
 • пакет прикладних програм (MS Office 2003, Matlab, AutoCAD 2005, Turbo C (C++), тощо);
 • мережеве програмне забезпечення (UserGate, Radmin);
 • файлові менеджери (Windows Commander, Norton Commander);
 • антивірусні програми (Kaspersky Anti-Virus, Doctor Web, Eset);
 • архіватори (ZipMagic 2000).

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом, а організація регламентується "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93.

Зміст навчальних планів і програм передбачає всебічний загальний та загальнокультурний розвиток, необхідну комп’ютерну і загальноосвітню підготовку, знання іноземних мов, володіння основними правовими знаннями.

Практична підготовка майбутніх техніків з обслуговування та устаткування систем газопостачання   здійснюється через навчальні практики: слюсарну (2,5 тижні), зварювальну (2,5 тижні), геодезичну (3тижні), практика з ремонту газового обладнання  (3 тижні), на отримання робітничої професії (4 тижні), виробничі практики: технологічну (10 тижнів) і переддипломну (4 тижні), які студенти проходять в газових підприємствах Черкаської області, виробничих підрозділах ПАТ « Уманьгаз» , ПАТ „Черкасигаз”,  інших підприємствах Черкас та області відповідно до укладених договорів.

Під час практики студенти здобувають навички самостійного виконання завдань, що стосуються конкретної роботи молодшого спеціаліста техніка з експлуатації устаткування газових об’єктів , які визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Зокрема, для отримання робітничої професії слюсаря по ремонту газового обладнання проводиться кваліфікаційний іспит, за результатами якого студентам присвоюється відповідний розряд,  результати іспитів оформляються протоколом.

Для формування основ професійної діяльності, умінь і навичок, перед студентами ставляться задачі з удосконалення існуючих робочих місць та виготовлення нових навчальних стендів в лабораторіях зі спеціальності, та навчального  полігону.

З цією метою під час  дипломного проектування, виготовляється стенди під час дипломного проектування .     

 Голова експертної комісії                                                           П.Л.Зінич

 

Важливим критерієм професійного рівня є комп’ютерна грамотність фахівців.

Керівники практики від виробництв у своїх відгуках відзначають, що більшість студентів добре орієнтується у фахових питаннях, є комунікабельними, ініціативними, цілеспрямованими, якісно працюють дублерами відповідних фахівців.

 

Формування змісту освіти за напрямом  «Будівництво та архітектура» спрямоване на посилення компоненти професійної підготовки, а саме на розширення баз виробничих практик, що забезпечує підвищення компетентності випускників, їх подальшого працевлаштування.

У зв’язку з цим на відділенні ведеться кропітка робота із встановлення нових та відновлення раніше налагоджених тісних зв’язків з роботодавцями-замовниками фахівців або споживачами кадрів, як з точки зору забезпечення процесу професійно-практичної підготовки, так і майбутнього працевлаштування випускників.

Для сприяння розвитку креативних здібностей студентів у коледжі створені всі умови для їх участі в студентських об¢єднаннях, практичних, науково-практичних конференціях, семінарах і презентаціях. Зміст підготовки фахівців тісно пов’язується з потребами регіону та його соціально-економічним розвитком.

Дослідницька робота студентів спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" свідчить про вміння студентів збирати наукову інформацію, аналізувати її, готувати доповіді, виступи на конференціях, що сприяє самореалізації студентської молоді.

Відповідно до навчального плану та навчальних програм завершальним етапом у вивченні дисциплін «Технологія і організація будівельних робіт в газовому господарстві», (3 курс), «Газові мережі та устаткування », (3 курс), «Експлуатація устаткування і систем газопостачання» (4 курс), «Економіка і планування галузі» (4 курс) є виконання курсових проектів і курсових робіт. Метою виконання робіт є розширення, поглиблення і систематизація теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами під час вивчення дисциплін, та їх застосування при вирішенні конкретних професійно-виробничих завдань.

Тематика курсових проектів і курсових робіт актуальна і різноманітна, не дублюється і щороку оновлюється з дисциплін: „Економіка та планування галузі”, „Технологія і організація будівельно монтажних робіт”, „Експлуатація устаткування і систем газопостачання”, „Газових мереж та устаткування”. Контроль за виконанням проектів проводиться головою циклової комісії спеціальних дисциплін, завідувачем відділення та заступником директора з навчальної роботи відповідно до розкладу проведення консультацій та графіку виконання окремих розділів робіт, залучаються до роботи і куратори навчальних груп. При виконанні курсових проектів студенти користуються методичними вказівками та методичними посібниками, розробленими керівниками курсового проектування.

Аналіз виконаних курсових проектів показав, що пояснювальні записки містять усі розділи згідно до індивідуальних завдань, текстове оформлення і оформлення

 

Голова експертної комісії                                                                        П.Л.Зінич

графічної частини робіт  відповідає вимогам державних стандартів і стандарту, розробленому на їх підставі, в коледжі. Студенти вміють працювати зі спеціальною технічною і довідковою літературою, посадовими інструкціями, регламентами, інструкціями на обслуговування газового обладнання, користуються технічними паспортами на устаткування, апаратурою захисту, контролю і сигналізації. Розрахунки ведуться з використанням прикладних програм. Захист курсових проектів проводиться в присутності трьох членів комісії з участю керівника проекту за попередньо складеними і затвердженими графіками.

На завершальному етапі навчання студентів за спеціальністю5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"  для встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки (кваліфікації) до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) здійснює Державну атестацію студентів.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності формою Державної атестації є захист дипломного проекту.

Державна атестація передбачає:

 • систематизацію, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань за спеціальністю, а також застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань;
 • оформлення відповідної документації за вимогами держстандартів;
 • засвоєння основних етапів і стадій проектування, модернізації газового обладнання;
 • розвиток навичок самостійної роботи з використання енергоощадних та безвідходних технологій та сучасних методик техніко-економічних розрахунків.

Діагностика якості знань студентів-випускників проводиться відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики за критеріями оцінювання знань і умінь.

Теми дипломних проектів щороку оновлюються і затверджуються у встановленому порядку. Виконуються дипломні проекти згідно до методичних вказівок стосовно окремих розділів проекту. Керівництво дипломними проектами здійснюється провідними фахівцями випускової циклової комісії, до складу рецензентів залучаються кваліфіковані спеціалісти.

Аналіз звітів за останні 3 роки голови ДЕК директора інституту інженерно – екологічних  систем,  кандидата технічних наук професора  Вітюкова В.В.   показав, що випускники добре орієнтуються в питаннях проектування газових мереж, а також у проектуванні автоматизації технологічних процесів, вміють розраховувати мережі, вибирати газове обладнання, складати річні графіки ППР, розраховувати чисельність  персоналу з ТО і ремонту газового обладнання, розраховувати фонд зарплати  персоналу, складати  документацію газового обладнання.

Разом з тим голова ДЕК рекомендує ретельніше обґрунтувати економічну доцільність запропонованих проектів, більше уваги надавати впровадженню нового устаткування і методів ремонту газового обладнання, враховуючи

 

Голова експертної комісії                                                                        П.Л.Зінич

передовий досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств. Результати захисту дипломних проектів та звіт голови ЕК обговорюється на засіданні циклової комісії і заслуховуються педагогічною радою.

Важливим показником підготовки фахівців є працевлаштування випускників в установах, організаціях та підприємствах області:

 • газових підприємств всіх форм власності;
 • обласному і районному управліннях газового господарства;
 • підрозділах  ПАТ « Уманьгаз», ПАТ « Черкасигаз».

 

 

Аналіз відгуків керівників відповідних служб і виробництв дає підстави стверджувати, що рівень підготовки випускників за спеціальністю5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"  відповідає сучасним вимогам.

 

ВИСНОВОК: Організаційне та навчально  - методичне забезпечення  навчального  процесу  загалом відповідає  встановленим  вимогам.  Навчальний план  спеціальності  виконується у повному  обсязі, що дає змогу забезпечити якісну  підготовку фахівців.

Рекомендації: При дипломному проектуванні  використовувати  варіантність  прийнятих технічних  рішень, обов’язково включати  розділи з охорони  праці і техніки безпеки при експлуатації систем  і обладнання газопостачання.

 

  

5. Кадрове забезпечення навчально- виховного процесу

зі спеціальності 5.06010113

"Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

Підготовку студентів з спеціальності  5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” в поточному році забезпечують 30 викладачів – 41,6% від загальної кількості. За результатами атестації вищу категорію мають 17-56,6 % викладачів, першу – 8 – 26,6%, другу – 3-15,7 %, спеціаліст –1-5,2%,  1 викладач має педагогічне звання “викладач - методист”. Педагогічний склад в основному постійний, рух педагогічних кадрів відбувається лише з поважних причин.

          У коледжі працюють циклові комісії, що створені з метою організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу. Циклові комісії – це структурні навчально-методичні підрозділи, що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.

          Кожну циклову комісію очолює голова циклової комісії, призначений наказом директора коледжу.

          З спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” створено 1 випускову циклову комісію.

Випускову циклову комісію газових дисциплін очолює Ковтун Надія Петрівна, викладач вищої категорії. До її складу входить 10 штатних викладачів: з яких 5 мають вищу кваліфікаційну  категорію, 2- І кваліфікаційну  категорію ,

 

Голова експертної комісії                                                                        П.Л.Зінич

1- ІІ кваліфікаційну  категорію, 1- кваліфікаційну  категорію спеціаліст,1- викладач –методист. Робота в циклових комісіях проводиться за планом, затвердженим заступником директора з навчальної роботи і полягає у забезпеченні виконання навчальних планів і навчальних програм, розробці та поповненні навчально-методичних комплексів; написання підручників, посібників, методичних розробок, написання програм, статей, рецензій, організації та проведенні науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, тижнів спеціальності.

        Циклова комісія готує матеріали  щодо атестації педагогічних працівників, проводить профорієнтаційну роботу протягом поточного року.

 

   Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з “ Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України ”, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 930 від 06.10.2010р.

          

Висновок

Комісією встановлено, що якісний склад  викладачів коледжу та випускової циклової комісії відповідають нормативним вимогам та забезпечують надання освітньої послуги з підготовки  фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання » в повному обсязі. 

 

 

 6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

спеціальності 5.06010113 " Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

          Відповідно до Закону України "Про освіту" та вимог  нормативних документів про навчальний заклад  адміністрація коледжу, педагогічний колектив систематично дбають про вдосконалення матеріально-технічної бази.

Навчальний процес у коледжі здійснюється в двох навчальних корпусах. У них створенні 24 навчальні кабінети, 11 лабораторій, 3 комп’ютерні класи, бібліотека, читальна зала із виходом до мережі Internet, актова зала, спортивна зала, 3 гуртожиток, їдальня, буфет, медичний пункт.

Зі спеціальності 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” навчальний процес забезпечується 21 навчальним кабінетом і 3 комп’ютерними класами. Усі кабінети та лабораторії забезпечені необхідними технічними засобами навчання, обладнані відповідно до вимог, містять стенди, плакати, бібліотеку, наочність.

          Щороку в коледжі проводиться огляд кабінетів та лабораторій, з метою готовності до навчальних занять, забезпеченості навчально-виховного процесу.  Кожен завідувач закріплений наказом за навчальним кабінетом, а навчальний кабінет закріплений за групою студентів, які слідкують за порядком в аудиторії.

         Адміністрація коледжу проводить певну роботу із поновлення, ремонту та зміни обладнання на сучасне, нове, здійснює ремонти навчальних кабінетів у відповідності з вимогами часу.

Голова експертної  комісії:                                           П.Л.Зінич

 Бібліотека коледжу забезпечує навчально-виховний процес необхідною новою літературою, щороку проводиться виписка періодичної преси. Читальний зал

обладнаний комп’ютерами, де кожен студент має право працювати.

         Інформація про перелік  лабораторій та спеціалізованих кабінетів ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС

На території коледжу розташоване студентське містечко : два навчальних корпуси, три студентські  гуртожитки, навчально-виробнича майстерня, теплиці,  стадіон, їдальня на 220 місць, актова зала на 420 місць, спортивна зала, медпункт,

читальна зала. Навчальні  корпуси, їх приміщення, гуртожитки, прилегла територія утримуються в належному санітарному стані. Інженерні комунікації функціонують у відповідності до технічних умов, з дотриманням вимог правил техніки безпеки. В коледжі створені умови організації і ведення навчального процесу, вжито заходів щодо створення безпечних умов праці і навчання, здійснено контрольну перевірку газової та електричної мереж.

Матеріально-навчальна база коледжу на сьогоднішній день становить 46 кабінетів і лабораторій.

Загальна площа діючих споруд становить 17695 м2, в т.ч. загальна площа навчально-лабораторних споруд 8852 м2, що в розрахунку на кожного студента складає відповідно 35,39 і 14,58 м2.

Гуртожитки мають площу 4833 м2 і розраховані на 220 місць.

Всі іногородні студенти забезпечені житлом.

Спортивні зали мають загальну площу 450 м2. Споруди стадіону обладнані важкоатлетичними та тенісними залами, роздягальнями, майданчиками для проведення змагань з ігрових видів спорту та легкої атлетики.

На проведення поточних і косметичних ремонтів аудиторій, лабораторій, спортивного комплексу, читальної зали, гуртожитків у 2009 р. було витрачено 85 тис.грн. із спеціального фонду. Для придбання сервера та матеріалів для виготовлення внутрішньої комп’ютерної мережі коледжу використано 6 тис.грн.

На спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" створена необхідна навчально-матеріальна база, яка відповідає вимогам навчального плану, програм і профілю підготовки фахівців; навчальні кабінети і лабораторії обладнані відповідною навчальною технікою.

Загальна навчальна площа кабінетів і лабораторій гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки фахівців спеціальності 5.06010113 « Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання » складає 17695 м2.

Для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" використовується 22 спеціалізованих кабінетів, 7 лабораторій. Співвідношення між кількістю необхідних за навчальним планом кабінетів, лабораторій для спеціальності.

Кабінети і лабораторії в достатній мірі обладнані технічними засобами навчання, мають укомплектовані робочі місця.

Загалом у ВСП Тальянківському  агротехнічному коледжі обладнано 2 комп’ютерних кабінети на 50 робочих місць.

 Заняття з комп’ютерної техніки проводять кваліфіковані викладачі зі спеціальною освітою.

Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

 

Комп’ютерні кабінети коледжу укомплектовані сучасними пакетами прикладних і навчальних програм: Microsoft Office, Matlab, Visual Fox Pro 7, AutoCAD 2005, Turbo C, Visual C++ , Turbo Pascal, Turbo C, Fine Reader, Photoshop, Goral Draw, Компас, Electronics workbench, Page Maker, Play, Prompt. Ці програми дозволяють майбутнім фахівцям набувати необхідні професійні навички. Студенти мають широкий вибір можливостей роботи з персональними комп’ютерами, а дисципліни, які вони вивчають, дозволяють вирішувати задачі різних ступенів складності.

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2001 р. № 07/2-18 "Про стан практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах" проведена паспортизація всіх кабінетів та лабораторій, які, відповідно до наказу по коледжу, закріплені за викладачами і оснащені згідно до діючих переліків типового обладнання.

Досить велике практичне значення має комп’ютерна мережа, у тому числі Internet, яка працює в коледжі вже десятий рік. Вона дає можливість отримувати інформацію від різних абонентів. Це активно використовують викладачі та студенти коледжу.

Електронна адреса коледжу: e-mail: takunus@email.ua

                                                  https://taljanka.se-ua.net/

Санітарно-технічні умови кабінетів і лабораторій відповідають вимогам стандартів, що викладені в Законах України: "Про охорону праці", "Про охорону здоров’я", "Про пожежну безпеку".

З метою виконання даних законів при проведенні лабораторно-практичних робіт проводиться інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Випадків їх порушень і травмувань студентів не було.

Особлива увага акцентується на ергономічних правилах організації робочих місць для роботи з комп’ютерною технікою, впроваджується сучасна методика оцінки економічної ефективності заходів удосконалення умов та охорони праці.

Важливим аспектом реалізації новітніх технологій навчання та організації навчального процесу є його інформаційний супровід. У 2009 році завершено створення внутрішньої комп’ютерної мережі, яка об’єднала весь комплекс сучасних комп’ютерів.

Агротехнічний коледж має власну бібліотеку загальною площею 287 м2. Із них: абонемент – 30 м2, книгосховище – 108 м2, читальна зала – 148 м2 на 120 посадкових місць. Загальна чисельність бібліотечного фонду становить 74714 примірників. У читальній залі коледжу студенти мають можливість доступу до мережі Internet.

Випускна циклова комісія працює над впровадженням інтерактивних методів навчання, їх інформаційного забезпечення, використання в навчальному процесі електронних посібників, які забезпечують у майбутніх фахівців потребу в самоосвіті, дозволяють індивідуалізувати навчання, зможуть надавати необхідну

інформацію за запитами студента і контролювати його знання.

Щорічно проводиться передплата періодичних видань: "Охорона праці",  "Економіка України", "Економіка АПК",  "Інформаційний вісник", "Ринок

інсталяцій", "Безпека праці на виробництві ", "Безпека життєдіяльності", "Енергозбереження", "Трубопровідний  транспорт газу в Україні".

 

Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

ВИСНОВОК: Матеріально-технічна база  коледжу  загалом  забезпечує необхідний рівень підготовки молодших  спеціалістів за спеціальністю 5.06010113 « Монтаж, обслуговування устаткування  і систем газопостачання» і відповідає встановленим  вимогам.

 

Рекомендації: Проводити  співпрацю із вищими навчальними закладами  ІІІ –ІУ рівня  акредитації відповідного  профілю для  поповнення бібліотеки коледжу їхньою спеціальною навчально – методичною літературою.

 

 

7. Якість підготовки і працевлаштування випускників. 

 

Аналіз результатів освітньої діяльності з підготовки фахівців здійснюється за результатами виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, природничо-наукового циклу, та циклу професійної та практичної підготовки.

Завдання всіх ККР складені згідно з вимогами щодо складу, змісту та розроблення пакетів комплексних контрольних робіт і дозволяють оцінити вміння студентів, аналізувати, узагальнювати і вирішувати поставлені перед ними завдання опираючись на залишкові знання і довідкову літературу.

                В ході підготовки до акредитації спеціальності 5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання" виконувались комплексні контрольні роботи з двох дисциплін з циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки : "Історія України" та "Культурологія ";

         Двох дисциплін із циклу математичної та природничо-наукової підготовки:  "Інженерна геодезія", "Гідравлічні машини";

Чотирьох дисциплін із циклу професійно - орієнтованої підготовки:

"Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві", "Газові мережі та устаткування ", "Охорона праці в

галузі ", "Експлуатація  устаткування і систем газопостачання",

         Завдання на контрольні роботи розроблені у відповідності до сучасних вимог.

         Абсолютна успішність за циклами дисциплін лежить в межах 93-100%; якість успішності в межах 50-77,8%; середній бал – 3,67. Дані про результати  виконання комплексних контрольних робіт наведенні в таблиці 2. 

     ККР проведено відповідно до нормативних вимог щодо їх організації та виконання. Оцінювальні відомості ККР додано до акредитаційної справи. Результати ККР при проведенні акредитаційної експертизи порівнювались з результатами замірів залишкових знань, проведеними у коледжі в якості самоаналізу. Розбіжність між результатами оцінювання при проведенні акредитаційної експертизи та самоаналізу становить 0,26 бала що знаходиться в межах норми. Зведені результати ККР у порівнянні з результатами самоаналізу наведено у порівняльній таблиці.

 

Висновок.  Аналіз результатів  комплексних  контрольних робіт  показує, що  більшість студентів добре засвоїла програмний матеріал, що свідчить про достатній рівень підготовки фахівців зі спеціальності

Голова  експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

5. 06010113 « Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ».

 

7.2. Якість виконання курсового проектування.

Експертами перевірено та проаналізовано понад 20% курсових робіт (проектів) з дисциплін «Газові мережі та устаткування», «Технологія і організація будівельно - монтажних робіт в газовому господарстві», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Економіка і планування галузі».

Індивідуальні завдання з навчальних дисциплін виконуються у формі курсової роботи (проекту) і видаються студентам в терміни, передбачені навчальним планом.

Курсове проектування віддзеркалює реальний стан галузі і відповідає вимогам програм відповідних навчальних дисциплін. Тематика курсового проектування розробляється для об'єктів комунально - побутового призначення, газопостачання сільських населених пунктів.

Теми курсового проектування розглядає циклова комісія загальнотехнічних та спеціальних дисциплін і спеціальних дисциплін газопостачання та затверджує заступник директора з навчальної роботи.

Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється кваліфікованими викладачами. Захист курсової роботи (проекту) студенти проходять перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсової роботи (проекту).

Зміст курсових робіт (проектів) свідчить, що студенти вміють самостійно працювати зі спеціальною літературою і нормативними документами, логічно мислити, робити правильні  обґрунтовані висновки та пропозиції, працювати на комп'ютері. Зауваження:

 1. В окремих курсових роботах (проектах) порушені вимоги щодо їх оформлення (відсутні посилання на літературні джерела, порушено вимоги складання списку літератури, змісту, дотримання розміру полів).
 2. У курсових роботах (проектах) окремих студентів не сформульовані висновки; подано не точні цифрові дані.

Максимальна розбіжність в оцінюванні курсових робіт (проектів) під час захисту та при експертній перевірці склала 0,21 бала, що знаходиться у межах нормативів.

 

Висновок. На основі аналізу організації курсового проектування, результатів захисту курсових проектів (робіт) визначено, що тематика курсових проектів актуальна, рівень їх виконання достатньо високий та відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики молодшого спеціалісті зі спеціальності 5.06010113 « Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».Разом з тим експертна комісія рекомендує: підвищити дотримання вимог ЄСКД, ЄСТД при оформленні графічних матеріалів.

     

                   7.3.     Якість звітів з технологічної практики

Експертами перевірено та проаналізовано звіти про виробничу практику. У залікових книжках випускників подані усі види практик.

Практична підготовка студентів спеціальності здійснюється під час

 Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

проведення навчальних практик, а також технологічної та переддипломної практики і базується на "Положенні про проведення практики студентів ВНЗ України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. Виробнича технологічна та переддипломна практики проводяться на базових підприємствах галузі наведених в

матеріалах самоаналізу про що свідчать договори на проведення практики. Усі випускники спеціальності, крім диплома молодшого спеціаліста, отримують диплом

кваліфікованого робітника «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» другого розряду.

Зауваження, виявлені під час перевірки звітів про виробничу практику:

1.    У деяких звітах окремі розділи висвітлені не в повному обсязі і без
належних висновків.

2.      Окремі звіти в оформленні мають відхилення від вимог, що
передбачаються методичними вказівками, програмами виробничих практик.

Розбіжність в оцінюванні звітів під час захисту та при експертній перевірці склала 0,14 бала, що у межах нормативів.

Висновок. Проходження технологічної практики організовано на належному рівні.

 

                      7.4.  Якість виконання дипломного проектування

Експертами перевірено та проаналізовано дипломні проекти, протоколи Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». Тематика дипломних проектів розглянута на засіданні циклової комісії та затверджена заступником директора з навчальної роботи, актуальна і відповідає сучасним проблемам і питанням розвитку галузі. Дипломні проекти розроблені по проектуванню систем газопостачання населених пунктів, технології та організації будівництва газопроводів, експлуатації та ремонту систем газопостачання.

Зміст дипломних проектів свідчить, що студенти вміють самостійно працювати зі спеціальною літературою і нормативними документами, логічно мислити, робити правильні та обґрунтовані висновки і пропозиції.

Керівниками дипломних проектів призначаються викладачі циклової комісії спеціальності; рецензентами - ведучі працівники підприємств галузі з відповідною освітою, які у рецензіях відображають об'єктивні оцінки технічної грамотності, економічної обґрунтованості, відповідність розділів дипломних проектів завданням. Перевірено близько 20% дипломних проектів, виконаних студентами груп спеціальності. Розбіжність в оцінюванні дипломних проектів під час захисту та при експертній перевірці склала 0,18 бала, що в межах нормативів.

Зауваження:

1.     Окремі дипломні проекти виконанні з порушенням вимог щодо їх
оформлення (відсутні посилання на літературні джерела, порушено вимоги,
пов'язані із складанням списку літератури, змісту, дотримання розміру полів).

2.    У деяких дипломних проектах висновки і пропозиції не
конкретизовано, належно не обґрунтована актуальність теми, не висвітлені джерелавихідних даних. 

  Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

 

Висновок. На основі аналізу організації дипломного проектування та результатів захисту визначено, що тематика дипломних проектів актуальна, рівень їх виконання достатньо високий та відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання». 

Разом з тим експертна комісія рекомендує підвищити рівень дотримання вимог ЄСКД, ЄСТД при оформленні графічних матеріалів.

                          7.5. Порядок працевлаштування випускників

Порядок працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням проводився у відповідності з направленнями районних управлінь агропромислового розвитку, потребами підприємств галузі. Фактично працевлаштування випускників здійснюється на підставі направлень, які студенти надають під час вступу до технікуму та місць працевлаштування отриманих при    

проходженні виробничих технологічної та переддипломної практик. Проте значній частині випускників відмовляють в прийомі на роботу згідно з направленням по тій причині, що за час навчання підприємство змінило форму підпорядкованості з державної на приватну.

При цьому недостатньо відпрацьований механізм зворотного зв'язку з випускниками, так як ВНЗ фактично не має впливу ні на роботодавця, ні на випускника стосовно підтвердження чи не підтвердження їх працевлаштування.

Висновок.      Аналіз       свідчить,   що працевлаштування випускників здійснюється згідно направлень управлінь агропромислового розвитку та замовлень підприємств та організацій галузі.              

 

           Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення 

У коледжі проводиться планова робота з усунення недоліків, які відмічені під час акредитаційної експертизи, що проводилась у 2010 року, і вказані на підставі заходів по усуненню цих недоліків з кожної спеціальності.

Дисципліни навчального плану в цілому забезпечені необхідною навчально-методичною документацією.

Поповнився фонд підручників на державній мові з усіх дисциплін. За ці роки продовжували роботу з удосконалення лекційно-семінарської форми навчання і методичного забезпечення різних видів занять; продовжувалася робота з методичного забезпечення практичних занять, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів; поповнили базу комп'ютерної техніки та придбали ліцензоване програмове забезпечення.

1. При якості підготовки випускників звернули увагу на порушення
вимог ДСТУ СПДБ. Проведено перегляд та вдосконалення навчально-
методичного комплексу з фахових дисциплін.

 1. Поповнено бібліотечний фонд новою навчальною і нормативно-технічною літературою на державній мові.
 2. Продовжується робота по вдосконаленні матеріально-технічної бази

підготовки фахівців сучасними приладами, обладнанням, комп'ютерами та комп'ютерними технологіями.

Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

 

 1. Підвищено рівень методичного забезпечення самостійної роботи студентів, згідно професійно-освітніх програм.

 

Висновок. Зауваження контролюючих органів  щодо роботи  коледжу  зі спеціальності  5.0610113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання » на момент  експертної перевірки відсутні. Зауваження  та  рекомендації, наведенні в матеріалах попередньої  акредитації , враховані в  діяльності коледжу. Суттєвих недоліків, які б мали значний вплив на  акредитацію спеціальності за І рівнем освітньої діяльності не виявлено.

 

 

Зауваження , побажання  та пропозиції експертної комісії щодо вдосконалення  організації навчально – виховного процесу

На підставі акредитаційної експертизи, відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», на підставі поданих матеріалів Тальянківським  агротехнічним коледжом Уманського національного університету садівництва та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла до висновку, що стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, концепція діяльності, соціальна інфраструктура, фінансово-майнові гарантії відповідають встановленому рівню та вимогам підготовки фахівців із спеціальності 5.06010113 « Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Програма освітньої діяльності, навчальні плани, кваліфікаційні характеристики, рівень і якість знань молодших спеціалістів, які підготовлені закладом освіти, відповідають всім вимогам підготовки фахівців за першим    рівнем акредитації.

Організація навчального процесу, наявний аудиторний і лабораторний фонд, технічне забезпечення навчального процесу, якісний склад педагогічних кадрів відповідають першому рівню акредитації освітньої діяльності.

Документи самоаналізу освітньої діяльності із спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», які представлені експертній комісії навчальним закладом, - об'єктивні (додаються).

Враховуючи напрацьований досвід коледжу  у підготовці фахівців за напрямом 0601 «Будівництво та архітектура», навчально-методичний, матеріально-технічний, кадровий потенціал та інформаційне забезпечення освітньої діяльності в коледжі, рекомендувати Державній акредитаційній комісії акредитувати здійснення освітньої діяльності Тальянківського  агротехнічного коледжу Уманського НУС за спеціальністю 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» освітнього кваліфікаційного рівня " молодший спеціаліст " з ліцензованим обсягом 50 осіб за денною формою навчання та 50 осіб за заочною формою навчання.

Комісія вважає за необхідне висловити побажання, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:

1.Активніше залучати студентів до здійснення науково-дослідницької роботи в застосуванні альтернативних джерел енергії.

 

Голова експертної  комісії:                                           П.Л.Зінич

2.Викладачам продовжити роботу з підготовки навчальних посібників в електронному варіанті.

З.У курсовому проектуванні більше уваги приділяти варіантному проектуванню.

4.Поповнити банк прикладних комп'ютерних програм для проведення практичних, лабораторних та курсових робіт.

         5.Збільшити бібліотечний фонд підручників та спеціальної літератури з    

 

фахових дисциплін спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування

 устаткування і систем газопостачання» освітнього рівня молодший спеціаліст.

6.Постійно поповнювати та підтримувати у відповідному стані базу стандартів

та нормативів діючих в державі в галузі теплогазопостачання та вентиляції.

 

Загальний висновок

На основі поданих на чергову акредитацію матеріалів ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС, результатів перевірки діяльності на місці та на підставі особистого ознайомлення з педагогічними працівниками, вивчення стану навчальних лабораторій і кабінетів, об’єктів соціальної інфраструктури і бібліотечного фонду є всі підстави зробити висновок, що матеріально-технічна база,

навчально-методичне забезпечення та кадровий потенціал відповідають рівню підготовки фахівців заявленої на акредитацію спеціальності - державним вимогам та стандартам.

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС нормативам і вимогам акредитації галузі знань 0601 «Будівництво та  архітектура » спеціальності 5.06010113  «Монтаж, обслуговування устаткування  і систем газопостачання» ОКР «Молодший спеціаліст» додається (Таблиця 1).

Проведена акредитаційна експертиза дає підстави комісії зробити висновок, що:

     - ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва може бути акредитований за І-ІІ  рівнем акредитації з галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування  і систем газопостачання» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми навчання.

 

Експерти:

Голова  комісії : __________________Зінич Петро Лукинович,

                                               завідувач кафедри інженерних  систем будівель  і

                                               споруд Інституту  інноваційної освіти Київського

                                              національного університету будівництва і архітекту-

                                               ри,  кандидат  технічних  наук, доцент.

 

Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

 

Член комісії: ____________________Суддя Володимир Андрійович,

                                          заступник директора з навчальної роботи Прилуцького

                                           агротехнічного коледжу

 

17 грудня  2015 р.

 

«З експертними висновками ознайомлені»

 

 

 

Директор ВСП Тальянківського

агротехнічного коледжу Уманського НУС                                       В.О.Крошка

 

В.о. ректора  Уманського національного

університету садівництва                                                                І.І. Мостов'як

 

 

 

Голова експертної комісії:                                           П.Л.Зінич

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

за результатами проведення акредитаційної

експертизи підготовки фахівців галузі знань

0901 «Сільське господарство і лісництво» 

спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

 

 

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозділ Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Молодший спеціаліст»

 

 Експерти:

 

Дідур Ігор Миколайович – декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії; 

 

Танасієнко Роман Олександрович – завідувач агрономічним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу.

 

Чумак Вікторія Валентинівна – завідувач технологічним відділенням по виробництву та переробці продукції тваринництва Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

 

 

 

2015 р.

 
   

 


 


ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки фахівців

галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»

спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі

Уманського національного університету садівництва

 

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, та наказом Міністерства освіти і науки України № 2023л 11. 12. 2015 року у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва з 15. 12. 2015 року по 17.12.2015 року експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії:

Дідур Ігор Миколайович – декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 Члени комісії:

 Танасієнко Роман Олександрович – завідувач агрономічним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу.

       Чумак Вікторія Валентинівна – завідувач технологічним відділенням по виробництву та переробці продукції тваринництва Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

 Розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

Перевірка діяльності за акредитованою спеціальністю у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва (далі - Коледж), проведена експертами відповідно до: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978); Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 року № 801 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689); Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 року №16); Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847) у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 року № 1377.

   Висновки розроблено на підставі аналізу:

-  матеріалів акредитаційної справи підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», підготовлених коледжем; 

-  відповідності до встановлених законодавством вимог щодо навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення спеціальностей;

-  фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів та лабораторій;

-  навчально-методичного забезпечення навчального процесу та організації навчальної, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;

-  контрольних замірів рівня знань студентів за ККР з циклів дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки;

-  звітів про проходження навчальних та переддипломних практик.

 


 

 1. 1.     Загальна характеристика ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва

 

Коледж є вищим навчальним закладом I рівня акредитації.

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва був заснований у 1921 році як агрошкола – філія Уманського агротехнічного технікуму. У 1926 році навчальний заклад було реорганізовано у трирічну сільськогосподарську школу, а у 1929 році – у сільськогосподарський технікум. У 1968 році згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР №55-К від 25.01.1968р. на базі місцевого колгоспу “Перемога” і зоотехнікуму створено єдину навчально-виробничу структуру – радгосп-технікум.

У 1976 році у Тальянки було переведено агрономічне відділення Звенигородського сільськогосподарського технікуму. У 1978 році у технікумі відкрито електромеханічне відділення.

У 1998 році згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 154 від 25.05.1998р. радгосп-технікум був перейменований у Тальянківський державний аграрний технікум.

 2003 році технікум було розділено на дві структури: виробничу – державне сільськогосподарське підприємство “Тальянківське” і, власне, навчальне – Тальянківський державний аграрний технікум.

На підставі наказу Міністерства аграрної політики України № 626 від 11.11.2005 року Тальянківський державний аграрний технікум реорганізовано шляхом приєднання у Тальянківський технікум Уманського державного аграрного університету.

На підставі наказу Уманського національного університету садівництва №20-10/43 від 03.03. 2010 року за погодженням Мінагрополітики України перейменували Тальянківський технікум Уманського державного аграрного університету на ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва.

Коледж здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України, виданою 10 червня 2015 року, серія АЕ № 636471 і атестований згідно з протоколом АК № 116 від 28травня 2015 року.

 Коледж включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка АБ № 506296 від 16. 05. 2012 року, видана головним управлінням статистики в Черкаській області, управлінням статистики Уманського району).

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про освіту”, Конституції України, концепції національного виховання, Державної національної програми “Освіта України ХХІ ст.”, указів, розпоряджень Президента України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України, Положення про вищий навчальний заклад та власного положення.

 Підготовку молодших спеціалістів для сільського господарства коледж проводить у тісній взаємодії з районними управліннями сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій та обласним управлінням сільського господарства та продовольства обласної державної адміністрації.

При прийомі на навчання до коледжу надаються переваги і пільги сільській молоді.

Підготовка молодших спеціалістів проводиться за рахунок державного бюджету, коштів підприємств і організацій, коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів між коледжем та підприємствами і організаціями, колективними сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, приватними особами.

Коледж готує кадри із спеціальностей:

Спеціальність 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”.

Спеціальність 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”.

Спеціальність 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”.

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”.

Спеціальність 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання".

На заочній формі навчання:

Спеціальність 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”.

Спеціальність 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”.

Спеціальність 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”.

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”.

Спеціальність 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Коледж, єдиний навчальний заклад в Черкаській області, який готує молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”  і - 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Державне замовлення прийому студентів до коледжу виконується. Тальянківський агротехнічний коледж з 2005 р. входить в структуру Уманського національного університету садівництва, а також має договори про творчу

співдружність з Білоцерківським національним аграрним університетом, Кіровоградським національним технічним університетом, Київським національним університетом природокористування і біоресурсів, Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Одеською державною академією будівництва та архітектури, Одеською академією харчових технологій.

Усі навчальні дисципліни , що вивчаються в коледжі, забезпечені програмами.

Методика роботи в коледжі координується методичною радою. Викладачі готують методичні розробки, посібники, робочі зошити. Щорічно відбувається, згідно з планом, підвищення кваліфікації викладачів. Для цього застосовують найрізноманітніші форми: проведення методичних конференцій, курси підвищення кваліфікації, стажування викладачів коледжу на кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, стажування на виробництві.

Викладання всіх навчальних дисциплін ведеться державною мовою.

Бібліотечний фонд налічує близько 73380 тис. екземплярів і постійно поповнюється.

Навчальна площа складає 8852 м2 і включає в себе:

 • Два навчальних корпуси, в яких розміщено 22 кабінети, 24 лабораторії.
 • Навчально-виробничу майстерню, актову залу на 420 місць, бібліотеку з читальною залою на 100 місць, три гуртожитки на 660 місць, їдальню на 220 місць, буфет, медпункт.
 • Спортивно-оздоровчий комплекс, в який входять стадіон, спортивна зала, атлетична зала, спортивні майданчики, стрілецький тир.

Навчальна база для практичної підготовки являє собою навчально - дослідне господарство 388га орної землі, навчально-виробничу майстерню, тепличне господарство, студенти коледжу проходять практику на договірних умовах в Іллінецькому державному аграрному коледжі, Немировському будівельному коледжі Вінницького національного аграрного університету, Уманському агротехнічному коледжі, у Тальнівському газовому господарстві.

 Освітню діяльність в коледжі здійснюють 72 штатних викладачів, а також залучаються до читання лекцій і проведення практичних занять провідні спеціалісти з Тальнівського і Уманського газових господарств.

 В коледжі працюють:

-        кандидат сільськогосподарських наук – 2

-        викладачі – методисти – 4

-        викладачі вищої категорії – 48

-        викладачі І категорії – 13

-        викладачі ІІ категорії – 8

-        викладачі спеціалісти - 1

Ліцензований обсяг прийому до коледжу на перший курс складає 325 осіб на денну форму навчання і 210 осіб на заочну форму навчання. Ліцензований обсяг прийому в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5. 09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» становить 50 осіб ОКР «Молодший спеціаліст» денної форми навчання та 40 осіб заочної форми навчання.

Загальні показники розвитку Коледжу представлено в таблиці 1.

 Між коледжом і ВНЗ ІІІ- ІV рівня акредитації постійно підтримуються творчі зв’язки в питаннях впровадження нових сільськогосподарських технологій.

Навчальний заклад очолює призначений за контрактом директор Крошка Віктор Олександрович, який закінчив Українську Сільськогосподарську Академію за спеціальністю “Автоматизація сільськогосподарського виробництва” та педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії зі спеціальності “Електрифікація сільського господарства”. На посаді директора працює з 2003 року.

 


 

Висновок

Таким чином, достовірність інформації акредитаційної справи, поданої до Міністерства освіти і науки України ВСП Тальянківським агротехнічним коледжом Уманського національного університету садівництва, перевірено на підставі легітимних оригіналів відповідних документів та підтверджує право Коледжу провадити освітню діяльність відповідно до чинної ліцензії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 1

Загальна характеристика

Тальянківського агротехнічного коледжу

 Уманського національного університету садівництва

 

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна (очна) форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

325

210

 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

 

- молодший спеціаліст (осіб)

325

210

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

610

362

у т.ч. за формами навчання:

 

 

- денна (очна) (осіб)

610

-

- вечірня (осіб)

-

-

- заочна, дистанційна (осіб)

-

362

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

24

14

4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

5

5

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

-

-

- молодший спеціаліст (одиниць)

5

5

5.

Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (одиниць)

7

7

з них випускових (одиниць)

4

4

6.

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)

4

4

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

8852

з них:

 

- власні (кв. м)

8852

- орендовані (кв. м)

-

8.

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду (кв. м)

-

9.

Інше

-

         

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формування контингенту студентів

 

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який займається підготовкою високопрофесійних фахівців для аграрного виробництва за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Організацію прийому до коледжу здійснює відбіркова комісія приймальної комісії Коледжу, склад якої затверджується наказом директора коледжу і діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Для створення необхідного конкурсного набору за спеціальностями коледж проводить цілеспрямовану профорієнтаційну роботу із випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, вищих професійних училищ, відповідно до:

-       Закону України «Про вищу освіту»;

-       Наказу Міністерства освіти і науки України № 12 від 09.01.2013 р. «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України»;

-       Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» (із змінами від 07.08.2013 року № 538);

-       Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. № 916 «Про надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти» (із змінами від 25.12.2013 року № 955);

-       «Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році», затверджених Міністерством освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390-26167.

-       Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (із змінами від 31.10.2011 р. № 1124);

-       Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (із змінами від 22.01.2014 р. № 28);

Конкурсний відбір та зарахування студентів до Коледжу здійснюється згідно з Правилами прийому, які схвалені на засіданні Приймальної комісії і затверджені головою педагогічної ради Коледжу.

У рамках реалізації закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення послідовності і ступеневості у підготовці спеціальностей, Коледж працює із профільними ліцеями, та професійними училищами, які розміщені у зоні діяльності Коледжу.

У Коледжі існує система роботи по організації профорієнтаційної діяльності.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» приймаються особи, які здобули базову або повну середню освіту.

 

Правилами прийому Коледжу встановлено, що для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату вступного випробування, яке проводить Коледж, середнього балу додатку до свідоцтва та додаткового балу абітурієнтів, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

Ці заходи спрямовані на поліпшення якості навчання й одночасно збереження контингенту студентів. Показники формування контингенту студентів представлено у таблиці 2.

 

 


 

Висновок

 

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва дотримується законодавчих та нормативних вимог при проведенні прийому студентів.

Експертний аналіз підтвердив, що набір студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» відповідає потребам регіону. Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до ліцензованого обсягу та чинного законодавства України без порушень. Організаційні та рекламні заходи забезпечують формування якісного складу студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 2

Показники формування контингенту студентів

спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

 

з/п

Показник

Роки

 2011-2012 р.

 2012-2013 р.

 2013 -2014р.

2014 –

2015р.

2015-2016р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)

50

50

50

50

50

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб) *

•денна форма

59

43

53

40

33

• в т.ч. за держзамовленням

59

43

53

40

33

•заочна форма

36

31

20

34

-

• в т.ч. за держзамовленням

-

9

20

9

-

•нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з відзнакою

-

-

-

-

-

• таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

-

-

-

-

-

•зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на підготовку

-

-

-

-

-

3.

Подано заяв на одне місце за формами навчання

•денна

1,2

0,9

1,1

0,8

0,7

•інші форми навчання (вказати, за якою формою)

0,9

0,8

0,5

0,9

-

4.

Конкурс абітурієнтів на місця державного

•очна форма

1,9

1,7

1,5

1,2

1,0

•інші форми навчання (вказати, за якою формою)

-

3,4

1

3,7

-

5.

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на

•денну форму

-

-

-

-

-

•інші форми (вказати, за якою формою)

-

-

-

-

-

 

* Примітка. Прийнято на навчання на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зміст підготовки фахівців

 

 

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва забезпечений нормативними документами щодо підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст», зокрема:

 • освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», погоджених Міністерством освіти і науки України у 2013 році;
 • засобами діагностики якості вищої освіти галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», розроблених ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», погоджених з головою науково-методичної комісії з напряму агрономія, директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України та затверджених Першим заступником Міністра освіти і науки України;
 • навчальним планом підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»;

•    робочим навчальним планом і програмами навчальних дисциплін.

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» складені на підставі галузевих стандартів вищої освіти України та схвалені педагогічною радою коледжу (протокол № 8 від 21 травня 2015 року), затвердженні директором коледжу.

Навчальний план складений на основі освітньо-професійної програми.

Спеціальність 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в навчальному плані реалізується за такими циклами навчальних дисциплін:

I. Нормативні навчальні дисципліни - 70% від загальної кількості годин;

1. Цикли: гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

II. Вибіркові навчальні дисципліни - 30% від загальної кількості годин;

1.  Дисципліни самостійного вибору навчального закладу.

III. Практична підготовка:

1.  Навчальна практика.

2.  Технологічна практика.

3.  Переддипломна практика.

Загальний обсяг навчальних годин – 5947 год.

Співвідношення навчального часу між циклами підготовки наступне:

 

 

 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 648 год (кредитів 12);

2.     Цикл математичної та природничо-наукової підготовки – 1006 год (кредитів 18);

3.     Цикл професійної та практичної підготовки – 1269 год (кредитів 23,5);

4.     Практичної підготовки студентів – 2160 год (кредитів 40);

5. Вибіркові навчальні дисципліни – 864 год (кредитів 16).

Навчальний план з освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» складається на основі відповідної освітньо-професійної програми, її структурно-логічної побудови та освітньо-кваліфікаційної характеристики, які визначають зміст освіти та порядок його реалізації. Навчальний план складено за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, відповідно до освітньо-професійної програми і включає комплекс нормативних дисциплін та дисциплін на вибір ВНЗ. Навчальний план для ОКР «Молодший спеціаліст» розглядався цикловою комісією (протокол № 10 від 13.05.2015 р.), педагогічною радою коледжу (протокол № 8 від 21.05.2015 року), затверджений директором коледжу В.О. Крошкою.

Для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок для студентів організовується практика на підприємствах центрального регіону України. Практична підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» здійснюється за типовою програмою практики, що розроблена Науково-методичним центром аграрної освіти. Студенти проходять навчальну практику у 4, 5, 6, 7, 8 семестрах, тривалістю 29 тижнів, технологічну практику у 6, 7 семестрах, тривалістю 8 тижнів, та переддипломну практику у 8 семестрі, тривалістю 3 тижні.

Державна атестація якості підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» здійснюється на підставі оцінювання рівня сформованості професійних компетенцій молодшого спеціаліста у формі комплексного державного екзамену та екзамену з «Організації і планування діяльності аграрних формувань».

 На комплексний державний екзамен виносяться навчальні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки ОПП молодшого спеціаліста. Комплексний державний екзамен проводиться на основі Програми ДЕК, яка містить нормативну і варіативну частини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва відповідає освітньо-професійній програмі молодших спеціалістів.

Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» відповідають галузевому стандарту підготовки фахівців.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» і має повне методичне забезпечення.

При проведенні підсумків державної атестації використовуються розроблені і відповідним чином затверджені критерії оцінювання знань та вмінь випускників, що відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

 

В основу організації навчально-виховного процесу спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» покладено концепцію діяльності Коледжу, в якій визначено основні завдання і перспективи розвитку навчального процесу підготовки фахівців спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

 

Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної
навчальної дисципліни навчального плану

 

Навчальний процес з підготовки фахівців за спеціальністю 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» забезпечений необхідною навчально-методичною, нормативно-довідковою літературою, що зосереджена у  бібліотеці коледжу та випускової циклової комісії.

Навчально-методичне забезпечення спеціальності складається з таких
елементів:

-  освітньо-кваліфікаційна характеристика з варіативною складовою;

-  освітньо-професійна програма з варіативною складовою;

-  засоби діагностики якості вищої освіти;

-  навчальний план;

-  робочий навчальний план;

-  програми навчальних дисциплін;

-  робочі програми навчальних дисциплін;

-  програми практик;

-  програма Державного екзамену за фахом;

-  методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Методичні рекомендації виконано відповідно до навчальних програм,
ОКХ і ОПП спеціальності.

Рівень навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» становить 100%.

Організація навчального процесу, самостійної роботи студентів, контролю їхніх знань, організація і порядок проведення навчальних та виробничих практик, оформлення та видання методичних розробок, робота викладачів – здійснюється згідно з положеннями нормативних документів.

Планування навчально-виховного процесу здійснюється на основі робочих навчальних планів, які підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва». У них передбачено термін навчання 4 роки відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Навчальні плани розглянуто на засіданні циклової комісії, навчально-методичний раді коледжу, схвалено педагогічною радою коледжу, затверджені директором коледжу В.О. Крошкою.

 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний рік у Коледжі на підставі навчальних планів у встановлені терміни розробляються робочі навчальні плани. Після погодження і затвердження робочих навчальних планів циклові комісії одержують навчальні доручення і готують робочі програми, методичне і матеріальне забезпечення навчального процесу по кожній із дисциплін. Відповідність робочих програм, методичного і матеріального забезпечення вимогам сьогодення контролюється навчально-методичною радою коледжу.

Робочі програми з усіх навчальних дисциплін відповідають вимогам для вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. Робочі програми щорічно розглядаються на засіданнях циклових комісій і затверджуються навчально-методичною радою коледжу і заступником директора коледжу з навчальної роботи.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу.

Навчальні заняття проводяться відповідно до затвердженого на початку семестру розкладу занять і відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, в якій конкретно зазначено види, форми та методи проведення занять. Це заняття-лекції, практичні заняття, лабораторні, заняття-семінари та ін. На кожному занятті викладачі використовують елементи сучасних форм активізації навчальної діяльності студентів: робота у малих групах, дискусії, використовується сучасне програмне забезпечення та інформаційні технології.

По завершенню кожного семестру викладачі, які забезпечують виконання робочих навчальних планів і робочих програм з дисциплін, звітують про обсяги і повноту їх виконання. Звіти затверджуються на засіданні циклової комісії і надаються в навчальний відділ коледжу. Слід зауважити, що за звітний період загальний обсяг виконання навчального навантаження по дисциплінах складав 100,0%.

Широко використовується комп’ютерна техніка при проведенні практичних занять загальноекономічних та професійних дисциплін, при виконанні розрахунків у ході підготовки до курсових робіт.

У навчальному процесі викладачі використовують елементи сучасних форм активізації навчальної діяльності студентів: робота в малих групах, мозкова атака, міні-ділові ігри, вікторини, дискусії, випереджаюче навчання та ін., також використовуються каталоги бібліотеки та мережа Internet.

Педагогічні працівники випускової циклової комісії технологічних дисциплін беруть активну участь у підготовці та виданні навчальних посібників, типових навчальних програм, методичних рекомендацій для проведення лабораторно-практичних та семінарських занять, організації самостійної роботи студентів, курсових робіт.

Інформаційному забезпеченню навчального процесу сприяє наявність у коледжі доступу студентів та викладачів до Інтернету.

Для належної організації навчального процесу циклові комісії мають, як правило, у достатньому обсязі навчальну і науково-методичну літературу з кожної дисципліни у вигляді методичних рекомендацій для лабораторних, практичних та семінарських занять, курсових робіт, тестів, ККР.

Виконання курсових робіт є мікротренінгом при підготовці надалі до комплексного державного екзамену і має безпосереднє відношення до проходження практики. За навчальним планом передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Технологія виробництва продукції рослинництва» та «Організація і планування діяльності аграрних формувань» у 8 семестрі.

Викладачами циклової комісії технологічних дисциплін та циклової комісії економічних дисциплін розроблені методичні рекомендації для написання курсових робіт, де наведена тематика курсових робіт з примірними планами, методичними вказівками, переліком додатків та списком рекомендованої літератури.

Для проведення Комплексного державного екзамену з дисциплін фахової підготовки випусковою цикловою комісією технологічних дисциплін підготовлено всі необхідні методичні матеріали для організації проведення та підготовки студентів. Пакет комплексних кваліфікаційних завдань до Комплексного державного екзамену охоплює усі дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, при розв'язанні завдань якого необхідно вміти використовувати набуті теоретичні та практичні знання та навички. Методичні матеріали для складання Державного іспиту з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних формувань» підготовлені викладачами циклової комісії економічних дисциплін.

 

 

 


 

Висновок

 

Фахову підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» забезпечено на 100% навчально-методичними матеріалами, підручниками та навчальними посібниками у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України.

Практична підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасного програмного забезпечення.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

 

Навчальний процес у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» забезпечують 27 викладачів: 1 викладач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент (4% ), 1 – викладач-методист (4%), 20 –викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію (74%), 2 викладачі – першу кваліфікаційну категорію (7%), 3 викладачі – другу кваліфікаційну категорію (11%). Всі викладачі працюють за основним місцем роботи, мають вищу фахову освіту (100%).

Випускову циклову комісію технологічних дисциплін очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Трохимчук Вікторія Анатоліївна.

Якісний склад педагогічних працівників випускової циклової комісії технологічних дисциплін в кількості 10 осіб, які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст», представлено у таблиці 3. Із них 1 викладач – кандидат наук, доцент (10%), 8 - викладачів вищої кваліфікаційної категорії (80%), 1 -викладач другої кваліфікаційної категорії (10%). Педагогічний стаж роботи більше 25 років мають 7 викладачів. Всі 10 викладачів (100%) мають вищу фахову освіту.

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у Коледжі за основним місцем роботи, складає 73,6%, що на 48,6% вище нормативу.

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» розподілилось наступним чином за циклами підготовки :

-      цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає 72,0%, що на 47,0% вище нормативу;

-      цикл математичної та природничо-наукової підготовки складає 82,0%, що на 57,0% вище нормативу;

-      цикл професійної та практичної підготовки складає 67,0%, що на 42,0% вище нормативу.

 Підвищення кваліфікації викладачів проходить один раз на 5 років. На 01.10.2015 року 100% викладачів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування.

Результати підвищення кваліфікації обговорювались на засіданнях циклових комісій та педагогічної ради коледжу і використовуються в навчально-виховному процесі.


 

Висновок

 

Педагогічний склад циклової комісії технологічних дисциплін повністю відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності.

Кадровий склад викладачів ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», їх наукова та педагогічна кваліфікація відповідають державним нормативам та вимогам забезпечення якості освіти.

 

 

Таблиця 3

 

 Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії технологічних дисциплін зі спеціальності

 5.09010103 « Виробництво і переробка продукції рослинництва» 

 

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання

(за наявності – науковий ступінь, вчене звання)

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Трохимчук

Вікторія Анатоліївна

Голова циклової комісії, викладач

Уманський с.-г. інститут, агроном плодоовочівник 2004р.

Вища кваліфікаційна

категорія, кандидат с.- г. наук, доцент

Основи екології (40) . Органічне виробництво (53).

Охорона праці в галузі (14).

Уманський НУС

2013р.

Білоцерківський НАУ

 2012р.

 

2

Ґудзь Валентина Миколаївна

викладач

Полтавський с-г інститут, вчений агроном, 1988р.

Вища кваліфікаційна

категорія.

 

Кормовиробництво (40)

Білоцерківський НАУ

2015р.

 

3

Погорільчук Ніна Федорівна

викладач

Українську сільськогосподарську академію, вчений агроном 1977р.

Вища кваліфікаційна

категорія

 

Насінництво і селекція (26)

Білоцерківський НАУ

2015р.

 

4

Карпець Людмила Федорівна

викладач

Уманський с.-г. інститут, вчений агроном, 1981р

Вища кваліфікаційна

категорія

 Основи дослідної справи (12)

Захист рослин(26)

Основи агрономії (32)

Білоцерківський НАУ

 2014р.

 

5

Татарчук Віктор Іванович

викладач

Уманський с.-г. інститут, вчений агроном, 1977р

Вища кваліфікаційна

категорія

Ґрунтознавство (12)

Землеробство (24)

Білоцерківський НАУ

 2012р

 

 

6

Гладун Людмила Петрівна

викладач

Уманський с.-г. інститут, вчений агроном, плодоовочівник 1988р

 Вища кваліфікаційна

категорія

С-г меліорація з основами геодезії (12)

Плодоовочівництво(16)

Технологія переробки і зберігання с-г продукції (34)

Білоцерківський НАУ

2013р.

Білоцерківський НАУ

2015р.

 

7

Ярош

Василь Ілліч

Завідувач відділенням,

викладач

Білоцерківський с.-г. інститут, вчений агроном 1982р

 Вища кваліфікаційна

категорія

 Технологія виробництва продукції рослинництва (63)

Технології (вступ до спеціальності) (23)

 

Білоцерківський НАУ

 

 2012р.

 

 

 

8

Трохимчук Анатолій Володимирович

викладач

 Уманський с.-г. інститут, вчений агроном, 1973р

Вища кваліфікаційна

категорія

Агрохімія (24)

 

Уманський НУС

2013р

 

9

Трохимчук Тетяна Федорівна

викладач

Уманський с.-г. інститут, вчений агроном, 1974р.

Вища кваліфікаційна

категорія

 Ботаніка (21)

Фізіологія рослин з основами мікробіології (12)

Уманський НУС

2012р.

 

10

Пашковська

Олена Вікторівна

викладач

Умвнський ДАУ, агроном-дослідник, 2009р.

Друга

кваліфікаційна

категорія

Агрометеорологія (12)

Технологія виробництва продукції рослинництва (63)

 

Уманський НУС

 2015р.

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Експерти:                     _____________  І.М. Дідур                                                            В. о. ректора       ______________І. І. Мостов’як

 

                                    _____________ Р.О.Танасієнко                                                     Директор коледжу ____________В. О. Крошка

 

                                    ______________В. В. Чумак                                                                          

 

Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проводиться на власній навчальній базі, яка включає в себе:

 - навчальний корпус №1, де розміщенні кабінети і лабораторії, що забезпечують загальноосвітню, соціально-економічну підготовку фахівців, а також підготовку фахівців відділення «Виробництва і переробки продукції рослинництва». В корпусі розміщені адміністративні приміщення, бібліотека з читальною залою на 100 місць, актова зала, спортивні зали та інше. 

 - Вік побудови корпусу №1 1976 рік.

 - Навчальний корпус №2 , де розміщені кабінети і лабораторії, що забезпечують підготовку із спеціальних електромеханічних дисциплін. До 1921 року в цьому приміщенні був чоловічий монастир, із нього починав історію навчальний заклад. 

 - Навчально – дослідне поле 1,5 га на якому вирощують всі сільськогосподарські культури, які використовуються на лабораторно-практичних та теоретичних заняттях. 

- Тепличне господарство в наявності якого є 3 теплиці розміром 5х10м., використовується для вирощування розсади, вирощується овочева продукція. 

- Машинно-тракторний парк, на базі якого проходять практичну підготовку студенти для отримання робітничих професій водія автомобіля, тракториста. 

- Навчально-виробнича майстерня, в якій розміщені навчальні цехи: токарний, слюсарний, зварювальний, ковальський, цех по ремонту вантажних та легкових автомобілів, тракторів, двигунів, паливної апаратури. Всі об’єкти навчальної інфраструктури об’єднані відповідно до вимог навчального плану і програм практик, відповідають технічним та санітарним нормам. До об’єктів соціальної інфраструктури відносяться 1 п’ятиповерховий гуртожиток, їдальня, буфет, спортивно-оздоровчий комплекс з стадіоном, роздягальнями, тренажерною залою. 

Технічний і санітарний стан об’єктів соціальної інфраструктури підтримується у відповідності до встановлених норм. 

Бібліотечний фонд коледжу нараховує близько 73380 тис. екземплярів підручників і навчальних посібників. Бібліотека розташована в центральному корпусі, створені всі необхідні умови для зберігання і видачі навчальної літератури. Читальна зала на 100 місць повністю забезпечує потребу студентів для самостійної роботи. 

 З метою якісної підготовки студентів коледж оснащений навчальними аудиторіями, лабораторіями та спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює передумови для наукової організації педагогічної праці викладачів та ефективної пізнавальної діяльності студентів.

 Матеріально-технічна база з підготовки студентів галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» складає:

-     обладнані кабінети з усіх фахових дисциплін з використанням можливостей надання студентам якісної освіти через застосування мультимедійного обладнання;

-     якісне комплексне методичне забезпечення, підготовлене для проведення освітньої діяльності та розкриття сутності всіх дисциплін за навчальним планом;

-     технічне забезпечення з використанням сучасного обладнання, яке надає можливості наочно відображати теоретичний матеріал та розкривати практичні аспекти фахівця з виробництва і переробки продукції рослинництва;

-     спеціалізовані лабораторії з ПЕОМ, які містять все необхідне обладнання та програмне забезпечення для викладання дисциплін та підвищення якості надання освітніх послуг студентам.

 Наявність у всіх кабінетах, лабораторіях необхідного обладнання дає можливість проводити заняття згідно з робочими навчальними планами, що у повній мірі забезпечує організацію навчального процесу згідно з вимогами навчального плану і типових програм навчальних дисциплін із спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

 Підготовку фахівців зі спеціальності 5.09010103 „Виробництво і переробка продукції рослинництва” забезпечують кабінети та лабораторії: 

 

Лабораторії:  

- Ботаніки;

- Фізіології рослин з основами мікробіології;

- Землеробства з ґрунтознавством;

- Агрохімії;

- Технології виробництва продукції рослинництва;

- Захисту рослин;

- Механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва;

- Насінництво і селекція ;

- Організація і планування діяльності аграрних формувань;

- Основ підприємництва, маркетингу і менеджменту;

- Комп’ютеризації;

- Колекційно-дослідне поле;

- Автотрактородром;

- Плодоовочівництва;

- Кормовиробництва;

-Технології переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.

 

Кабінети: 

- Історії України;

- Соціальних дисциплін (соціології, основ правознавства);

- Органічного виробництва

- Іноземної мови;

- Економіки с/г виробництва;

- Основ екології;

- Охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- Української мови та літератури;

- Основ дослідної справи;

- Бухгалтерського обліку і фінансування;

- Правил і безпеки дорожнього руху.

 

 При кабінетах і лабораторіях працюють гуртки, де студенти виготовляють наочні посібники, електронні стенди, діючі моделі, пишуть реферати та доповіді, готують науково-методичні та практичні конференції, займаються дослідницькою роботою.

Навчальна база постійно вдосконалюється і оновлюється. Оформлення кабінетів і лабораторій відповідають їх профілю та естетичним вимогам.

В коледжі систематично проводяться огляди – конкурси навчальних лабораторій і кабінетів, кімнат гуртожитку. Щорічно в кінці навчального року діє виставка методичної, художньої та технічної творчості викладачів, студентів. Кращі експонати відбираються на виставку навчально-методичного центру та на виставку передового педагогічного досвіду України.

Студенти проживають в гуртожитку, який обладнаний всіма побутовими зручностями. Поселення студентів в гуртожиток проводиться згідно з «Положенням про студентський гуртожиток».

З метою контролю і покращенням умов проживання студентів в гуртожитку регулярно проводяться рейди - перевірки членами студради, відвідування гуртожитків адміністративними особами та кураторами груп згідно з графіком, особлива увага при цьому приділяється вихідним і передвихідним дням, чергування працівників коледжу регламентовано графіком. В гуртожитку коледжу відведено певну роль самоврядуванню на основі студентської ради гуртожитку, керівництво якою здійснює профспілковий комітет студентів. Студентська рада працює згідно з положенням та з активною участю вихователів гуртожитку.

У коледжі працює професійна спілка студентів, яка є самостійною громадською організацією. Діяльність профспілки забезпечується за рахунок профвнесків її членів. Діяльність профспілкової організації різноманітна, а саме: надання матеріальної допомоги студентам-сиротам, напівсиротам, організація дозвілля, надання допомоги в навчально-виховній роботі, проведення профілактичної роботи по запобіганню порушень дисципліни і студентських правил.

Певна робота в навчальному закладі відводиться організації дозвілля і відпочинку, зокрема проводяться виховні заходи, діє художня самодіяльність, створені умови для занять у спортивних секціях.

Належна увага приділяється організації фізкультурно-оздоровчої роботи. З цією метою використовується спортивний зал, спортивний майданчик, стадіон, тренажерний зал.

В коледжі створена і діє система управління охороною праці. Своєчасно проводяться необхідні інструктажі та оперативний контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки з метою профілактики травматизму і створення безпечних умов праці.

Вся територія коледжу огороджена і упорядкована. Приміщення навчальних корпусів та гуртожитку щороку вибірково ремонтуються.

Санітарно-технічний стан будівель коледжу підтримується на належному рівні.

Контроль за зберіганням матеріальних цінностей здійснюється бухгалтерією, господарською службою разом з навчальною частиною, матеріально-відповідальними особами, з якими укладено угоди про матеріальну відповідальність. 


 

Висновок

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва відповідають чинним акредитаційним вимогам.

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові, спортивні) їх стан та матеріально-технічне забезпечення відповідають санітарним нормам і правилам. Матеріально-технічне оснащення кабінетів, лабораторій в повній мірі забезпечує виконання вимог навчальних планів і програм підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» і відповідає акредитаційним умовам.

 


 

7. Якість підготовки і використання випускників

 

Коледж здійс­нює підготовку фахівців зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» за кошти державного бюджету, фізичних і юридичних осіб. Прийом проводиться на підставі ліцензії з ліцензованим обсягом – 50 осіб на денну форму навчання та 40 осіб на заочну форму навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст».

 Коледж зорієнтований на агропромисловий регіон, який має стабільно високий попит на агротехніків.

Відповідно до графіку проведення комплексних контрольних робіт заміри знань студентів відбувалися у два етапи. Під час самоаналізу рівень знань студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» перевірявся за такими дисциплінами: «Історія України», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ботаніка», «Землеробство», «Агрохімія», «Захист рослин», «Органічне виробництво», «Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції».

Середній бал за результатами ККР при проведенні самоаналізу серед студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» становив 3,7 бала.

За результатами контрольних замірів рівня знань студентів спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» ОКР «Молодший спеціаліст» отримано такі показники (таблиця 4):

 1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Рівень знань студентів з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, відповідно до навчального плану: абсолютна успішність – 100,0%, що вище нормативного значення на 10%; якість успішності – 54,7%, що вище нормативного значення на 4,7%, середній бал – 3,65, відхилення від самоаналізу немає, 0,0 бала.

 1. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки.

Рівень знань студентів з дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки, відповідно до навчального плану: абсолютна успішність – 100,0%, що вище нормативного значення на 10,0%; якість успішності – 54,2%, що вище нормативного значення на 4,2%, середній бал – 3,7 з відхиленням від самоаналізу на +0,1 бал.

 1. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки.

Рівень знань студентів з дисциплін професійної та практичної підготовки, відповідно до навчального плану: абсолютна успішність – 100,0%, що вище нормативного значення на 10%; якість успішності – 52,9%, що вище нормативного значення на 2,9%, середній бал – 3,6 з відхиленням від самоаналізу на -0,1 бала.

В цілому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за результатами контрольних замірів знань абсолютна успішність становила 100,0% з відхиленням від самоаналізу на +1,4%, якість успішності – 54,0% з відхиленням від самоаналізу на -2,3%, середній бал – 3,65, відхилення від самоаналізу немає, 0,0 бала. Дані наведені у таблиці 4.

 Порівняння цих показників зі встановленим рівнем вимог щодо акредитації підтверджує їх відхилення в допустимих межах.

 

 

Аналіз вище наведених показників якості підготовки студентів вказує на те, що рівень знань у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в розрізі циклів неоднаковий.

До програми підготовки ОКР «Молодший спеціаліст» включено виконання курсових робіт з дисциплін «Технологія виробництва продукції рослинництва» та «Організація і планування діяльності аграрних формувань». Результати успішності з курсових робіт:

-  «Технологія виробництва продукції рослинництва» (абсолютна успішність - 100%, якісна успішність – 52,5%);

-  «Організація і планування діяльності аграрних формувань» (абсолютна успішність - 100%, якісна успішність – 25,0%).

Проаналізувавши показники проходження практики студентами спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», можна зробити висновки: з навчальної практики (у динаміці за 4 роки) абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність складає 96,0%; з технологічної практики абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність складає 100,0%; з переддипломної практики абсолютна успішність становить 100%, якісна успішність складає 50,0%. У цілому якісна успішність з практичного навчання складає 89,0%.

Коледж працює над питанням працевлаштування випускників відповідно до кваліфікації. Проведено конференцію «Зустріч з роботодавцями», на яку були запрошені керівники провідних підприємств районів та областей, підприємці, що на сьогодні мають успішний бізнес; ведеться робота з адміністрацією баз практики по відпрацюванню переддипломної практики з подальшим працевлаштуванням (ТОВ «Промінь», ПСП «Зеленьківське», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ

«Хлібороб», «Верхнячська дослідно-селекційна станція» та інші), що дає можливість швидкого адаптування та кар'єрного росту випускнику.

Враховуючи, що студенти ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС навчаються за інтегрованими планами, випускники коледжу мають змогу вступити на навчання до Уманського національного університету садівництва, Білоцерківського національного аграрного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування на старші курси з нормативним терміном навчання.

 

 


 

Висновок

 

Якість підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва відповідає існуючим вимогам та запитам виробництва.

Результати виконання ККР під час проведення самоаналізу та в період акредитаційної експертизи вказують на належний рівень підготовки студентів, оскільки виявлені розбіжності не є суттєвими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Порівняльна таблиця

 результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи

студентами спеціальності 5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва»

ОКР «Молодший спеціаліст»

ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС

 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість студентів,

осіб

 

Результати виконання ККР в період проведення самоаналізу

Результати виконання ККР в період проведення акредитаційної експертизи

Відхилення результатів порівняно з самоаналізом, + / -

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Середній бал

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Середній бал

Абсолютна успішність, %

Якість успішності, %

Середній бал

1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина

Історія України

Тр-21

32

97,0

56,3

3,7

100

53,1

3,7

+ 3

-3,2

0,0

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тр-21

32

100

55,0

3,6

100

56,3

3,6

0

+1,3

0,0

Разом по циклу I

 

64

98,5

55,6

3,65

100

54,7

3,65

+1,5

- 0,9

0,0

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки

Нормативна частина

Ботаніка

Тр-21

32

100

54,5

3,6

100

53,1

3,6

0

-1,4

0,0

Землеробство

Тр-21

32

97,0

56,3

3,7

100

53,1

3,7

+3

-3.2

0,0

Агрохімія

Тр-21

32

97,0

57,5

3,6

100

56,3

3,7

+3

-1,2

+0,1

Разом по циклу II

 

96

98

56,1

3,6

100

54,2

3,7

+2

-1,9

+0,1

3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Нормативна частина

Захист рослин

Тр-31

21

100

61,9

3,8

100

57,1

3,7

0

- 4,8

-0,1

Тр-32

17

100

58,8

3,7

100

53,0

3,6

0

-5,8

-0,1

Органічне виробництво

Тр-31

21

100

57,1

3,7

100

52,4

3,6

0

- 4,7

-0,1

Тр-32

17

100

52,9

3,6

100

52,9

3,6

0

0,0

0,0

Технологія переробки і зберігання с-г продукції

Тр-41

24

100

54,2

3,6

100

50,0

3,6

0

- 4,2

0,0

Тр-42

23

96,0

55,0

3,6

100

52,2

3,6

+4

- 2,8

0,0

Разом по циклу III

 

123

99,3

56,7

3,7

100

52,9

3,6

+0,7

-0,1

-0,1

В середньому

 

283

98,6

56,1

3,65

100

54,0

3,65

+1,4

-2,1

0,0

 

Експерти:                         _____________  І.М. Дідур

 

______________ Р.О.Танасієнко

 

______________В. В. Чумак

 

          В.о. ректора                       ______________І. І. Мостов’як

 

Директор коледжу:                  ______________ В.О. Крошка


8. Перелік зауважень у діяльності навчального закладу, що були виявлені під час його попередніх перевірок та їх усунення

 

 З метою контролю фінансово-господарської діяльності ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області, Звенигородською міжрайонною державною фінансовою інспекцією відповідно до п. 7. 2.5.3. Плану контрольно - ревізійної роботи Держфінінспекції в Черкаській області в ІІ кварталі 2015року. з 25.05. 2015р. по 07.07. 2015р. проводилася ревізія фінансово-господарської діяльності Відокремленого структурного підрозділу Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва за період з 01.01. 2012 по 30.04. 2015 року.

 Згідно акту перевірки було виявлено прострочену дебіторську заборгованість по оплаті за проживання студентів у гуртожитку по якій минув термін позовної давності на суму 4477,34 гривень.

 Було виявлено нанесену матеріальну шкоду коледжу внаслідок незаконно нарахованої доплати працівникам за шкідливі умови праці в сумі 421,14 гривень.

 ТОВ «Алавер – буд» та ТОВ «Візит» направлено претензії з повідомленням про вручення за недоотримані кошти по комунальних послугах спожитих ТОВ «Алавер-буд» в сумі 36473,25 гривень та ТОВ «Візит» в сумі 13165, 28 гривень, що здійснювали організацію харчування студентів потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 Для усунення і подальшого недопущення виявлених фінансових порушень прострочену дебіторську заборгованість відновлено по бухгалтерському обліку. Кошти, які незаконно були нараховані працівникам за шкідливі умови, було відшкодовано шляхом внесення в касу коледжу. Копії претензій ТОВ «Алавер-буд» та ТОВ «Візит» було відправлено адресатам.

 Після виявлення порушень та недоліків при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності Державною фінансовою інспекцією Черкаської області були розроблені заходи щодо усунення недоліків. Запропоновані заходи адміністрацією коледжу виконанні та повністю виконується наказ Міністерства аграрної політики України від 29.11. 2012р. № 740 «Про усунення порушень, виявлених ревізіями фінансово-господарської діяльності аграрних вищих навчальних закладів».

За період проходження ліцензійної експертизи з 22 по 24 грудня 2010 року комісією під час перевірки ліцензійної справи спеціаль­ності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» були надані зауваження, які на даний момент усунені, а саме: розширено співпрацю коледжу з навчальними закладами ІІІ-ІУ рівня акредитації з метою покращення навчальної роботи; з метою удосконалення організації навчального процесу, для покращення теоретичної та практичної підготовки студентів доповнено фонд бібліотеки новими періодичними виданнями для навчальних дисциплін циклової комісії технологічних дисциплін на 390 екземплярів, орієнтованими на новітні та інноваційні технології в організації аграрного виробництва; активізовано роботу з комп’ютеризації навчального процесу та створено єдину мережу коледжу;

 

 підписано договори з базовими передовими сільськогосподарськими      підприємствами з метою проведення практики і адаптації випускників.

 

Забезпечення якості вищої освіти

У Коледжі реалізується внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.

Проведено наступні заходи:

1. Моніторинг абітурієнтів до вступу на ліцензовані спеціальності з урахуванням потреби центрального регіону України у фахівцях. В результаті моніторингу посилено профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, ліцеїв, професійних училищ, що розташовані в центральній частині України.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу та підвищення педагогічної майстерності зі спеціальності.

3. Створені необхідні ресурси для дистанційної форми навчання зі спеціальностей ОКР «Молодший спеціаліст».

4. Створені інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом, через мережу Інтернет.

5. Забезпечення публічності інформації шляхом оприлюднення результатів зрізів знань, поточних атестацій та рейтингу студентів коледжу в ранжированому ряді кожного семестру.

6. Контроль за якістю вищої освіти в ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва здійснює навчальна частина коледжу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Висновки експертної комісії

На підставі проведеної експертизи щодо діяльності ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва з підготовки фахівців спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» комісія відзначає, що:

1.  Зміст підготовки повністю відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, навчальному плану та робочим програмам дисциплін.

2.  Робота коледжу з підготовки фахівців, організація навчально-виховного процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України. У коледжі регулярно розглядаються та впроваджуються в життя заходи щодо вдосконалення змісту підготовки та методичного забезпечення навчального процесу.

3.  Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу відповідає вимогам. Проводиться планове підвищення кваліфікації викладацького складу.

4.  Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, які відповідають санітарним нормам. Рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає сучасним вимогам.

5.  Студенти при виконанні ККР показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, що свідчить про їх готовність до вирішення професійних завдань.

Недоліки та пропозиції виявлені на момент проведення акредитаційної експертизи: 

-  активізувати роботу педагогічних працівників коледжу з узагальнення і розповсюдження передового досвіду професійної підготовки кадрів;

-  включати до каталогу баз практик передові агропромислові підприємства;

-  розширити завдання для самостійної роботи та визначити порядок їх оцінювання.

 

 


 

Загальний висновок

 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів за спеціальністю 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва, результатів перевірки діяльності на місці та на підставі особистого ознайомлення з педагогічними працівниками, вивчення стану навчальних лабораторій і кабінетів, об’єктів соціальної інфраструктури і бібліотечного фонду є всі підстави зробити висновок, що матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення та кадровий потенціал відповідають рівню підготовки фахівців заявленої на акредитацію спеціальності – державним вимогам та стандартам.

Проведена акредитаційна експертиза дає підстави комісії зробити висновок, що:

- ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва може бути акредитований за I (першим) рівнем акредитації з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання і 40 осіб заочної форми навчання.

 

 

 17 грудня 2015 року

 

 

Експерти:

 

Декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії 

 

 

 

 

     ___________________    І.М.Дідур

 

Завідувач агрономічним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу 

 

 

 

       __________________   Р.О. Танасієнко

 

Завідувач технологічним відділенням

по виробництву та переробці продукції

тваринництва Мигійського коледжу

Миколаївського національного аграрно-

го університету.                                                       __________________В. В. Чумак

 

«З експертними висновками ознайомлені»

В.о. ректора,  перший проректор, доцент кафед-

ри  захисту і карантину рослин, кандидат сільсь-

когосподарських  наук.                                                   ______________І.  І. Мостов’як

 

Директор ВСП Тальянківського агротехнічного

коледжу Уманського національного

університету садівництва                                  _______________В.О. Крошка

 

Порівняльна таблиця критеріїв та вимог до акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»

спеціальність 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» у ВСП Тальянківському агротехнічному коледжі

Уманського національного університету садівництва

№ з/п

Назва показники

Значення показнику (нормативу)

Фактичне значення

Відхилення фактичного значення показника від нормативного

1

2

3

4

5

1. Загальні вимоги

1.1.

Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+

-

1.2.

Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

50 осіб денної форми навчання

50 осіб денної форми навчання

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

у тому числі на постійній основі

-

-

-

2.2.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

-

-

-

 

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

-

-

-

2.3.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

-

-

-

з них:

 

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

-

-

-

2.4.

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану):

 

 

 

 

 

 

 

І - цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

25

72,0

+47

ІІ - цикл математичної та природничо-наукової підготовки

25

82,0

+57

ІІІ - цикл професійної та практичної підготовки

25

67,0

+42

2.5.

 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

-

2.6.

Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

 

-

-

-

доктор наук або професор

-

-

-

кандидат наук, доцент

-

-

-

3. Матеріально-технічна база

3.1.

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

-

3.2.

Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

+30

 

 

 

 

 

3.3.

Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

10,8

+4,8

3.4.

Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

3

-

-

3.5.

Наявність пунктів харчування

+

+

-

3.6.

Наявність спортивного залу

+

+

-

3.7.

Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

-

3.8.

Наявність медичного пункту

+

+

-

4.Навчально-методичне забезпечення

4.1.

 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

-

4.2.

Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

-

4.3.

Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

-

4.4.

 

4.4.1.

Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби):

Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

-

4.4.2.

Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

100

-

4.4.3.

Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

-

4.5.

Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

100

-

4.6.

Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

100

-

4.7.

Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

-

4.8.

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

100

-

4.9.

Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

-

5. Інформаційне забезпечення

5.1.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

-

5.2.

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

3

3

-

5.3.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

14

+11

5.4.

Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

 наявність обладнаних лабораторій

 наявність каналів доступу

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

-

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

6.1.

Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

 

 

 

6.1.1.

Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

-

 

6.1.2.

Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

-

6.1.3.

Чисельність науково-педагогічних і педагогічних працівників, які обслуговують спеціальність, займаються удосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників і працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи, %

100

100

-

6.2.

Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше %

 

 

 

6.2.1.

Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

 

 

 

6.2.1.1.

Успішно виконані контрольні завдання; %

90

98,5

+8,5

6.2.1.2.

Якісно виконані контрольні завдання (на 5 i 4), %

50

55,4

+5,4

6.2.2.

Рівень знань студентів з природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

 

 

 

6.2.2.1.

Успішно виконані контрольні завдання; %

90

98,9

+8,9

2.2.2.

Якісно виконані контрольні завдання (на 5 i 4), %

50

56,1

+6,1

6.2.3.

Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:

 

 

 

6.2.3.1.

Успішно виконані контрольні завдання; %

90

99,0

+9,0

6.2.3.2.

Якісно виконані контрольні завдання (на 5 i 4), %

50

56,1

+6,1

6.3.

Організація наукової роботи

 

 

 

6.3.1.

Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів

-

-

-

6.3.2.

Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

-

6.4.

Наявність органів студентського самоврядування

+

+

-

 

Експерти:

Декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії 

 

 

 

____________ І.М.Дідур

 

Завідувач агрономічним відділенням Іллінецького державного аграрного коледжу

 

 

 

____________Р.О. Танасієнко

Завідувач технологічним відділенням

по виробництву та переробці продукції

тваринництва Мигійського коледжу

Миколаївського національного аграрно-

го університету.                                                                  __________________В. В. Чумак

 

«З експертними висновками ознайомлені»

 

В.о. ректора,  перший проректор, доцент кафед-

ри  захисту і карантину рослин, кандидат сільсь-

когосподарських  наук.                                               ______________І.  І. Мостов’як

 

 

Директор ВСП Тальянківського агротехнічного

коледжу Уманського національного

університету садівництва                                       _________________ В.О. Крошка

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ  ВИСНОВКИ

за результатами проведення акредитаційної

експертизи підготовки фахівців галузі знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»

спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції

тваринництва»

освітньо - кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

 

Навчальний заклад:                    ВСП   Тальянківський агротехнічний коледж

                                                     Уманського національного університету

                                                     садівництва

Освітньо – кваліфікаційний рівень:  «Молодший спеціаліст»

 

Експерти:

Дідур Ігор Миколайович – декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії;

Танасієнко Роман Олександрович – завідувач агрономічного відділення Іллінецького державного аграрного коледжу;

Чумак Вікторія Валентинівна - завідувач технологічного відділення по виробництву та переробці продукції тваринництва Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

 

2015

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки фахівців

галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»

спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у Тальянківському агротехнічному коледжі

Уманського національного університету садівництва

Згідно з Положенням про  акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,     затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  9 серпня 2001 року №978, та наказом Міністерства освіти і науки України №2023л від 11.12. 2015 року у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва з 15.12.15 року по 17.12.15 року експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії:

Дідур Ігор Миколайович – декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова комісії;

Члени комісії:

                     Танасієнко Роман Олександрович – завідувач агрономічного відділення Іллінецького державного аграрного коледжу;

Чумак Вікторія Валентинівна - завідувач технологічного відділення по виробництву та переробці продукції тваринництва Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

Комісія розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

Перевірка діяльності за акредитованою спеціальністю у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва  (далі –Коледж), проведена  експертами відповідно до: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищ (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978); Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 року № 801 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» ; Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №689); Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 року №16); Ліцензійних умов надання освітніх послуг у

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                        

сфері вищої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від   24 грудня 2003 року № 847) у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 року № 1377.

Висновки розроблено на підставі аналізу:

- матеріалів акредитаційної справи підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» освітньо – кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», підготовлених коледжем;

- відповідності до встановлених законодавством вимог щодо навчально – методичного, кадрового, матеріально – технічного забезпечення  спеціальностей;

- фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів та лабораторій;

- навчально - методичного забезпечення навчального процесу та організації навчальної, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;

- контрольних замірів рівня знань студентів за ККР з циклів дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо - наукової підготовки, професійної та практичної підготовки;

- звітів про проходження навчальних та переддипломних практик.

 

 

 1. 1.     Загальна характеристика Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва.

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва був заснований у 1921 році як агрошкола – філія Уманського агротехнічного технікуму. У 1926 році навчальний заклад було реорганізовано у трирічну сільськогосподарську школу, а у 1929 році – у сільськогосподарський технікум. У 1968 році згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР №55-К від 25.01.1968р. на базі місцевого колгоспу “Перемога” і зоотехнікуму створено єдину навчально-виробничу структуру – радгосп-технікум.

У 1976 році у Тальянки було переведено агрономічне відділення Звенигородського сільськогосподарського технікуму. У 1978 році у технікумі відкрито електромеханічне відділення.

У 1998 році згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 154 від 25.05.1998р. радгосп-технікум був перейменований у Тальянківський державний аграрний технікум.

У 2003 році технікум було розділено на дві структури: виробничу – державне сільськогосподарське підприємство “Тальянківське” і, власне, навчальне – Тальянківський державний аграрний технікум.

На підставі наказу Міністерства аграрної політики України № 626 від 11.11.2005 року Тальянківський державний аграрний технікум реорганізовано шляхом приєднання у Тальянківський технікум Уманського державного аграрного університету.

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

На підставі наказу Уманського національного університету садівництва №20-10/43 від 03.03. 2010 року перейменувати Тальянківський технікум Уманського державного аграрного університету на ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва.

Коледж здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України молоді та спорту, виданою 14 серпня 2012 року, серія АД № 072634.

Коледж атестований згідно з протоколом ДАК № 86 від 10 березня  2011 року.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про освіту”, Конституції України, концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України до 2015 року, концепції національного виховання, Державної національної програми “Освіта України ХХІ ст.”, указів, розпоряджень Президента України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України  молоді та спорту,  Міністерства аграрної політики та продовольства України, Положення про вищий навчальний заклад та власного статуту.

 Підготовку молодших спеціалістів для аграрного сектору економіки коледж проводить у тісній взаємодії з районними управліннями сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій та обласним управлінням сільського господарства та продовольства обласної державної адміністрації.

При прийомі на навчання до коледжу надаються переваги і пільги сільській молоді.

Підготовка молодших спеціалістів проводиться за рахунок державного бюджету, коштів підприємств і організацій, коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів між коледжем та підприємствами і організаціями, колективними сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, приватними особами.                                                                      

Коледж готує кадри із спеціальностей:

Спеціальність 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”

Спеціальність 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Спеціальність 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”

Спеціальність 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

На заочній формі навчання:

Спеціальність 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”

Спеціальність 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Спеціальність 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”

Спеціальність 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”

Спеціальність 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Коледж, єдиний навчальний заклад в Черкаській області, який готує молодших спеціалістів за спеціальністю 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва” і - 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Державне замовлення прийому студентів до коледжу виконується. Крім того, коледж готує спеціалістів на контрактній основі за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб по спеціальностях 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”  і - 5.060010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”.

Тальянківський аграротехнічний коледж з 2005 р. входить в структуру Уманського національного університету садівництва, а також має договори про творчу співпрацю з Білоцерківським національним аграрним  університетом, Кіровоградським  національним технічним університетом, Уманським педагогічним університетом, Черкаським державним технологічним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування , Одеською академією будівництва  і архітектури .

Усі  навчальні дисципліни , що вивчаються в коледжі, забезпечені програмами.

Методика роботи в коледжі координується методичною радою. Викладачі готують  методичні розробки, посібники, робочі зошити. Щорічно відбувається, згідно з планом, підвищення кваліфікації викладачів. Для цього застосовують найрізноманітніші форми: проведення методичних конференцій, курси підвищення   кваліфікації, стажування викладачів  коледжу на кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV  рівнів акредитації, стажування на виробництві.

Викладання всіх навчальних дисциплін ведеться державною мовою.

Бібліотечний фонд налічує близько 75 тис. екземплярів і постійно  поповнюється.

Навчальна площа складає 8852 м2 і включає в себе:

 • Два навчальних корпуси, в яких розміщено 22 кабінети, 24 лабораторії.                                                                                                                                       
 • Навчально-виробничу майстерню, актову залу на 420 місць, бібліотеку з читальною залою на 100 місць, три гуртожитки  на 660 місць, їдальню на 220 місць, буфет, медпункт.
 • Спортивно-оздоровчий комплекс, в який входять стадіон, спортивна зала, атлетична зала, спортивні майданчики, стрілецький тир.

Навчальна база для практичної підготовки включає  навчально - дослідне господарство з  357 га орної землі, навчально-виробничу майстерню, тепличне господарство. Студенти коледжу проходять практику на договірних умовах  в Іллінецькому державному аграрному коледжі, Немирівському будівельному коледжі Вінницького  національного  аграрного університету, Уманському агротехнічному коледжі, у Тальнівському  газовому господарстві.

      Освітню діяльність в коледжі здійснюють 72 штатних викладачів, а також  залучаються до читання лекцій і проведення  практичних занять провідні спеціалісти з виробничих підрозділів.

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                        

    В коледжі працюють:

-         кандидат сільськогосподарських наук – 2

-         викладачі–методисти – 4

-         викладачі вищої категорії – 48

-         викладачі І категорії – 13

-         викладачі ІІ категорії – 8

-         спеціалісти - 1

Між коледжом і ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації постійно підтримуються творчі зв’язки  в питаннях  провадження нових сільськогосподарських технологій.

Навчальний заклад очолює призначений за контрактом директор Крошка Віктор Олександрович, який закінчив Українську Сільськогосподарську Академію за спеціальністю “Автоматизація сільськогосподарського виробництва” та педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії зі спеціальності “Електрифікація сільського господарства”. На посаді директора працює з 2003 року.

Загальну характеристику Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва подано в таблиці 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

Таблиця 1                   

Загальна характеристика

Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС

№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна

(очна)

Форма навчання

Заочна

Форма навчання

1

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

325

210

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

-         молодший спеціаліст

325

210

2

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

610

362

у т.ч. за формами навчання:

 

 

-         денна (очна) (осіб)

610

362

-         вечірня  (осіб)

 

 

-         заочна, дистанційна (осіб)

-

362

3

Кількість навчальних груп (одиниць)

24

14

4

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей,

5

5

 

   за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

 

 

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

-         молодший спеціаліст (одиниць)

5

5

5

Кількість кафедр  (предметних (циклових ) комісій),

7

(одиниць)

 

з них випускових (одиниць)

4

6

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)

4

7

Загальні навчальні площі будівель (кв.м)

8852

з них:

 

-         власні (кв.м.)

8852

-         орендовані (кв.м.)

-

8

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду (кв.м.)

-

9

Інше 

-

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Основним завданням та напрямами діяльності коледжу згідно Програми перспективного розвитку є:

-         підготовка висококваліфікованих молодших спеціалістів для різних галузей агропромислового комплексу, які б поєднували високу професійну майстерність з достатнім освітнім рівнем;

-         співпраця з Іллінецьким коледжом Вінницького  НАУ з питання можливості кращим студентам проводити виробничу практику за кордоном та створення їм умов для поглиблення вивчення іноземної мови;

-         залучення викладачів університету  до читання лекцій для студентів коледжу;

-         постійне поповнення та удосконалення навчально-матеріальної бази;

-         забезпечення умов для всебічного розвитку особистості, індивідуальна робота з обдарованою молоддю;

-         поліпшення культурно-побутових умов студентів;

-         створення найбільш безпечних умов праці;

-         соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

-         забезпечення набуття студентами міцних знань у галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

-         забезпечення умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців.

Контингент студентів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» складає 137 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Висновок

 

Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва має повний комплект нормативно-правових документів в оригіналі, що підтверджують його право на провадження діяльності у сфері вищої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 1. 2.     Формування контингенту студентів

        Успіх в справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів в значній мірі залежить від якості набору майбутніх спеціалістів. Вчасний та правильний вибір старшокласниками майбутньої професії, узгоджений з можливостями та попитом на ринку праці, допоможе вирішити проблему безробіття, задоволення матеріальних та духовних проблем суспільства. Мотивація професійного вибору, відношення студента до навчального закладу, його професійна орієнтація та плани залежать    в багатьох     випадках     від       інформації,    яку    він    отримає  в      процесі

професійного самовизначення.  Тому колектив Тальянківського агротехнічного  коледжу  спрямовує значні зусилля на проведення профорієнтаційної роботи. Вона здійснюється планово та безперервно і спрямована на пропаганду професій.

        Під час формування контингенту навчальний заклад має єдину програму цільового набору абітурієнтів. Профорієнтаційна робота не переривається протягом навчального року. При здійсненні профорієнтації значне місце займає реклама. Зокрема, інформація розташовується на сайті коледжу.

         При проведенні профорієнтаційної роботи  коледж активно співпрацює із засобами масової інформації. Оголошення про набір студентів  друкується в обласній газеті „Вечірні Черкаси”, «Нова доба», «Молодь Черкащини» районній –«Дзвін», «Тальнівщина», « Колос», «Рідна земля» передається по обласному телебаченню  та районному радіомовленню. 

         Для проведення роз’яснювальної і профорієнтаційної роботи по набору вступників широко залучаються студенти стаціонарного і заочного відділень при направленні їх на виробничу переддипломну практику.

         За кожним районом  області закріплено викладачів, які безпосередньо відповідають за ефективність профорієнтаційної роботи в них.

       Для ближчого знайомства з навчальним закладом  проводяться Дні відкритих дверей. Запрошення та програма Днів відкритих дверей оголошується у засобах масової інформації, по школах району та області.

          Працює коледж  над питанням прогнозування потреби в спеціалістах.

         З цією метою налагоджуємо ділові контакти з районними управліннями агропромислового  розвитку усіх районів Черкаської області.

Значну допомогу в проведенні профорієнтаційної роботи надають випускники коледжу, які добре зарекомендували себе своїми виробничими і людськими якостями.

         Підготовка молодших спеціалістів за  спеціальністю «Виробництво і переробка продукції тваринництва» проводиться на денній та заочній  формах. Ліцензований обсяг становить 100 осіб. та 40 осіб. відповідно. Прийом абітурієнтів

 

                     Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

на денну форму здійснюється в основному на основі базової середньої освіти.

 Навчання студентів на денній формі здійснюється в основному за державним замовленням. Як свідчать дані таблиці 1, конкурс абітурієнтів на денну форму коливається від 1,2 до 1,6 заяв на 1 місце. Державне замовлення на прийом по даній спеціальності протягом 2011-2015 рр. становить 40-70 чол. на денну форму,  на заочну 16-50 чоловік.

          Аналіз  якісних і кількісних показників формування контингенту студентів засвідчує тенденцію до їх погіршення, особливо на заочній формі. Конкурс абітурієнтів має тенденцію до зниження. Це насамперед, зумовлено:                          

 - складною економічною ситуацією в державі;

- зменшення кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

- збільшення кількості вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;

- відкриття нових, престижних і перспективних спеціальностей;

- різке зменшення робочих місць у аграрному секторі.

Питання профорієнтаційної роботи знаходяться під постійним контролем адміністрації коледжу. На оперативних нарадах та на засіданнях педагогічної ради заслуховуються звіти про роботу приймальної комісії та результати прийому та визначаються напрямки щодо її покращення.

Показники формування контингенту студентів наведено в таблиці 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Таблиця 2

Показники формування контингенту студентів

зі спеціальності 5.09010201 „Виробництво і переробка продукції тваринництва”

№ п/п

Показник

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)

(денна/заочна форма)

 

 

100/50

 

100/50

 

100/50

 

100/50

 

100/50

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)

- денна форма

   • в т.ч. за держзамовленням

- заочна форма

   • в т.ч. за держзамовленням

- нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою

- таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію

- зарахованих на пільгових умовах

- з якими укладені договори на підготовку

121

71

71

50

50

 

-

-

 

7

-

105

69

69

36

16

 

-

-

 

4

-

84

46

46

38

16

 

-

-

 

10

-

95

44

44

48

-

 

-

-

 

3

-

41

41

41

-

-

 

-

-

 

1

-

3.

Подано заяв на одне місце за формами навчання:

- денна

- інші форми навчання(заочна форма)

 

 

1,3

0,5

 

 

1,2

0,35

 

 

1,6

0,3

 

 

1,4

-

 

 

1,3

-

4.

Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення:

- денна форма

- інші форми навчання (заочна форма)

 

 

1,6

2,0

 

 

1,5

1,3

 

 

1,5

2,6

 

 

1,5

-

 

 

1,6

-

5.

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на скорочений термін навчання на:

- денну форму

- інші форми навчання (вказати за якою формою)

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

*Примітка. Прийнято на навчання  на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання).

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

Висновок

Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва дотримується законодавчих та нормативних вимог при проведенні прийому студентів.

Експертний аналіз підтвердив, що вибір студентів спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» ОКР «Молодший спеціаліст» відповідає потребам регіону. Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до ліцензованого обсягу та чинного законодавства України без порушень. Організаційні та рекламні заходи забезпечують формування якісного складу студентів для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

 1. 3.     Зміст підготовки фахівців.

 

Колектив  Тальянківського агротехнічного коледжу здійснює навчально – виховний процес відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту” та державних стандартів.

Організацію і зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 „Виробництво і переробка продукції тваринництва” забезпечують удосконалені, адаптовані до вимог сьогодення навчальні плани і програми, які передбачають суттєве покращення підготовки майбутніх фахівців на основі гуманізації, посилення фундаментальності вищої освіти, інтеграції навчального процесу з наукою та виробництвом

Коледж дотримується норм обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки молодшого спеціаліста, викладених в діючій освітньо-професійні програмі, затвердженій в установленому порядку і впровадженій  для напряму 0901 «Сільське господарство і лісництво», для дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та професійно-практичної підготовки.

Враховуючи вибіркові дисципліни зі спеціальності та спрямованість на переробну промисловість, розроблено та затверджено в установленому порядку варіативну компоненту ОПП.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика, якою керується коледж, затверджена в 2013 р. в установленому порядку Міністерством науки і освіти України і містить перелік посад та вимог, яким повинен відповідати випускник стосовно виконання ним виробничих функцій, типових завдань, подальшої професійної діяльності, вміння розв’язувати проблеми та завдання соціальної діяльності та вимог до професійного відбору абітурієнтів на дану спеціальність.   

        Враховуючи специфіку галузі затверджено вибіркові дисципліни, розроблено варіативну компоненту ОКХ, затверджену випускаючою цикловою комісією, педагогічною радою  та директором коледжу.

Відповідно до складових  Галузевих стандартів вищої освіти в коледжі розроблено навчальний та робочі плани, робочі програми та інша документація показано в таблиці 3.

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

Таблиця 3

Розподіл  навчального часу за циклами дисциплін

 

Цикли підготовки

 

Загальна кількість

    годин

Кредитів

ECTS

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

901

25,07

        в т.ч.                      нормативна частина

847

23,57

                                       варіативна частина

54

1,5

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

1107

30,75

        в т.ч.                       нормативна частина

999

18,5

                                       варіативна частина

108

12,25

Цикл професійної та практичної підготовки

6028

111,6

       в т.ч.                       нормативна частина

3840

71,1

                                       варіативна частина

2188

40,5

Разом

8036

167,42

          в т.ч.                   нормативна частина

5686

113,17

                                     варіативна частина

2350

54,25

екзаменаційна сесія

324

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

Висновок

Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва ОКР «Молодший спеціаліст» у Тальянківському  

агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва відповідає освітньо-професійній програмі  молодших спеціалістів.

Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» денної та заочної форм навчання відповідають галузевому стандарту підготовки фахівців.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів  вищих навчальних закладів України» і має повне методичне забезпечення.

При проведенні підсумків  державної атестації використовується розроблені і відповідним чином затверджені критерії оцінювання знань та вмінь випускників, що відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності  5.09010201  «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

 1. 4.     Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту” та державних стандартів колектив Тальянківського агротехнічного  коледжу здійснює навчально – виховний процес, який базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності.

Вся навчально – методична та організаційна робота в коледжі спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентноспроможних на ринку праці, всебічно розвинених фахівців.

         Для розкриття і стимулювання педагогічного таланту викладачів заохочується їх самостійність та творчість. Їм надається свобода у плануванні навчального процесу відповідно до прийнятих нормативів, у застосуванні інноваційних технологій, модульної системи навчання, проведенні комп’ютеризації навчального процесу, тестуванні та визначення інтелектуального і духовного рівнів студентів з метою підвищення організації та вдосконалення навчально – методичної та виховної роботи.

         Методична робота в коледжі структуризується відповідно до завдань, які вирішуються в навчальному закладі. В коледжі  функціонують:

-         педагогічна рада;

-         методична рада;

-         предметні циклові комісії;

-         об’єднання кураторів груп та вихователів гуртожитків;

-         школа педагогічної майстерності молодих викладачів.

Організацію і зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 „Виробництво і переробка продукції тваринництва” забезпечують удосконалені, адаптовані до вимог сьогодення навчальні плани і програми, які передбачають суттєве покращення підготовки майбутніх фахівців на основі гуманізації, посилення фундаментальності вищої освіти, інтеграції навчального процесу з наукою та виробництвом.

Планування навчального процесу ведеться згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженою наказом Міністерства освіти України №161 від 2.06.1993 р., Законом “Про освіту” та іншими нормативними актами з питань освіти.

З метою реалізації Закону України «Про мову» навчальний процес здійснюється українською мовою.

Діючі навчальні програми з дисциплін розроблені і видані Науково-методичним центром аграрної освіти Міністерства АП . Навчальні програми вибіркових дисциплін складені викладачами, розглянуті та схвалені на    засіданні

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

 циклової комісії і затверджені директором коледжу. Комісія коригує зміни навчальних програм у зв’язку зі змінами в організації навчального процесу, виробництва, науки, які затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

До діючих навчальних планів цикловою комісією спеціальних дисциплін розроблено і затверджено в установленому порядку робочі програми, складені у відповідності з діючими навчальними та затверджені в установленому порядку заступником директора з навчальної роботи.

Згідно робочих навчальних програм з кожної дисципліни розроблено навчально-методичне забезпечення, яке включає: плани лекційних, семінарських та практичних занять, методичний комплекс кожного заняття, завдання для самостійної роботи, контрольні завдання для перевірки знань та вмінь студентів, тестові завдання тощо.

 Робочі навчальні програми містять також критерії оцінювання знань студентів, які чітко обумовлюють умови виставлення оцінок.

Навчальний процес в коледжі здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольно – облікові заходи.

Основні види занять в коледжі: лекції, семінарські, контрольно – облікові заняття, уроки на виробництві, інтегровані, індивідуальні, практичні заняття, нетрадиційні уроки, захист робіт на виробництві, заліки з модулів, курсові роботи, навчальні екскурсії  тощо.                            

На засіданнях педагогічної ради, методичної ради,  циклової комісії регулярно розглядаються питання покращення навчально – виховного процесу, підвищення кваліфікації викладачів агрономічних дисциплін, їх стажування на виробництві, написання методрозробок, внесення змін в навчальні програми, взаємовідвідування занять, аналіз обов’язкових директорських контрольних робіт, підготовка екзаменаційної документації, завдання для заліків з модулів, з самостійної роботи студентів, стан практичного навчання, робота предметних і технічних гуртків, використання ТЗН і комп’ютерної техніки в навчальному процесі, робота кабінетів та лабораторій, проведення і аналіз відкритих занять, успішність і дисципліна студентів, ведення документації, вдосконалення комплексу методичного забезпечення і інші питання організаційного та методичного характеру.

         Комплекс методичного забезпечення  дисциплін включає в себе:

 1. Витяг з навчального плану
 2. Типову програму з дисципліни
 3. Робочі навчальні програми з дисципліни
 4. Програми всіх видів практик, що передбачені навчальним планом

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

 

 1. Навчально – методичні картки занять
 2. Конспекти (тези) лекцій
 3. Інструкційно-методичні матеріали до семінарських лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студентів
 4. Рубіжний контроль знань з модуля
 5. Завдання для програмованого контролю знань
 6. Питання комплексних контрольних завдань
 7. Питання до екзаменаційних білетів
 8. Екзаменаційні білети
 9. Завдання на курсові роботи (проекти).

 

Навчально – методичні комплекси дисциплін знаходяться в кабінетах і лабораторіях.

Викладачі активно працюють над розробкою навчальних програм, електронних посібників, які експонуються на виставці досягнень НМЦ. Для покращення засвоєння  теоретичного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення студентами  спеціальності „Виробництво і переробка продукції тваринництва”, викладачі розробляють опорні конспекти з планом і основними тезами, розмножують  їх, і через читальний зал ці матеріали видаються студентам для опрацювання в позаурочний час. Ця форма засвоєння знань широко практикується в коледжі, вона значно економить час і студента, і викладача.

Методична робота в коледжі ведеться в двох напрямках:

 - надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічної та методичної підготовки;

- запровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, нових форм і методів навчання.

Навчальним планом передбачено виконання студентами курсових робіт з двох  дисциплін: Технологія виробництва продукції рослинництва та Організація і планування діяльності аграрних формувань. Для забезпечення належної роботи студентів викладачами вказаних дисциплін розроблені методичні вказівки по виконанню курсових робіт, затверджені теми та варіанти завдань.   

Контрольні заходи включають в себе поточний та підсумковий контроль. Одним з елементів контролю знань студентів є державна підсумкова атестація, яка проводиться у формі комплексного державного екзамену. Завдання на екзамен затверджені на цикловій комісії.  

Згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу спеціальності  передбачається практична підготовка майбутніх фахівців     з  метою набуття ними

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

 

 професійних та практичних знань, умінь та навичок, прийняття самостійних рішень під час роботи за спеціальністю.

З усіх видів практик: ознайомлювальної, навчальної, з робочої професії, технологічної, переддипломної - розроблені програми та методичні вказівки, які отримують студенти. Тематичні плани практик розроблені викладачами на основі типових, розроблених та затверджених Науково-методичним центром аграрної освіти Міністерства АП України.

Методичні вказівки мають наступні розділи:

- мета і завдання практики;

- розподіл бюджету часу;

- тематичний план;

- зміст практики;

- додатки

        Набуттю глибоких практичних навичок, вивченню і запровадженню новітніх технологій сприяє  наявність власних  лабораторій та майстерень.

             Тальянківський агротехнічний коледж в питаннях проведення різних видів практик тісно співпрацює з господарствами свого та ближніх районів. Угоди про проходження практик укладені з  передовими господарствами. Конкретна інформація про регламент  організації виробничих практик, наявність програм і баз для проведення практик наведено в таблиці 20.

       Основними джерелами поповнення знань студента і спеціаліста є підручники та навчально – методичні  посібники.  Тому в   навчальному   закладі  велика    увага  

приділяється розширенню фонду бібліотеки зі спеціальної літератури. Значними джерелами комплектування фондів бібліотеки є видавництва «Генеза», «Аграрна освіта», «Школяр», «Вища школа», «Урожай», «Либідь».

           Для всебічного задоволення інформаційних потреб користувачів працює читальна зала бібліотеки. Вона має площу 287 м2  і нараховує 100 посадочних місць. Режим роботи читальної зали: з 8.00 до 19.00 год., користувачів обслуговують 4 бібліотечних працівники. Навчальний і науковий фонди бібліотека комплектує згідно з тематико-типологічним планом і профілем комплектування, використовуючи для цього тематичні плани видавництв, книготорговельні бюлетені, рекламні листи, враховуючи зміни в навчальних планах та програмах дисциплін. Для здійснення підготовки фахівців галузі  бібліотека забезпечена навчальною літературою згідно з навчальним планом спеціальності.   

           На 1.12.2015 року загальний фонд бібліотеки налічував 73380 примірників, в тому числі 3025    примірників зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва». За 2015 рік бібліотека придбала 341 примірників, в тому числі   63

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

примірників  зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва». В 2014 році придбано 200 примірників на суму 10824,45 грн.

          Комплектується фонд періодичних видань, які є незамінним джерелом найновішої інформації.

         Робота по комплектування фонду підручниками та навчальними посібниками ведеться постійно. Навчальна література у фонді становить переважну кількість, а саме 90%. Кількість томів навчальної літератури на одного студента становить 120 примірників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур        

Висновок

Фахову підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» забезпечено на 100 % навчально-методичними матеріалами, підручниками та навчальними посібниками у відповідності  до вимог Міністерства освіти і науки України .

Практична підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасного програмного забезпечення.

Навчально - методичне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                        

 1. 5.     Кадрове забезпечення навчально – виховного процесу.

Навчальний процес підготовки фахівців спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» забезпечують 33 викладачі із яких: 1 викладач – кандидат наук, 3 викладачі- вища методист, 18 викладачів – вища,  8 викладачі -1 категорія ,2 викладачі- ІІ категорія, 1 викладач- спеціаліст. Всі викладачі працюють за основним місцем роботи, мають вищу фахову освіту (100 %). Стаж педагогічної роботи  8 викладачів становить більше 15 років.  

Основу викладацького складу, який здійснює підготовку майбутніх фахівців спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», складають викладачі випускової циклової комісії      технологічних дисциплін, яка включає 9 викладачів із них: 6- викладачів вищої категорії  (  66 % ), 2 – викладачі першої категорії ( 22 %), 1 – викладач другої категорії ( 11%).  Педагогічний стаж роботи більше   15  років мають 8 викладачів. Всі 9 викладачів (100%) мають вищу фахову освіту (таблиця 4).

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського НУС за основним місцем роботи, складає 100% . За циклами підготовки:

-         цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає – 33%

-         цикл математичної та природничо-наукової підготовки складає -27%

-         цикл професійно-практичної підготовки  складає  -40%.

Іщенко  Микола Семенович – голова циклової комісії технологічних дисциплін, викладач вищої категорії. У 1976 році закінчив Білоцерківський  сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветлікар». У коледжі працює на посаді викладача з 1983 року.  Наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 21 березня 2011 року нагороджений заохочувальною відзнакою «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України».

 Щорічно згідно Закону України «Про вищу освіту» та Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України проводиться атестація викладачів, які підлягають черговій атестації.

Кожен педагогічний працівник проходить атестацію один раз на 5 років з обов’язковим підвищення кваліфікації за планом. Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної діяльності і загальної культури педагогічних працівників.

Всі викладачі 100 % мають вищу фахову освіту. Станом на 20.09.2015 року 100 % викладачів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування при  Білоцерківському національному аграрному університеті..

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Висновок

Педагогічний склад циклової комісії технологічних дисциплін повністю відповідає вимогам щодо акредитації спеціальності.

Кадровий склад викладачів Тальянківського агротехнічного коледжу  Уманського національного університету садівництва, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»та педагогічна кваліфікація відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Рівень кадрового забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва  відповідає державним вимогам щодо акредитації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

 1. 6.     Матеріальне технічне забезпечення навчального процесу

Навчально - матеріальна база Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного аграрного університету загальною площею 17655м2  включає: 2 навчальні корпуси, 3 гуртожитки, навчально-лабораторні приміщення, бібліотеку. Забезпеченість навчальними площами на 1 студента складає біля 17 м2, тобто досягнута відповідність до норм встановлених ВСН 51-86 Державного комітету по цивільному будівництву та архітектурі на СН і П ІІ -68-78 «Вищі навчальні заклади.

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побітові, спортивні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В 2.2 – 8-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 № 117.

Всі іногородні забезпечуються місцями в гуртожитках.

Студентська їдальня розрахована на 220 посадових місць.

Актова зала  розрахована на 350 місць.

Бібліотеку з читальною залою на 100 місць.

Три гуртожитки на 660 місць.

Санітарний стан усіх приміщень, що забезпечує навчальний процес – задовільний, їх експлуатація проводиться у відповідності  із встановленими нормами. Наявність у всіх кабінетах, лабораторіях необхідного обладнання дає можливість проводити заняття згідно з робочими навчальними планами, що повною мірою забезпечує організацію навчального процесу згідно з вимогами навчального плану і типових програм навчальних дисциплін зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва». Приміщення відповідають вимогам нормативних документів з охорони праці і правил пожежної безпеки.

 Всі навчальні лабораторії перебувають у робочому стані і обслуговуються кваліфікованим навчально-технічним персоналом. Вони забезпечені обладнанням та матеріалами, необхідними для проведення навчального процесу з дисциплін.

Бібліотека коледжу розміщена на 1 поверсі навчального корпусу: зала для видання літератури та читальна зала на 100 місць. Співвідношення посадових місць у читальній залі  до загального контингенту студентів становить – 16%.. Загальна площа бібліотеки 287 м2..

З метою забезпечення студентів літературою з фаху, комплектування ведеться з різноманітних джерел. З дня заснування  використовуються всі можливості для інформаційно-бібліотечного забезпечення навчального процесу з спеціальності « Виробництво і переробка продукції тваринництва». Рівень забезпеченості студентів

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» підручниками та навчальними посібниками відповідає встановленим вимогам..

Читальна зала, бібліотека та методичний кабінет забезпечені необхідними фаховими періодичними виданнями зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

Навчальний процес по підготовці фахівців зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» проводиться на власній навчальній базі, яка включає в себе:

Навчальні корпуси №1, №2,  де розміщені кабінети і лабораторії, що забезпечують підготовку студентів із загальноосвітніх, соціально-економічних та правових дисциплін,  кабінети і лабораторії, що забезпечують професійне та практичну підготовку майбутніх фахівців.  В корпусі розміщені також спортивна зала, актова зала, музей ВВВ та ін..

Згідно з діючими навчальними планами в коледжі діють 22 кабінети, 24 лабораторії.

Рівень забезпеченості студентів спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» підручниками та навчальними посібниками відповідає встановленим вимогам. Приміщення відповідають вимогам нормативних документів з охорони праці і правил пожежної безпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

Висновок

 

Матеріально-технічне оснащення кабінетів, лабораторій в повній мірі забезпечує виконання вимог навчальних планів і програм підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» і відповідає акредитаційним умовам, а саме:

-         забезпеченість навчальними лабораторіями та обладнанням, які є необхідними для виконання навчальних програм – 100 %

-         забезпеченість студентів гуртожитком  - 100%

-         забезпеченість пунктами харчування, спортивним закладами та іншим відповідає чинним нормативам 100%

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові, спортивні) коледжу  відповідають санітарно-гігієничним нормам, вимогам нормативних документів з охорони праці та правил пожежної безпеки, державним будівним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р. №117 та чинним нармам з охорони праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

 1. 7.     Якість підготовки і використання випускників

Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» за кошти державного бюджету. Прийом проводиться на підставі ліцензії з ліцензованим обсягом – 100 осіб на денну форму навчання та 50 осіб на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

План прийому студентів виконано повністю. Конкурс студентів на одне місце складає  1.3.

Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва зорієнтований на агропромисловий регіон, який має стабільно високий попит на фахівців даної спеціальності.

Про результати освітньої діяльності коледжу зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції тваринництва» свідчать дані семестрового контролю знань студентів; перевірочних контрольних робіт з гуманітарної та соціально- економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки; результатів практичного навчання; виконання курсових робіт.

Семестровий контроль проходили 110 студентів спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва».

За зведеним даними семестрового контролю загальна успішність з усіх циклів дисципліни складає 98,9 %, якісна успішність 56,6 %; у тому числі за циклами: дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки  99,3  %, якісна успішність 59,9%, середній бал 5,6; дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 100%, якісна успішність 55,5 -%, середній бал 3,62; дисциплін професійної та практичної підготовки  100% якісна успішність 56%, середній бал 3,57 (таблиця 5)

Відомості з оцінками, які одержали студенти, додаються до матеріалів самоаналізу. Порівняння цих показників зі встановленим рівнем вимог щодо акредитації підтверджує їх відхилення в допустимих межах.

Коледж працює над питанням працевлаштування випускників відповідно до кваліфікації. Ведеться робота з адміністрацією передових господарств по проходженню переддипломної практики студентами з подальшим їх працевлаштуванням.

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Висновок

Якість підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва відповідає  існуючим вимогам та запитам виробництва.

Результати виконання ККР під час проведення самоаналізу та в період акредитаційної експертизи вказують на належний рівень підготовки студентів, оскільки  виявлені розбіжності не є суттєвими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Забезпечення якості вищої освітньої

Згідно Закону України « Про вищу освіту» розділ 5 ст.16 «Система забезпечення якості вищої освіти», та постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. №507 «Про внесення змін до Положення про акредитацію у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» у Тальянківському агротехнічному коледжі Уманського національного університету садівництва проведено такі заходи:

 1. Моніторинг абітурієнтів до вступу на ліцензовані спеціальності з урахуванням потреби центрального регіону України у фахівцях. В результаті моніторингу посилено профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, ліцеїв, професійних училищ, що розташовані на півдні України.
 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу та підвищення педагогічної майстерності зі спеціальності.
 3. Забезпечення публічності інформації шляхом оприлюднення результатів зрізів знань, поточних атестацій та рейтингу студентів коледжу в ранжируваному ряді кожного семестру.

Зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також претензій юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності (відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення) Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва із                          

заявленої для акредитації спеціальності 5.09010201 «виробництво і переробка продукції тваринництва» за період підготовки фахівців з 2011 по 2015 рік не виявлено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

 

 1. 8.     Висновки експертної комісії

На підставі проведеної експертизи щодо діяльності Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва з підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» комісія відзначає, що:

 1. Зміст підготовки повністю відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, навчальному плану та робочим програмам дисциплін. 
 2. Робота коледжу з підготовки фахівців, організація навчально-виховного процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України. У коледжі регулярно розглядаються та впроваджуються в життя заходи щодо вдосконалення змісту підготовки та методичного забезпечення навчального процесу. 
 3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу відповідає вимогам. Проводиться планове підвищення кваліфікації викладацького складу. 
 4. Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, які відповідають  санітарним нормам. Рівень матеріально-технічного забезпечення  навчального процесі відповідає сучасним вимогам. 
 5. Студенти при виконанні ККР показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, що свідчить про їх готовність до вирішення професійних знань. 
  1. 9.     Зауваження, побажання та пропозиції  експертної комісії щодо вдосконалення організації навчально-виховного процесу

-         посилити роботу із впровадженням у навчальний процес новітніх інформаційних технологій; 

-          своєчасно поновлювати існуючу матеріально-технічну базу за рахунок придбання сучасних ПЕОМ для здійснення навчального процесу та організації якісної роботи відділень;

-         активізувати роботу педагогічних працівників коледжу з узагальнення і розповсюдження передового досвіду професійної підготовки кадрів;

-         розширити завдання для самостійної роботи та визначити порядок їх оцінювання.

 

 

 

 

  Голова експертної комісії:                   І.М. Дідур                       

Загальний висновок

На основі поданих на чергову акредитацію матеріалів Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва, результатів перевірки діяльності на місці та на підставі особистого ознайомлення з педагогічними працівниками, вивчення стану навчальних лабораторій і кабінетів, об’єктів соціальної інфраструктури і бібліотечного фонду  є всі підстави зробити висновок, що матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення та кадровий потенціал відповідають рівню підготовки фахівців заявленої на акредитацію спеціальності – державним вимогам та стандартам.

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського Національного університету садівництва  нормативам і вимогам акредитації галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» ОКР «Молодший спеціаліст» додається (таблиця 6).

Проведена акредитаційна експертиза дає підстави комісії зробити висновок, що:  Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва може бути акредитований за І (першим) рівнем акредитації з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 100 осіб денної форми навчання та 50 осіб заочної форми навчання.

Експерти:

Декан агрономічного факультету Вінницького національного

аграрного університету, кандидат сільськогосподарських

наук, доцент, голова комісії.                                                                                  І.М.Дідур

 

Завідувач агрономічного  відділення Іллінецького

державного аграрного коледжу                                                                            Р.О. Танасієнко

 

Завідувач технологічного відділення  по виробництву і

переробці  продукції тваринництва Мигійського коледжу

Миколаївського національного аграрного університету                                    В.В. Чумак

 

«З експертними висновками ознайомлені»

в.о. ректора Уманського національного університету

садівництва,  перший проректор, доцент кафедри

захисту і карантину рослин, кандидат сільськогосподарських

наук.                                                                                                                         І.І. Мостов’як

Директор Тальянківського агротехнічного коледжу

Уманського національного університету садівництва                                       В.О.Крошка

 

«_____»____________________2015 року

Порівняльна таблиця відповідності

наявних умов провадження освітньої діяльності

критеріям та вимогам акредитації

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки 0901 „Сільське господарство і лісництво ”

Спеціальність 5.09010201 „Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Таблиця 6

 

 

Назва показника (нормативу)

 

 

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Молодший спеціаліст

Норматив-ний рівень

Фактичний рівень

Відхилення

1

2

3

4

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю),  обласною, Київською

+

+

-

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

100/40

по ліцензії

100/40

по заяві

 

 1. 1.      Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

 

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) 

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

 -

-

-

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

-

-

-

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

-

-

-

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

-

-

-

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

-

-

-

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

 

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

25

 

 

 

66

 

 

 

+41

- природничо-наукової(фундаментальної) підготовки

25

80

+55

- цикл професійної (фахової) підготовки:

25

21

+4

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

-

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

-

-

-

            доктор наук або професор

 -

-

-

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

-

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

+30

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

6

-

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

3

3

-

3.5. Наявність пунктів харчування

+

+

-

3.6. Наявність спортивного залу

+

+

-

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

-

3.8. Наявність медичного пункту

+

+

-

4. Навчально-методичне забезпечення

 4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

-

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

-

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

-

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих  навчальних програм дисциплін

 
 
 

100

 
 
 

100

 

 

 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби) 

100

100

-

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

-

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

100

-

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

100

-

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

-

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

100

-

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

-

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

-

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

3

6

+3

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

6

+3

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:
     наявність обладнаних лабораторій
      наявність каналів доступу

 
 
 +
 +

 

+

+

 

-

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців

6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

 

 

 

6.1.1.Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

-

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

90

-

6.1.3. Чисельність науково-педагогічних( педагогічних) працівників, що обслуговують спеціальність і працюють в навчальному закладі за основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

 

100

 

100

 

-

6.2.Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше:

 

 

 

6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

 

 

 

- успішно виконані контрольні завдання, %;

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

65,0

+15,0

6.2.2.Рівень знань студентів з природничо-наукової(фундаментальної) підготовки:

 

 

 

- успішно виконані контрольні завдання, %;

90

99,0

+9,0

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

59,0

+9,0

6.5. Рівень  знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:

 

 

 

- успішно виконані контрольні завдання , %;

90

99,0

+9

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

63

+13

6.3.Організація наукової роботи

 

 

 

6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів

-

-

-

6.3.2.Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

 

-

 

-

 

-

           

 

Експерти:

 

Декан агрономічного факультету Вінницького національного

аграрного університету, кандидат сільськогосподарських

наук, доцент, голова комісії.                                                                                  І.М.Дідур

 

Завідувач агрономічного відділення Іллінецького

державного аграрного коледжу                                                                            Р.О. Танасієнко

 

Завідувач технологічного відділення  по виробництву і

переробці  продукції тваринництва Мигійського коледжу

Миколаївського національного аграрного університету                                    В.В. Чумак

 

 

«З експертними висновками ознайомлені»

 

в.о. ректора Уманського національного університету

садівництва,  перший проректор, доцент кафедри

захисту і карантину рослин, кандидат сільськогосподарських

наук.                                                                                                                         І.І. Мостов’як

 

Директор  ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу

Уманського національного університету садівництва                                      В.О.Крошка               

 

                                                          Якісний склад  випускової предметної                                               таблиця 4                                          

(циклової) комісії зі спеціальності 5.09010201„Виробництво і переробка продукції тваринництва”

ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада: для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання (за наявності науковий ступінь, вчене звання)

Назви всіх дисциплін, які закріпленні за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації (назва організації де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид тема, документ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Скомороха Галина Іванівна

викладач

Українська сільськогосподарська академія, 1977, вчений зоотехнік

Вища

Основи селекції та генетики сг тварин (20)

Розведення  сг тварин (20)

Стандартизація продуктів тваринництва(16)

Технологія переробки продукції тваринництва

Білоцерківський національний аграрний університет 07.04.по 18.04.2014

 

2.

Іщенко Микола Семенович

Викладач

Голова циклової комісії

Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1976, ветлікар

Вища

 

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин  (50)

Гігієна тварин з основами ветеринарії(28)

Білоцерківський національний аграрний університет

 27.09.-3.10.2015

7.09 -19.09.2015

 

3.

Чернявський Юрій Іванович

 Старший викладач

Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1984, зооінженер .

Національна академія України 2004. лікар ветеринарної медицини.

Вища

Мікробіологія

Технологія виробництва молока і яловичини(70)

Технологічне обладнання цехів (2)

Білоцерківський   національний аграрний університет 

12.03.-23.03.2012

28.05. - 8.06.2012

Стажування 14.07.-14.08.2015

 

4.

Ярош  Ганна Іванівна

 

викладач

Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1982, зооінженер

Вища

Годівля сільськогосподарських тварин (30)

Технологія виробництва риби (12)

Технологія виробництва продукції звірівництва і кролівництва(6)

Технологія виробництва бджільництва (6)

Конярство (16)

Білоцерківський національний аграрний університет

7.09-19.09.2015

 

5.

Мороз Валентина Данилівна

викладач

Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1976, вчений зоотехнік

 І категорія

Технологія виробництва продукції свинини (40)

Білоцерківський  національний аграрний

університет  12.11.2010 р. № 473526

 

6.

Павленко Лідія Іванівна

викладач

Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут,  1975,  вчений зоотехнік

І категорія

Технологія виробництва продукції птахівництва(20)

Технологія виробництва продукції баранини(20)

Білоцерківський  національний аграрний університет  

7.09-19.09 2015

21.09-3.10.2015

 

7.

Козак Микола Захарович

викладач

Херсонський сільськогосподарський інститут, 1972, вчений зоотехнік

Вища

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин(40)

Основи тваринництва (18)

Білоцерківський  національний аграрний університет

21.09-3.10.2015

7.09.19.09.2015

 

8.

Фурлета Віктор Севастьянович

Завідуючий відділом

Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1968

Вчений зоотехнік

Вища

Годівля сільськогосподарських тварин (30)

Вступ до фаху (9)

Білоцерківський  національний аграрний університет

21.09-3.10 2015

7.09-19.09.2015

 

9

Щербатюк Лілія Олександрівна

викладач

Білоцерківський ДАУ, 2007, магістер, технолог дослідник

ІІ категорія

Технологія обладнання цехів по переробці продукції тваринництва(8)

Технологія переробки продукції тваринництва(401)

Охорона праці в  галузі (18)

Білоцерківський національний аграрний університет

12.05-23.05.2014

10.06-20.06.2014

 

 

Експерти:

Дідур І.М.______________________________________

Танасієнко Р.О._________________________________

Чумак В.В._____________________________________

в.о. ректора УНУС ___________________І.І.Мостов’як

Директор ТАК УНУС_________________В.О. Крошка

 

                                                                                                                                                                  Таблиця 5

Порівняльна таблиця результатів

виконання ККР при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи

студентами галузі знань 0901 «Сільське  господарство і лісництво»

спеціальність 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»

ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва

 

Назва дисципліни, за якими проводиться контроль

Група

Кількість студентів, осіб

Результати виконання ККР в період проведення самоаналізу

Результати виконання ККР в період проведення акредитаційної експертизи

Відхилення результатів порівняно з самоаналізом, +/-

 

Абсолютна успішність, %

 

Якість успішності, %

Середній бал

 

Абсолютна успішність, %

 

Якість успішності, %

Середній бал

 

Абсолютна успішність, %

 

Якість успішності, %

Середній бал

 1. 1.     Цикл дисциплін гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Т-21

32

96

54

3,30

96,7

53,3

3,6

+0,7

-0,7

+0,3

Економічна теорія

Т-21

32

100

69

7,70

100

69

7,5

0

0

-0,2

Культорологія

Т-21

32

100

56,7

6,87

100

53,3

6,77

0

-3,4

-0,1

Разом по циклу І

 

96

99,3

59,9

5,6

98,9

58,5

5,95

+0,7

-1,36

0

 

                              2.Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки

Нормативна частина

Основи генетики та селекції с-г тварин

Т-21

32

100

56

3,69

100

53,3

3,63

-6,3

-2,7

-0,06

Основи охорони праці

Т-31

32

97

52

3,55

94

50

3,53

-3

-2

-0,02

Інформатика та комп’ютерна техніка

Т-31

32

96,7

63,3

3,67

100

63,3

3,7

0

0

+0,03

Разом по циклу ІІ

 

96

97,9

57,1

3,63

98

55,5

3,62

+1,1

-1,5

-0,03

 1. 2.     Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Нормативна частина

Переробка продуктів тваринництва з основами виробничої санітарії

Т-41

25

100

56,5

3,5

100

56,5

3,48

0

0

-0,02

Переробка продуктів тваринництва з основами виробничої санітарії

Т-42

22

100

53

3,27

100

54

3,5

+4,5

+1

+0,23

Технологія виробництва молока і яловичини

Т-41

24

100

65

3,87

100

56

3,5

+4

-9

-0,37

Технологія виробництва молока і яловичини

Т-42

22

94

64

3,73

100

57

3,8

-1

-7

+0,07

Разом по циклу ІІІ

 

92

98,5

59,6

3,6

100

56

3,57

+1,5

-4,25

-0,13

 

 

Експерти:

Дідур І.М.______________________________________

Танасієнко Р.О._________________________________

Чумак В.В._____________________________________

 в.о. ректора УНУС ___________________І.І.Мостов’як

Директор ТАК УНУС_________________В.О. Крошка                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 10.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Обновлен 18 дек 2015. Создан 07 апр 2015 
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений
адміністратор Пашковський Ю.В.